{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemene bepalingen
Aanvraagprocedure
Voorbereiding
Beoordeling aanvragen
Beslissing en bekendmaking beslissing
Toekenningsvoorwaarden
Hoogte werkbeurzen
Uitbetaling
Definitieve vaststelling
Retourneren beoordelingsexemplaren
Regeling bij overlijden
Bezwaar en beroep
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Werkbeurs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Werkbeurs
Algemene bepalingen
1a. Het bestuur verleent eenmaal per jaar, in de voorjaarsprocedure, werkbeurzen aan in het Nederlandse muziekleven geïntegreerde componisten, wier werken in ruime meerderheid ten behoeve van het Nederlandse muziekleven tot stand zijn gekomen.
b. Werkbeurzen kunnen worden verleend zowel in de sector algemeen als in de sector jazz- en geïmproviseerde muziek.
2. Werkbeurzen worden verleend voor een periode van maximaal twaalf aaneengesloten maanden.
3. Werkbeurzen zijn bestemd voor het honoreren van nieuwe ontwikkelingen in het componeren.
Aanvraagprocedure
4a. Werkbeurzen moeten door de componist persoonlijk worden aangevraagd, met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier voor de algemene sector dan wel voor de sector jazz- en geïmproviseerde muziek.
5a. Aanvraagformulieren voor werkbeurzen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het bureau van het Fonds minimaal één maand voor de sluitingstermijn voor het indienen van aanvragen. De sluitingstermijn is voor 15 februari van dat jaar.
b. De aanvragen dienen uiterlijk op de in het vorige lid genoemde sluitingstermijn volledig ingevuld en ondertekend in het bezit te zijn van het bureau van het Fonds.
c. Aanvragen die het bureau na deze sluitingsdatum bereiken, onvolledige aanvragen en aanvragen door niet-belanghebbenden, worden niet in behandeling genomen.
d. Het bestuur kan van het in het vorige lid gestelde afwijken indien er naar zijn oordeel zwaarwichtige redenen zijn om toch tot behandeling over te gaan.
6. Op het aanvraagformulier voor werkbeurzen dient de componist melding te maken van:
persoonsgegevens;
de bezetting en tijdsduur van het in het kader van de werkbeurs te realiseren werk, indien van toepassing;
het tijdstip van voltooiing van het voorgenomen project;
gegevens over de uitvoeringsmogelijkheden van het werk, zo mogelijk ondersteund door uitvoerenden, podia etc.
gegevens omtrent overige subsidiënten c.q. aanvragen bij andere instellingen voor hetzelfde project, indien van toepassing;
een synopsis, gegevens over de producent en eventuele andere scheppende kunstenaars die bij het project betrokken zijn, indien van toepassing;
een dekkingsplan voor de productie indien het een multidisciplinair werk of muziektheater betreft.
7. De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen.
Voorbereiding
8a. Alvorens te beslissen over een aanvraag/voorstel om toekenning van een compositieopdracht, wint het bestuur het advies in van twee, voor de tijd van één jaar door het bestuur te benoemen adviescommissies, elk bestaande uit een componist, een uitvoerend musicus en een breder georiënteerd deskundige. Deze commissies vergaderen onder leiding van de door het bestuur benoemde voorzitter.
b. Aanvragen op het terrein van de jazz- en geïmproviseerde muziek worden voorgelegd aan soortgelijk samengestelde commissies met deskundigen op dit specifieke gebied.
9. Het bestuur kan bepalen dat de commissies ter advisering over werkbeurzen worden uitgebreid met personen met een specifieke deskundigheid.
10. Het bestuur stelt een termijn vast waarbinnen de adviescommissies hun oordeel over de ingediende aanvragen schriftelijk aan het bestuur ter kennis dienen te brengen. Deze termijn is niet langer dan drie maanden gerekend vanaf de uiterste inzenddatum voor de aanvragen.
Beoordeling aanvragen
11. Met inachtneming van de doelstelling van het Fonds, de in dit reglement neergelegde formele en materiële vereisten, de in de jaarverslagen en beleidsplannen neergelegde beleidsdoelen en prioriteiten, de in artikel 19d van het huishoudelijk reglement bedoelde prioriteitsstelling, beslist het bestuur over het al dan niet verlenen van een werkbeurs op grond van de volgende (combinatie van) factoren, waarvan de kwalitieitsfactor voorop staat:
de verwachtingen die het bestuur heeft ten aanzien van de resultaten, gebaseerd op de kwaliteit van de door de betrokken componist vervaardigde werken en de ontwikkeling van het werk. Daarbij wordt gelet op oorspronkelijkheid, muzikale zeggingskracht en vakmanschap;
de oorspronkelijkheid en omvang van het voorgestelde project;
de aard van het voorgestelde project en de functie daarvan voor het Nederlandse muziekleven;
de mate waarin het voorgestelde project als vernieuwend kan worden aangemerkt en een bijdrage levert aan de diversiteit van het Nederlandse muziekleven;
de (mate van) realisering van eerdere projecten;
de productiviteit van de aanvrager, op basis van vervaardigde composities;
de kans dat het werk waarvoor een werkbeurs wordt aangevraagd daadwerkelijk ten gehore zal worden gebracht.
en al wat verder van belang kan zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
Beslissing en bekendmaking beslissing
12a. Binnen één maand na het verstrijken van de in artikel 12 bepaalde termijn, komen de adviescommissies in vergadering bijeen om onder leiding van de voorzitter de uitgebrachte adviezen toe te lichten, te vergelijken en te bespreken.
b. Voor de aanvragen op het gebied van de jazz- en geïmproviseerde muziek wordt een aparte vergadering met beide commissies jazz- en geïmproviseerde muziek belegd onder leiding van de voorzitter.
13. In aansluiting op de in het vorige artikel bedoelde vergadering neemt het bestuur een besluit over het al dan niet verlenen van een werkbeurs en in geval van toekenning over het aantal maanden van de werkbeurs, de datum van ingang en de hoogte van de subsidie, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming op te schorten.
14. Het bestuur streeft er naar de aanvragers zo spoedig mogelijk na de besluitvorming van zijn beslissing schriftelijk in kennis te stellen.
Toekenningsvoorwaarden
15a. De toekenning van een werkbeurs is verbonden aan de voorwaarde dat na afloop van de subsidietermijn uitgebreid schriftelijk verslag wordt gedaan van de werkzaamheden waartoe de werkbeurs de componist in staat heeft gesteld.
b. Aan een componist die na aanmaning in gebreke blijft verslag te doen van hetgeen waartoe een werkbeurs hem in staat heeft gesteld, wordt geen nieuwe subsidie verleend.
16. Voor wijzigingen in het voorgestelde project na toekenning van de werkbeurs, dient de instemming van het bestuur schriftelijk te worden verzocht.
17. Indien de duur van een werkbeurs niet toereikend is gebleken om het project waarvoor de werkbeurs was verleend te kunnen voltooien, kan het bestuur besluiten tot verlenging van de werkbeurs. Verlenging dient schriftelijk en gemotiveerd te worden aangevraagd.
Hoogte werkbeurzen
18. Een werkbeurs wordt verleend in door het bestuur vast te stellen maandeenheden. (2002: € 2.000)
Uitbetaling
19. Op verzoek van de componist kan het bestuur besluiten een voorschot te verlenen, tot een maximum van 80% van het in het vooruitzicht gestelde bedrag.
Definitieve vaststelling
20a. De toekenning van de werkbeurs wordt door het bestuur definitief vastgesteld na kennisneming van het verslag en zo mogelijk ook het resultaat van de werkbeurs. De verleende subsidie, verminderd met eventueel betaalde voorschotten, zal met inachtneming van het onder b. bepaalde worden uitbetaald.
b. Indien bij definitieve vaststelling van de toekenning van een werkbeurs wordt geconstateerd dat de componist het project in onvoldoende mate heeft gerealiseerd en/of daarin wijzigingen heeft aangebracht zonder de in artikel 16 bedoelde instemming, kan het bestuur besluiten de subsidie lager vast te stellen dan bij de verlening was bepaald en overgaan tot verrekening met nog uit te betalen bedragen of tot gehele of gedeeltelijke terugvordering van het reeds uitgekeerde.
Retourneren beoordelingsexemplaren
21a. De met de aanvraag meegezonden beoordelingsexemplaren (partituren, cd's, muziekcassettes e.d.) worden niet aan de aanvrager geretourneerd. Er wordt van uitgegaan dat de componist er afstand van heeft gedaan ten behoeve van het Fonds.
b. Indien een componist binnen een redelijke termijn de wens te kennen geeft de beoordelingsexemplaren terug te ontvangen, zal dat verzoek zo mogelijk worden ingewilligd.
Regeling bij overlijden
22. Het door het Fonds reeds betaalde deel van de verleende werkbeurs wordt bij het overlijden van de componist niet teruggevorderd. De erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op het eventueel resterende bedrag dat nog aan de componist zou zijn uitgekeerd.
Bezwaar en beroep
23a. Een aanvrager die zich niet kan verenigen met de beslissing van het Fondsbestuur kan binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing is medegedeeld schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur van het Fonds voor de Scheppende Toonkunst volgens de in de Algemene wet bestuursrecht gestelde procedure die is opgenomen in het Huishoudelijk Reglement .
b. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat bij de arrondissementsrechtbank van de woonplaats van de klager beroep open ingevolge de Algemene wet bestuursrecht .
Den Haag, 25 oktober 2007
Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+