{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripomschrijvingen
+ Hoofdstuk II. Aanmelding
+ Hoofdstuk III. Aanvang en einde vrijwillige verzekering
+ Hoofdstuk IV. Dagloon en premie vrijwillige verzekering
+ Hoofdstuk V. Recht op uitkering
+ Hoofdstuk VI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 mei 2007. U leest nu de tekst die gold op 24 mei 2007.
Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006
Het UWV,
Gelet op artikel 59 van de Werkloosheidswet en artikel 73, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de Wet: de Werkloosheidswet
b. vrijwillige verzekering: de vrijwillige verzekering op grond van hoofdstuk III van de wet
c. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen.
Artikel 2
Een verzoek om toelating tot de vrijwillige verzekering geschiedt door middel van een aanvraagformulier.
Artikel 3
Bij de aanmelding voor de vrijwillige verzekering van degene, die is bedoeld in artikel 53, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet, wordt een verklaring overgelegd, waaruit ten genoegen van het UWV blijkt, welke nationaliteit betrokkene bezit, welke werkzaamheden betrokkene verricht en door welke organisatie betrokkene wordt uitgezonden.
Artikel 4
Het UWV geeft van de op de aanvraag genomen beslissing schriftelijk kennis aan de aanvrager onder mededeling van het tijdstip waarop de vrijwillige verzekering een aanvang neemt.
1.
Het UWV geeft aan de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, schriftelijk kennis van het tijdstip waarop de vrijwillige verzekering wordt beëindigd.
2.
Het eindigen van de vrijwillige verzekering heeft geen invloed op de uitkeringen welke krachtens die verzekering lopen op het tijdstip waarop de verzekering een einde neemt.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 58, eerste lid, onderdeel b, van de Wet, kan het UWV het dagloon dat ten grondslag ligt aan de vrijwillige verzekering, herzien in de mate waarin het in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen genoemde bedrag op grond van artikel 18 van die wet wordt verhoogd of verlaagd.
2.
Het UWV kan het dagloon dat ten grondslag ligt aan de vrijwillige verzekering, van de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, herzien:
a. indien dat dagloon niet overeenkomt met het loon of inkomen dat de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, in geval van werkloosheid naar het oordeel van het UWV derft;
b. indien het naar het oordeel van het UWV aannemelijk is dat door een wijziging in de Wet de uitkeringsvoorwaarden zodanig zijn gewijzigd dat de persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, bij aanvang van de vrijwillige verzekering een ander dagloon bepaald zou hebben.
3.
De herziening, bedoeld in het eerste en tweede lid, gaat in per 1 januari van enig jaar.
De herziening, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, kan eveneens plaatsvinden op verzoek van de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering.
De herziening, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan alleen plaatsvinden op verzoek van de persoon die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering. Dit verzoek wordt ingediend vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de herziening ingaat. Het UWV kan een herziening als bedoeld in het tweede lid, ook op een ander tijdstip laten ingaan, indien naar haar oordeel sprake is van een aanzienlijke wijziging van het loon, inkomen of dagloon.
1.
De premie is per kalendermaand bij vooruitbetaling verschuldigd door degene, die op eigen verzoek tot de vrijwillige verzekering is toegelaten, en wordt door of namens de verzekerde voldaan op de door het UWV aangegeven wijze.
2.
Het UWV deelt bij haar beslissing, bedoeld in artikel 5 mede welke premie de aanvrager verschuldigd is en binnen welke termijnen en op welke wijze de betaling aan haar dient te geschieden.
3.
Indien het premiepercentage wijziging ondergaat, deelt het UWV zo spoedig mogelijk het gewijzigde premiebedrag aan de verzekerde mede.
4.
Over volle kalenderweken, waarover een persoon, die is toegelaten tot de vrijwillige verzekering, uitkering ontvangt krachtens Hoofdstuk III van de Wet, is geen premie verschuldigd.
5.
De premie, bedoeld in artikel 58, derde lid, van de Wet, wordt onderscheiden in een deel dat ten gunste komt van het wachtgeldfonds van het UWV en een deel dat ten gunste komt van het Algemeen Werkloosheidsfonds. Het bepaalde in hoofdstuk VII van de Wet is van overeenkomstige toepassing.
1.
Voor de toepassing van artikel 58, tweede lid, van de Wet, wordt onder het dagloon, bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Wet, verstaan dat dagloon, herzien overeenkomstig artikel 6 van dit besluit.
2.
Op het dagloon waarnaar de uitkering op grond van de vrijwillige verzekering wordt berekend, is het bepaalde in artikel 46 van de Wet van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9
De Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 1993 worden ingetrokken.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede maandag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin deze wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Artikel 11
Dit besluit kan worden aangehaald als: Regels vrijwillige werkloosheidsverzekering 2006.
Amsterdam, 7 november 2006
De
Voorzitter