{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regels verzoek om zienswijze CBP inzake verwerking persoonsgegevens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 5 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 4 juli 2018.
Regels verzoek om zienswijze CBP inzake verwerking persoonsgegevens
Verzoek om een zienswijze Verantwoordelijken of een groep van verantwoordelijken kunnen bij het CBP een verzoek om een zienswijze indienen. Zij kunnen het CBP vragen om een standpunt in te nemen over nieuwe of onopgeloste vragen over de toepassing of uitleg van de Wbp , de Wet politiegegevens , de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens , de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens of andere wetgeving die in belangrijke mate betrekking heeft op de verwerking van persoonsgegevens.
Criteria voor het in behandeling nemen van een verzoek om een zienswijze Een verzoek om een zienswijze wordt in behandeling genomen als aan verschillende criteria is voldaan. Een verzoek moet cumulatief aan deze criteria voldoen. De criteria zijn:
er is sprake van een nieuwe rechtsvraag, die te maken heeft met nieuwe technologie of met andere ontwikkelingen. Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestaande wet- en regelgeving, jurisprudentie, uitspraken van het CBP (of zijn voorganger: de Registratiekamer) en andere rechtsbronnen als Richtsnoeren van het CBP of opinies van de Artikel 29- werkgroep (het onafhankelijke overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders dat de Europese Commissie adviseert over privacykwesties);
er is sprake van een groot (potentieel) maatschappelijk en/of economisch belang. Of dit het geval is, wordt beoordeeld op grond van onder andere de volgende factoren:
a. de omvang, het belang en de (potentiële) risico’s van de verwerking van de persoonsgegevens;
b. de aard en de gevoeligheid van de gegevens (onder andere of het bij de verwerking gaat om bijzondere gegevens in de zin van de WBP );
c. de aard van de dienstverlening;
d. de mate waarin belangen van burgers in het geding zijn;
e. de ernst van de te verwachten impact of schade die het gevolg zou zijn van het handelen in strijd met de wet of de onzekerheid daarover;
het verzoek moet schriftelijk zijn gedaan door een met name genoemde aanvrager. Het verzoek moet deugdelijk feitelijk onderbouwd zijn en het moet gemotiveerd aangeven om welke rechtsvraag het gaat en wat de betrokken belangen zijn. Het CBP moet, op basis van de door de aanvrager gestelde feiten en omstandigheden, een uitspraak kunnen doen zonder dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is.
Het CBP zal geen zienswijze geven als de rechtsvraag onderwerp is van een lopende gerechtelijke procedure, een bij het CBP of bij een collega toezichthouder aanhangige procedure of een wetgevingsadvies.
Afhandeling van een verzoek om een zienswijze Als het verzoek voldoet aan de criteria, wordt het gehonoreerd. Bij de planning van de afhandeling van verzoeken zullen, indien de werkzaamheden van het CBP hier aanleiding toe geven, prioriteiten kunnen worden gesteld. Een zienswijze wordt schriftelijk gegeven en wordt, met inachtneming van het publiciteitsbeleid van het CBP, gepubliceerd (Beleidsregels actieve openbaarmaking door het CBP, Stcrt. 2009, nr. 18333, 1 december 2009).
Inwerkingtreding
Deze regels treden in werking een dag na publicatie in de Staatscourant.
Den Haag, 11 maart 2008.
namens deze:
voorzitter College bescherming persoonsgegevens.