Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Algemene eisen
Artikel 3. Specifieke eisen
Artikel 4. Bekendmaken procedure
Artikel 5. Aanpassen bestaande overeenkomsten
Artikel 6. Uitzondering voor pilots
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Op 1 december 2009 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op grond van artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg de Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg vastgesteld.
Gelet op artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg stelt de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vast.
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. de Wmg: de Wet marktordening gezondheidszorg ;
2. zorgaanbieder: een natuurlijke persoon of rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel c sub 1 Wmg die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent zoals bedoeld in de Wmg ;
3. elektronisch netwerk met betrekking tot zorg: hiervan is sprake wanneer verschillende niet tot dezelfde economische eenheid behorende zorgaanbieders op basis van een onderlinge overeenkomst op elektronische wijze gegevens met betrekking tot zorg uitwisselen, teneinde:
a. patiëntengegevens uit te wisselen;
b. medicatiegegevens uit te wisselen;
c. uitslagen van laboratoria (bloed-, faeces-, en urinetesten, röntgenfoto’s en functieonderzoeken) uit te wisselen;
d. receptenverkeer mogelijk te maken;
e. door te verwijzen naar en afspraken te maken met een andere zorgaanbieder, inbegrepen het verstrekken van wachttijdgegevens.
4. toegang: de aansluiting van een zorgaanbieder op een elektroniscnetwerk met betrekking tot zorg zodat daarmee een effectief gebruik van dit netwerk mogelijk is.
5. zeggenschap: door eigendom, gebruik, beheer of anderszins de zeggenschap hebben over het verlenen van toegang.
1.
Een overeenkomst tussen zorgaanbieders met betrekking tot het oprichten en in stand houden van een elektronisch netwerk met betrekking tot zorg, mag geen bepalingen bevatten die de latere toetreding van nieuwe deelnemers aan die overeenkomst belemmeren.
2.
De voorwaarden voor deelname aan een overeenkomst inzake een elektronisch netwerk dienen redelijk en objectief te zijn.
3.
De voorwaarden mogen niet discrimineren. Zij zijn voor alle vergelijkbare (potentiële) deelnemers van het elektronische netwerk gelijk.
1.
De overeenkomst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bevat ten minste bepalingen over de voorwaarden waaronder andere zorgaanbieders kunnen deelnemen aan die overeenkomst, de wijze waarop het verzoek tot deelname wordt behandeld, alsmede voor de beëindiging van deelname aan die overeenkomst.
De bepalingen als bedoeld in het eerste lid omvatten ten minste voorwaarden inzake:
a. de tijdige en effectieve aansluiting op het elektronische netwerk zodra aan de voorwaarden daartoe wordt voldaan, waarbij effectieve aansluiting niet later mag plaatsvinden dan binnen drie maanden nadat het verzoek volledig is ingediend;
b. de wijze waarop verzoeken om toegang tijdig en adequaat in behandeling worden genomen, waarbij:
een termijn van ten hoogste twee weken wordt gehanteerd om aan te geven of een verzoek als volledig wordt gezien, alsmede,
indien het verzoek volledig is, een termijn van ten hoogste twee weken wordt gehanteerd om uitsluitsel te geven of toegang wordt verstrekt;
c. de wijze waarop een afwijzing van een verzoek om toegang wordt gemotiveerd, waarbij de gronden voor afwijzing slechts gelegen kunnen zijn in de voorwaarden van toegang;
d. de beëindiging van de deelname aan de overeenkomst, op een zodanige wijze dat deze voor alle vergelijkbare deelnemers van het elektronische netwerk gelijk zijn en waarbij het bepaalde onder a van overeenkomstige toepassing is.
Artikel 4. Bekendmaken procedure
Een zorgaanbieder die zeggenschap heeft over een elektronisch netwerk maakt op verzoek van de in toegang tot dat netwerk geïnteresseerde zorgaanbieder de procedure bekend voor het verkrijgen van deelname aan de overeenkomst inzake het elektronische netwerk.
Artikel 5. Aanpassen bestaande overeenkomsten
Bestaande overeenkomsten met betrekking tot elektronische netwerken met betrekking tot zorg die niet (volledig) voldoen aan deze regeling, dienen binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling te zijn aangepast.
Artikel 6. Uitzondering voor pilots
De regeling is niet van toepassing op pilotprojecten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg, waaronder inbegrepen pilotprojecten ten aanzien van de invoering van het elektronisch patiënten dossier (EPD).
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling voorwaarden voor overeenkomsten inzake elektronische netwerken met betrekking tot zorg’.
De
Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
lid Raad van Bestuur a.i.