Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk II. Aanmelding
+ Hoofdstuk III. Aanvang en einde vrijwillige verzekering
+ Hoofdstuk IV. Dagloon en premie vrijwillige verzekering
+ Hoofdstuk V. Ziekmelding
+ Hoofdstuk VI. Recht op uitkering
+ Hoofdstuk VII. Overige bepalingen
+ Hoofdstuk IX. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2007.
Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2006
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 71 van de Ziektewet en artikel 73, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Wet: de Ziektewet
b. vrijwillige verzekering: de vrijwillige verzekering op grond van hoofdstuk IV van de Wet
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel 2
Een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering geschiedt met gebruikmaking van een door het UWV ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
1.
De persoon bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel b, van de Wet, legt bij de aanmelding voor de vrijwillige verzekering bij het UWV een verklaring over, waaruit ten genoegen van het UWV blijkt wie de werkgever van betrokkene in het buitenland was, naar welk loon betrokkene in het buitenland verplicht verzekerd was en wanneer de verzekering van betrokkene daar eindigde.
2.
Bij de aanmelding voor de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 64, tweede lid, onderdelen b en c, van de Wet, wordt een verklaring overgelegd, waaruit ten genoegen van het UWV blijkt, welke nationaliteit betrokkene bezit, welke werkzaamheden hij verricht en door welke organisatie hij wordt uitgezonden.
Artikel 4
De termijn van vier weken, genoemd in artikel 66, eerste en tweede lid, van de Wet, wordt gerekend aan te vangen voor degen, die binnen de daarvoor vastgestelde termijn een aanvraag om uitkering krachtens de Werkloosheidswet heeft gedaan en op wiens aanvraag afwijzend is beslist, met ingang van de dag na die, waarop hij redelijkerwijze van de desbetreffende beslissing heeft kunnen kennis nemen.
Artikel 5
Het UWV geeft van de op de aanvraag genomen beslissing schriftelijk kennis aan de aanvrager onder mededeling van het tijdstip waarop de vrijwillige verzekering een aanvang neemt.
1.
Het UWV geeft aan de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering schriftelijk kennis van het tijdstip waarop de vrijwillige verzekering wordt beëindigd.
2.
Het eindigen van de vrijwillige verzekering heeft geen invloed op de uitkeringen welke krachtens die verzekering lopen op het tijdstip waarop de verzekering een einde neemt.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 68, eerste lid, onderdeel b, van de Wet, kan het UWV het dagloon dat ten grondslag ligt aan de vrijwillige verzekering van de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering bedoeld in artikel 64, eerste en tweede lid, van de Wet, herzien in de mate waarin het in artikel 17 eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, bedoelde bedrag op grond van artikel 18 van die wet wordt verhoogd of verlaagd.
2.
Het UWV kan het dagloon dat ten grondslag ligt aan de vrijwillige verzekering, van de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, herzien:
a. indien dat dagloon niet overeenkomt met het loon of inkomen dat de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, in geval van ziekte naar het oordeel van het UWV derft;
b. Indien het naar het oordeel van het UWV aannemelijk is dat door een wijziging in de Wet de uitkeringsvoorwaarden zodanig zin gewijzigd dat de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, een ander dagloon bepaald zou hebben.
3.
De herziening bedoeld in het eerste en tweede lid, gaat in per 1 januari van enig jaar. De herziening, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, kan eveneens plaatsvinden op verzoek van de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering. De herziening, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan alleen plaatsvinden op verzoek van de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering. Dit verzoek wordt ingediend vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de herziening ingaat. Het UWV kan een herziening als bedoeld in het tweede lid, ook op een ander tijdstip laten ingaan, indien naar zijn oordeel sprake is van een aanzienlijke wijziging van het loon, inkomen of dagloon.
1.
De premie is per kalendermaand bij vooruitbetaling verschuldigd door degene die op eigen verzoek is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, en wordt door of namens verzekerde voldaan op de door de het UWV aangegeven wijze.
2.
Het UWV deelt bij zijn beslissing, bedoeld in artikel 7, mede welke premie de aanvrager verschuldigd is en binnen welke termijn en op welke wijze de betaling dient te geschieden.
3.
Indien het premiepercentage wijziging ondergaat, deelt het UWV zo spoedig mogelijk het gewijzigde premiebedrag aan de verzekerde mede.
4.
Over volle kalenderweken waarover een vrijwillige verzekerde ziekengeld ontvangt krachtens de vrijwillige verzekering, is geen premie verschuldigd.
1.
De verzekerde is ingeval van ongeschiktheid tot het verrichten van hem passende arbeid als gevolg van ziekte verplicht dit zo spoedig mogelijk, doch in elk geval niet later dan op de tweede dag van die ongeschiktheid, te melden aan het UWV.
2.
Een ziekmelding, gedaan door of namens de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, bedoeld in artikel 64, tweede lid, van de Wet, is tijdig, indien deze heeft plaatsgevonden binnen de termijn, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 10
Voor de toepassing van artikel 68, tweede lid van de Wet, wordt onder het dagloon, bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de Wet, verstaan dat dagloon, herzien of bepaald overeenkomstig artikel 7 van dit besluit.
1.
Indien zowel krachtens de vrijwillige verzekering als krachtens de verplichte verzekering aanspraak op ziekengeld bestaat, wordt het ziekengeld krachtens de vrijwillige verzekering slechts uitbetaald voor zover dit het ziekengeld krachtens de verplichte verzekering overtreft.
2.
Het bepaalde in het eerste lid blijft buiten toepassing indien de vrijwillige verzekering is gebaseerd op artikel 64, eerste lid, onderdelen d, e en i, van de Wet.
Artikel 12
Artikel 46 van de Wet is niet van overeenkomstige toepassing in de gevallen bedoeld in artikel 67a, onderdelen e en f, van de Wet.
Artikel 13
Behoudens de vrijwillige verzekering gesloten door degene, bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdelen d, e en i, van de Wet, welke voor zover het de toepassing van artikel 44, eerste lid, onderdeel a, van de Wet, betreft met betrekking tot het tijdstip waarop de verzekering een aanvang nam, als een afzonderlijke verzekering wordt aangemerkt, wordt de vrijwillige verzekering als een voortzetting van de verplichte verzekering beschouwd.
Artikel 14
Het ziekengeld, de in artikel 59 van de Wet bedoelde bijdrage en de ingevolge enige wet over het ziekengeld en de bijdrage verschuldigde premies of toeslagen worden uitgekeerd, verstrekt of voldaan door het UWV.
Artikel 15
De Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 1993 worden ingetrokken.
Artikel 16
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening in de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 17
Dit besluit kan worden aangehaald als: Regels vrijwillige ziekengeldverzekering 2006.
Amsterdam, 7 november 2006
De
Voorzitter Raad van bestuur UWV