Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren
Gelet op artikel 2, vijfde lid, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg.
Artikel 1
In deze regels wordt verstaan onder: Toelichting:
A   t-3 100 t-2 80 t-1 60 t  
  gemiddeld         80
  t-1         60
  referentiejaar         60
B   t-3 60 t-2 80 t-1 100 t  
  gemiddeld         80
  t-1         100
  referentiejaar         80
a. College : het College sanering ziekenhuisvoorzieningen,
b. de Wet : de Wet ziekenhuisvoorzieningen ,
c. ziekenhuisvoorziening : een inrichting voor gezondheidszorg, als bedoeld in artikel 1, lid 1, sub c van de Wet,
d. vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren : personen die krachtens overeenkomst met de ziekenhuisvoorziening voor eigen rekening en risico een medisch beroep uitoefenen of hebben uitgeoefend, als bedoeld in artikel 2, lid 2, sub c, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg,
e. norminkomen : het maximum van de inkomensbestanddelen, zoals deze zijn opgenomen in de berekening van de maximumtarieven voor de vrije beroepsbeoefenaren, zoals vastgesteld door het College tarieven gezondheidszorg,
f. praktijkomzet/praktijkontvangsten : alle ontvangsten, verkregen door het declareren van WTG-tarieven, en onder te verdelen in een praktijkinkom(st)en(s)deel en in een praktijkkostenvergoedingscomponent,
g. praktijkkostenvergoeding : dat gedeelte van de gedeclareerde WTG-tarieven dat bestemd is voor dekking van de praktijkkosten,
h. praktijkinkom(st)en : de praktijkomzet/praktijkontvangsten minus de praktijkkostenvergoeding,
i. referentiejaar : het laatste jaar voorafgaand aan het jaar, waarin tot het voornemen tot sluiting wordt besloten, dan wel het gemiddelde van de hieraan voorafgaande drie jaren, wanneer dit lager is.
Artikel 2
Indien een ziekenhuisvoorziening aanspraak maakt op vergoeding van saneringskosten ten behoeve van vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren dient zij deze post in de liquidatiebegroting op te nemen.
Artikel 3
Met betrekking tot de vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren dient de ziekenhuisvoorziening de volgende gegevens te verstrekken:
a. overeenkomst ziekenhuisvoorziening - vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar,
b. hoeveelheid dagdelen, die de vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar werkzaam is in de ziekenhuisvoorziening,
c. opgave per vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar conform formulieren hierbij gevoegd als bijlagen 1a en 1b (met bijbehorende toelichting),
d. de opgave als bedoeld onder c dient vergezeld te gaan van een verklaring van een registeraccountant dan wel een accountant-administratieconsulent van de betrokken vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaar, als bedoeld in bijlage 2 ,
e. opgave of eventuele saneringskosten met betrekking tot de vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaren aan de ziekenhuisvoorziening moeten worden uitgekeerd, dan wel rechtstreeks aan de betrokken beroepsbeoefenaar.
Artikel 4
De aanvang van een compensabele periode ligt niet vóór de datum waarop de minister zijn voornemen tot sluiting kenbaar heeft gemaakt conform artikel 18a, tweede lid, van de Wet.
Artikel 5
Er kan eerst sprake zijn van compensatie in geval van een sterke daling van de inkomsten van de vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaar ten gevolge van besluitvorming door de minister als bedoeld in artikel 4. Zulks is aan de orde wanneer de praktijkinkomsten meer dan 10% per boekjaar dalen ten opzichte van het referentiejaar.
1.
Ten aanzien van het referentiejaar, als bedoeld in artikel 1 onder i, geldt dat dit referentiejaar niet verder in de tijd terug kan liggen dan het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de minister zijn voornemen tot sluiting kenbaar heeft gemaakt conform artikel 18a, tweede lid, van de Wet.
2.
Wanneer de sluiting gedurende het kalenderjaar plaatsvindt worden de inkomsten van dit jaardeel tezamen met het hieraan voorafgaande jaar vergeleken met het referentie-inkomen voor dezelfde periode bij de beoordeling van de compensatie. Geen compensatie wordt verleend voor de periode die ligt voor de datum waarop de minister zijn voornemen tot sluiting kenbaar heeft gemaakt conform artikel 18a, tweede lid, van de Wet. Voorbeeld:
Uitgangspunt vormt dat de periode, waarover compensatie gegeven kan worden tussen 12 en 23 maanden ligt: de periode van 1 januari tot datum sluiting (X maanden) plus het hieraan voorafgaande jaar.
De in deze periode verworven praktijkinkomsten worden vergeleken met het referentie-inkomen. Compensatie wordt eerst verleend bij een teruggang van meer dan 10% ten opzichte van het referentiejaar van het inkomensdeel.
Stel, de sluitingsdatum is 1 februari 2000. Dan is de periode, waarover compensatie geclaimd kan worden: 1 januari 2000 tot 1 februari 2000 plus het jaar 1999, tezamen 13 maanden.Uitzondering:
Voorafgaand aan de sluitingsbeslissing kan pas sprake zijn van saneringskosten vanaf het besluit van de minister tot het voornemen tot sluiting. Wanneer dit voornemen besloten is in het jaar voorafgaand aan de sluiting, bijvoorbeeld 1 juli 1999, dan zal de periode waarover compensatie kan worden verkregen korter worden. In dit geval wordt de periode waarover compensatie verkregen kan worden 1 juli 1999 tot 1 februari 2000, te weten 7 maanden.
Artikel 7
Als de vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaar deel uitmaakt van een specialisme, worden de gegevens van het gehele specialisme in de betreffende ziekenhuisvoorziening betrokken bij de behandeling van het verzoek. Uitgegaan wordt van het gemiddelde per lid. Een teruggang in de praktijkomzet kan niet bij één lid van het specialisme worden geconcentreerd.
1.
Bij de bepaling van de compensatie wordt het gehele praktijkinkomen betrokken.
Voorts wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van de tarieven voor de prestaties van de betrokken vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar, waarbij de bovengrens wordt gevormd door het norminkomen, zoals dat gold voor de compensabele periode. De tarieven voor vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaren kennen een inkomensbestanddeel en een kostenvergoedingsbestanddeel. Voor de berekening van saneringskosten is relevant het praktijkinkomstenbestanddeel van de totale praktijkontvangsten. Daling hiervan kan tot compensatie leiden. Geen compensatie is mogelijk voor een daling van het kostenvergoedingsbestanddeel van de praktijkontvangsten.
2.
In het norminkomen is een forfaitair bedrag aan pensioenpremie opgenomen.
Werkelijke hogere uitgaven voor pensioenpremie worden niet als kosten aangemerkt bij de bepaling van de toe te kennen compensatie.
3.
Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zal de compensatieregeling naar rato toepassing krijgen.
4.
In geval van formeel of feitelijk parttimeschap zal de compensatieregeling naar rato worden toegepast. Bepalend voor de quote van parttimeschap is de verhouding tussen inkomsten verkregen uit de beroepsbeoefening in de desbetreffende ziekenhuisvoorziening en uit overige arbeid.
5.
Het forfaitaire niveau van de praktijkkosten is 30% van de praktijkomzet. Voorbeeld:
Kosten meewerkende echtgenote/echtgenoot of rentekosten worden niet afzonderlijk beoordeeld, maar als onderdeel van de praktijkkosten forfaitair behandeld.
6.
Als een ziekenhuisvoorziening in de loop van het jaar wordt gesloten, worden de praktijkkosten van de beroepsbeoefenaar over dat jaar naar tijdsevenredigheid verdeeld.
Artikel 9
Voor het verkrijgen van een eventueel voorschot dient de betrokken ziekenhuisvoorziening, dan wel, bij rechtstreekse betaling aan de vrij gevestigde medische beroepsbeoefenaar, de betrokken beroepsbeoefenaar, zich vooraf bereid te verklaren een eventueel teveel betaald voorschot terug te storten.
De Regels inkomstenderving vrijgevestigde medische beroepsbeoefenaren zijn vastgesteld door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen in zijn vergadering van 26 januari 2000 en goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 november 2000.