{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus
De Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW),
Gelet op artikel 11 van de Regeling houdende eisen met betrekking tot een erkenning voor het uitvoeren van een wijziging in de constructie van een voertuig (Regeling aanpassing voertuigen);
Besluit:
1.
Voorwaarde voor deelname aan het examen LPG-technicus is het bezit van:
a. Het diploma Leerlingenwezen voortgezette opleiding (Eerste monteur) personenautomobielen dan wel eerste autotechnicus, afgegeven door de Stichting Beroepsopleiding VAM, of
b. het diploma eerste monteur automobielen, afgegeven door de Stichting VAM vóór 1971, of
c. een door de Directie van de Dienst Wegverkeer (RDW) afgegeven verklaring.
d. een EVC-rapport, afgegeven door een erkende EVC-aanbieder en gebaseerd op een proeve van bekwaamheid, dan wel een werkplekobservatie, waarin is vermeld dat de deelnemer een werk- en denkniveau heeft op niveau 3 personenautomobielen en een werkgeversverklaring of getuigschrift waaruit blijkt dat in de periode van 6 jaar, direct voorafgaande aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 4 jaar ervaring is opgedaan in het onderhouden en repareren van de voertuigen waarvoor het examen wordt aangevraagd, of
2.
Degene die in het bezit is van de in het eerste lid, genoemde diploma’s of EVC rapport kan zich voor deelname aan het examen LPG-technicus rechtstreeks wenden tot de Stichting VAM (het IBKI).
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder c genoemde verklaring wordt slechts afgegeven indien de aanvrager blijk heeft gegeven van voldoende theoretische en praktische kennis.
2.
Degene die een verklaring aanvraagt geeft blijk van de in het eerste lid bedoelde kennis door het overleggen van één van de navolgende diploma’s:
a. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester zware (bedrijfs) voertuigen, of
b. een geldig diploma of bevoegdheidspas keurmeester lichte voertuigen, of
c. diploma middelbaar bedrijfstechnicus voor de motorvoertuigenbranche, afgegeven door de Stichting Beroepsopleidingen VAM, of
d. diploma A of B van het Instituut voor de Autohandel B.V., of
e. diploma HTS Autotechniek, of
f. diploma HTS werktuigbouwkunde, of
g. diploma HTS elektrotechniek, of
h. diploma MTS autotechniek, of
i. diploma MTS werktuigbouwkunde, of
j. diploma MTS elektrotechniek, of
k. een door de Stichting VAM (het IBKI) afgegeven certificaat waaruit blijkt dat met goed gevolg de intredetoets keurmeester zware (bedrijfs) voertuigen of lichte voertuigen is afgelegd, of
l. een diploma LPG-technicus dat zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, of
m. een buitenlands diploma dat tenminste gelijkwaardig is aan één van de in dit artikel onder a tot en met j genoemde diploma’s.
3.
Indien een diploma of certificaat wordt overgelegd zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, onder a tot en met l, dient tevens een werkgeversverklaring of getuigschrift te worden overgelegd waaruit blijkt dat in de periode van 2 jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van de aanvraag, gedurende ten minste 1 jaar ervaring is opgedaan in het inbouwen en controleren van LPG-installaties in voertuigen.
4.
Onder de in artikel 2, derde lid, genoemde praktijkervaring wordt niet verstaan de tijd die de aanvrager werkt tijdens:
a. de avonduren, of
b. vakantieperiodes, of
c. een dagopleiding, of
d. stageperiodes.
1.
De in artikel 1, eerste lid, onder c, genoemde verklaring moet volgens een door de Directie van de Dienst Wegverkeer vastgesteld aanvraagformulier worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer.
2.
De in artikel 1, eerste lid, onder c, genoemde verklaring wordt op aanvraag en tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van het door de Dienst Wegverkeer vastgestelde tarief verleend aan de aanvrager die aan de in deze regeling genoemde eisen voldoet.
Artikel 4
De Bekendmaking vaststelling voorwaarden deelname examen LPG-technicus van 14 februari 2001, VIZ 2001/1149, Stcrt 2001, nr. 35 wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 mei 2009.
Artikel 6
Deze regeling zal worden aangehaald als: Regeling voorwaarden deelname examen LPG-technicus.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De ,
Directie van de Dienst Wegverkeer
Algemeen Directeur