Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester lichte voertuigen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 mei 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 april 2009.
Regeling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester lichte voertuigen
De Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
Gelet op artikel 25, tweede lid, van de Erkenningsregeling APK,
Besluit:
1.
Voorwaarde voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen is het bezit van:
a. het diploma tweede monteur automobielen, afgegeven door de Stichting VAM vóór 1971, of
b. het diploma monteur motorvoertuigen, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of
c. het diploma monteur personenautomobielen dan wel het diploma monteur bedrijfsautomobielen, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM, ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of
d. het diploma monteur personenautomobielen tevens genoemd diploma autotechnicus dan wel het diploma monteur bedrijfsautomobielen tevens genoemd diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie van de Stichting Beroepsopleiding VAM ingevolge artikel 19 van de Wet op het leerlingwezen, of
e. het diploma autotechnicus dan wel het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door de centrale examencommissie ingevolge artikel 2.19.2 van de Wet Cursorisch Beroepsonderwijs (WCBO), of
f. het diploma autotechnicus dan wel het diploma bedrijfsautotechnicus, afgegeven door het ROC, ingevolge de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), of
g. het diploma BC van het Instituut voor de Autohandel B.V., of
h. het diploma KMBO Motorvoertuigentechniek, of
i. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 2 personenautomobielen, of
j. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring intredetoets.
2.
Indien een diploma of een EVC rapport wordt overgelegd zoals genoemd in het eerste lid, onder a tot en met i, wordt tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor de intredetoets wordt aangevraagd.
3.
Degene die in het bezit is van een diploma, EVC rapport of verklaring als genoemd in het eerste lid, kan zich een aanvraag voor deelname aan de intredetoets keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (het IBKI).
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder j, genoemde verklaring intredetoets wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk geeft van voldoende theoretische en praktische kennis.
2.
Degene die een verklaring intredetoets aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van:
a. een diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan één van de in artikel 1, eerste lid, onder a tot en met i, genoemde diploma’s, en
b. een werkgeversverklaring of getuigschrift waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor de intredetoets wordt aangevraagd.
Artikel 3
Onder de in artikel 1, tweede lid en artikel 2, tweede lid, genoemde praktijkervaring wordt niet verstaan de tijd dat de aanvrager werkt tijdens:
a. de avonduren, of
b. vakantieperiodes, of
c. een (dag)opleiding.
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder j, genoemde verklaring intredetoets wordt ingediend volgens een door de Directie van de Dienst Wegverkeer vastgesteld aanvraagformulier bij de Dienst Wegverkeer.
2.
De in artikel 1, eerste lid, onder j, genoemde verklaring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.
1.
De bekendmaking Vaststelling voorwaarden deelname intredetoets keurmeester lichte voertuigen van 20 juni 2000, Stcrt. 2000, 120 wordt ingetrokken.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2008.
De
Directie van de Dienst Wegverkeer Algemeen Directeur