Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemene Bepalingen
+ § 2. Voorwaarden examen LPG-technicus
+ § 3. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling voorwaarden deelname examen LPG technicus 2014
De directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
Gelet op artikel 12, derde lid van de Regeling houdende eisen met betrekking tot een erkenning voor het uitvoeren van een wijziging in de constructie van een voertuig (Regeling aanpassing voertuigen);
Besluit:
1.
De in artikel 3 onder d, genoemde verklaring moet volgens een door de directie van de Dienst Wegverkeer vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.
2.
De in artikel 3 onder d, genoemde verklaring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.
Artikel 2
Degene die in het bezit is van de in artikel 3 genoemde documenten kan zich voor deelname aan het examen LPG-technicus rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (het IBKI).
Artikel 3
Voorwaarde voor deelname aan het examen LPG-technicus is het bezit van:
a. het diploma Leerlingenwezen voortgezette opleiding (Eerste monteur) personenautomobielen dan wel eerste autotechnicus, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
b. het diploma eerste monteur automobielen, afgegeven door de Stichting VAM vóór 1971, of
c. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 3 personenautomobielen en een werkgeversverklaring of getuigschrift waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor het examen wordt aangevraagd, of
d. een door de directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring.
1.
De in artikel 3, onder d genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische en praktische kennis.
2.
Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma's:
a. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester zware (bedrijfs) voertuigen, of
b. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester lichte voertuigen, of
c. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleidingen VAM, of
d. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of
e. diploma HTS Autotechniek, of
f. diploma HTS werktuigbouwkunde, of
g. diploma HTS elektrotechniek, of
h. diploma MTS autotechniek, of
i. diploma MTS werktuigbouwkunde, of
j. diploma MTS elektrotechniek, of
k. een buitenlands diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en met j genoemde diploma's.
3.
Indien een diploma of certificaat wordt overgelegd zoals genoemd in het tweede lid, onder a tot en met k, dient tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 2 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 1 jaar ervaring is opgedaan in het inbouwen en controleren van LPG-installaties in voertuigen.
4.
Onder de in artikel 4, derde lid, genoemde praktijkervaring wordt niet verstaan de tijd die de aanvrager werkt tijdens:
a. de avonduren, of
b. vakantieperiodes, of
c. een dagopleiding, of
d. stageperiodes.
Artikel 5
De voor inwerkingtreding van deze regeling aangevraagde en verleende verklaringen behouden hun geldigheid.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2014.
Artikel 7
Deze regeling zal worden aangehaald als: Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus 2014.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
.
De directie van de Dienst Wegverkeer,
Algemeen Directeur