Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regels UWV voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regels UWV voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers UWV
Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Gelet op artikel 98, tweede lid, Wet financiering sociale verzekeringen;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a) Wfsv: Wet financiering sociale verzekeringen ;
b) UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
c) sector: een deel van het bedrijfs- en beroepsleven als bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de Wfsv;
d) het premieplichtig loonbedrag: het deel van het loon waarover de premies, bedoeld in artikel 23 van de Wfsv, verschuldigd zijn;
e) groep van werkgevers: een groep van werkgevers die binnen hetzelfde kalenderjaar overgaan van éénzelfde oude sector naar éénzelfde nieuwe sector. Een groep van werkgevers kan in voorkomende gevallen uit één werkgever bestaan;
f) oude sector: de sector waarbij de groep van werkgevers was aangesloten voor de sectorovergang;
g) nieuwe sector: de sector waarbij de groep van werkgevers is aangesloten na de sectorovergang.
1.
Overdracht van vermogen als bedoeld in artikel 98, eerste lid, van de Wfsv kan slechts plaatsvinden indien het gemiddelde van de premieplichtige loonbedragen zoals die door de groep van werkgevers voor de verplichte verzekering op grond van de werkloosheidswet zijn verantwoord, ten minste 1% bedraagt van het laagste van de gemiddelde premieplichtige loonbedragen van de bij de overdracht betrokken sectoren. Het gemiddelde van de premieplichtige loonbedragen, zowel die van de groep van werkgevers als die van de betrokken sectoren, wordt gebaseerd op de drie volle kalenderjaren onmiddellijk voorafgaande aan het tijdstip van overgang van de groep van werkgevers.
2.
De op grond van het eerste lid berekende gemiddelde premieplichtige loonbedragen van de bij overgang betrokken groep van werkgevers worden verminderd met de gemiddelde premieplichtige loonbedragen van een groep van werkgevers die in hetzelfde kalenderjaar van de overgang van de in het eerste lid genoemde groep van werkgevers overgaat van de nieuwe sector naar de oude sector.
3.
Geen overdracht vindt plaats wanneer met het over te dragen vermogen per groep van werkgevers minder dan € 10.000 is gemoeid.
1.
Een overdracht van vermogen heeft betrekking op het gehele sectorvermogen.
2.
De bij de vaststelling van het over te dragen vermogen in aanmerking te nemen staartverplichtingen ten laste van het sectorfonds worden bepaald op de uitkeringslasten van de oude sector over de maanden oktober, november en december onmiddellijk voorafgaand aan het overgangsjaar.
3.
Per groep van werkgevers wordt het over te dragen sectorvermogen als volgt berekend: Het overeenkomstig artikel 2, eerste en tweede lid gesaldeerde premieplichtig loonbedrag van de groep van werkgevers wordt gedeeld door het overeenkomstig artikel 2, eerste lid, bepaalde premieplichtig loonbedrag van de oude sector. De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met het vermogen van de oude sector na aftrek van de overeenkomstig artikel 3, tweede lid, bepaalde staartverplichtingen.
4.
Indien het resultaat positief is, vindt overdracht ervan plaats vanuit het sectorfonds van de oude sector naar het sectorfonds van de nieuwe sector.
5.
Indien het resultaat negatief is, vindt overdracht van het verabsoluteerde bedrag plaats vanuit het sectorfonds van de nieuwe sector naar het sectorfonds van de oude sector.
6.
Bij de overdracht van vermogen stelt het UWV een interestvergoeding vast.
Artikel 4
In het geval waarin toepassing van de voorgaande artikelen door onvoorziene omstandigheden, tot een onbillijk resultaat leidt, kan het UWV voor dat specifieke geval een van de voorafgaande artikelen afwijkende beslissing nemen met betrekking tot de omvang van het over te dragen vermogen.
Artikel 5
Het besluit ‘Regels voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers’ van 17 november 1999 wordt ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Regels UWV voor vermogensoverdracht na wijziging sectoraansluiting van werkgevers.
Artikel 7
Dit besluit treedt, onder voorbehoud van goedkeuring door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in werking met ingang van 1 januari 2014.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 23 juli 2013
Voorzitter Raad van Bestuur,