Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Wie komen voor ondersteuning in aanmerking??
Aard van de financiële ondersteuning
Beoordeling van een aanvraag
Het inhoudelijk belang
Het uitgeefplan
Procedure
Verantwoording en toetsing
Toelichting bij de lijst met aandachtspunten voor aanvraag tijdschrift
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voor financiële ondersteuning van tijdsschriften op het gebied van beeldende kunst of vormgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Regeling voor financiële ondersteuning van tijdsschriften op het gebied van beeldende kunst of vormgeving
Inleiding
De Mondriaan Stichting, Stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kan de uitgave van een tijdschrift op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst of vormgeving financieel ondersteunen. Hiermee beoogt de Mondriaan Stichting de ontwikkeling van de beeldende kunst of vormgeving te bevorderen door de belangstelling en toegankelijkheid te vergroten of de discussie onder het vakpubliek te bevorderen. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse beeldende kunst en vormgeving en de publieke belangstelling is het van belang dat interessante en toegankelijk gepresenteerde informatie over hedendaagse beeldende kunst en vormgeving uit binnen- en buitenland in Nederland beschikbaar is.
Met de financiële ondersteuning wil de Mondriaan Stichting een tijdschrift in staat stellen de kwaliteit en de exploitatie te verbeteren en het bereik in de doelgroep te vergroten. Bij de beoordeling wordt enerzijds gekeken naar de inhoudelijke functie van het tijdschrift voor de belangstelling voor beeldende kunst en/of vormgeving en de rol van het tijdschrift voor de ontwikkeling van het vakgebied. Anderzijds wordt gekeken naar de kwaliteit van het uitgeefplan en de mate waarin een financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting bijdraagt aan een (structurele) verbetering van de exploitatie en een vergroting van het bereik en binding van de doelgroep.
De Mondriaan Stichting heeft de regeling voor ondersteuning van kunsttijdschriften gewijzigd. In deze nieuwe regeling is de ondersteuning van een tijdschrift meer gericht op de ontwikkeling van het tijdschrift en niet op het dekken van een begrotingstekort. Er wordt in dat verband van de uitgevers een professionele uitgeefattitude verwacht. Voorzover nog niet of onvoldoende aanwezig is de Mondriaan Stichting bereid aan het verwerven van uitgeefexpertise bij te dragen.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5, lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Dit Algemeen Reglement is op aanvraag verkrijgbaar bij de Mondriaan Stichting.
Wie komen voor ondersteuning in aanmerking??
Onder tijdschrift in deze regeling wordt verstaan: een periodieke publicatie die het publiek informeert over ontwikkelingen in de beeldende kunst en/of vormgeving en deze op eigen wijze beschouwt en becommentarieert. Een tijdschrift kenmerkt zich in het kader van deze regeling verder door de volgende elementen:
- het bevat per nummer meerdere artikelen over verschillende onderwerpen, en
- het tijdschrift verschijnt ten minste vier maal per kalenderjaar in een betaalde oplage van minimaal 750 exemplaren.
Voor financiële ondersteuning van een tijdschrift komen organisaties in aanmerking die rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals die is omschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (eenmanszaken behoren bijvoorbeeld niet tot deze categorie). De rechtspersoon die het tijdschrift uitgeeft of de uitgavenrechten daarvan bezit kan een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. In verband met de distributie en bedrijfsvoering in het algemeen gaat de voorkeur van de Mondriaan Stichting uit naar tijdschriften die door of in directe samenwerking met professionele uitgevers en distributeurs worden uitgebracht. In ieder geval moet bij het tijdschrift voldoende professionele uitgeefexpertise aanwezig zijn. In dat verband geldt als voorwaarde om voor ondersteuning in aanmerking te komen dat ten minste twee vaste medewerkers van het tijdschrift de basiscursus 'tijdschriften-uitgeverij' van de Vakopleiding Boekenbranche hebben gevolgd en afgerond. Voor tijdschriften die nog niet eerder bij de Mondriaan Stichting een aanvraag hebben gedaan (op basis van deze of voorgaande tijdschriftenregelingen), geldt dat zij aan deze voorwaarde moeten voldoen binnen 1 1 / 2 jaar na de eerste aanvraag.
Zoals uit het doel van de regeling blijkt, is deze bedoeld voor een in Nederland verschijnende tijdschrift dat zich op een algemeen publiek van geïnteresseerden in beeldende kunst/vormgeving of op het vakpubliek richt. Een tijdschrift, dat feitelijk in belangrijke mate functioneert als informatie-instrument voor activiteiten van een instelling, komt niet voor ondersteuning in aanmerking (dus o.a. informatiebulletins, nieuwsbrieven, verenigings- en museumbladen e.d.). Periodieke publicaties via elektronische media (niet zijnde radio en televisie) zijn niet uitgezonderd van deze regeling, indien zij voldoen aan het doel, vereisten en criteria die in deze regeling worden gesteld. Bovendien moeten zij uitgaan van de specifieke mogelijkheden van het gekozen medium.
Het tijdschrift wordt gedistribueerd naar abonnees en eventueel voor de losse verkoop (via boekhandels, kiosken, galeries, beurzen e.d.). Om een aanvraag te kunnen doen moet de betaalde oplage ten minste 750 exemplaren bedragen. Een eenmalige uitzondering op dit aantal is mogelijk voor een tijdschrift dat in zijn eerste jaargang zit.
Indien een tijdschrift verschijnt in het buitenland en/of zich richt op doelgroepen in het buitenland is ondersteuning door de Mondriaan Stichting onder meer afhankelijk van de betekenis die het tijdschrift heeft voor de promotie van beeldende kunst en/of vormgeving uit Nederland in het buitenland.
Aard van de financiële ondersteuning
Een financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting kan worden verleend om een tijdschrift in staat te stellen kwaliteit en exploitatie te verbeteren en het bereik in de doelgroep- en de lezers-bladbinding van het tijdschrift aantoonbaar te vergroten. Als blijkt dat de ondersteuning van de Mondriaan Stichting hier niet aantoonbaar aan bijdraagt vervalt de grond van ondersteuning. De financiële ondersteuning beoogt dus uitdrukkelijk de ontwikkeling en groei van een tijdschrift te bevorderen en beoogt niet simpelweg een begrotingstekort te dekken.
Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als de totale kosten die voor ondersteuning in aanmerking komen minimaal 25.000 euro bedragen. Een door de Mondriaan Stichting te verlenen ondersteuning betreft een beperkt deel van de totale inkomsten. Er moet sprake zijn van aanzienlijke opbrengsten uit lezers en/of advertentie-inkomsten en eventueel cofinanciering uit bijdragen van de aanvrager zelf en/of derden.
Een financiële bijdrage wordt toegezegd op basis van een uitgeefplan, waarin de beoogde ontwikkeling van redactionele formule, bereik in de doelgroep, oplagebeheer en advertentieverkoop en de te realiseren doelstellingen worden geschetst. Indien de Mondriaan Stichting een financiële bijdrage aan een tijdschrift verstrekt, bestaat de intentie dit voor tenminste drie jaar te doen, mits de tijdschriftuitgever in staat is de beoogde ontwikkeling, geschetst in het uitgeefplan, daadwerkelijk te realiseren. Jaarlijks wordt de voortgang door de Mondriaan Stichting getoetst en kan tot stopzetting van de bijdrage worden besloten.
De financiële ondersteuning door de Mondriaan Stichting is te beschouwen als een tijdelijke aanvulling op inkomsten uit andere bronnen, als een ontwikkelings- en aanloopfinanciering. Ondersteuning kan in beginsel voor maximaal twee maal drie kalenderjaren worden verleend.
Deze periode kan door de Mondriaan Stichting bij wijze van uitzondering worden verlengd indien de aanvrager heeft aangetoond dat voldoende adequate inspanningen zijn verricht om de eigen inkomsten en het bereik van de doelgroep te vergroten, maar dat deze na een periode van zes jaar nog niet hebben geresulteerd in een bedrijfseconomisch verantwoorde en zelfstandige exploitatie. De Mondriaan Stichting kan besluiten tot een dergelijk uitzonderingsgeval wanneer zij van mening is, dat het grote culturele belang van het tijdschrift prevaleert boven een bedrijfseconomisch verantwoorde exploitatie zonder ondersteuning door de Mondriaan Stichting. Wat onder cultureel belang moet worden verstaan wordt in de regeling met name verklaard uit de doelstelling en in het onderdeel 'het inhoudelijk belang'.
Beoordeling van een aanvraag
Een aanvraag wordt door de Mondriaan Stichting beoordeeld. Onder meer vanwege de beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Een aanvraag wordt primair beoordeeld op basis van:
- het voldoen aan de in deze regeling gestelde voorwaarden;
- het inhoudelijk belang dat aan het tijdschrift wordt toegekend voor (de ontwikkeling van) de beeldende kunst en/of vormgeving in Nederland;
- de kwaliteit en professionaliteit van het uitgeefplan.
Het inhoudelijk belang
Om voor ondersteuning in aanmerking te komen moet een tijdschrift bijdragen tot de vergroting van de belangstelling voor moderne beeldende kunst en/of vormgeving of als discussieplatform bijdragen tot de meningsvorming en de ontwikkeling van de vakwereld.
De belangrijkste kwalitatieve criteria aan de hand waarvan de Mondriaan Stichting het inhoudelijk belang beoordeelt zijn:
- een hoog artistiek-inhoudelijk niveau en een duidelijke onderlinge samenhang van de doelstelling, het redactiebeleid, de redactiemedewerkers en de inhoud van het tijdschrift;
- het tijdschrift levert een stimulerende bijdrage aan de ontwikkeling van hedendaagse beeldende kunst en/of vormgeving, met name die in Nederland; bestaande artistieke opvattingen krijgen een nieuwe dimensie, nieuwe opvattingen en ontwikkelingen worden duidelijk gemaakt, de discussie over de (positie van) hedendaagse beeldende kunst en vormgeving krijgt een nieuwe impuls;
- het tijdschrift bevat voor de doelgroep actuele en relevante beschouwingen;
- inhoud en doelgroep zijn op elkaar afgestemd;
- er moet vertrouwen zijn in de bijzondere betekenis waardoor het tijdschrift zich in nationaal en eventueel internationaal opzicht onderscheidt;
- de beelddocumentatie en de grafische vormgeving van het tijdschrift zijn van voldoende niveau.
Bij de inhoudelijke beoordeling is van belang dat door de aanvrager een duidelijk redactioneel beleid is geformuleerd. Daaruit moet een duidelijke keuze blijken tussen de formule van vakblad of de formule van special-interestblad.
Een vakblad richt zich op de professioneel geïnteresseerde lezer die de informatie vakmatig 'nodig heeft' en dus relatief veel tijd en geld voor de informatie over heeft, terwijl een special-interestblad zich richt op de privé-geïnteresseerde lezers die men moet binden door toegankelijkheid van de boodschap, het verrassingselement en een aantrekkelijke prijs voor de informatie. Een combinatie kan dus conflicteren.
Ter toelichting van de verschillen tussen vakbladen en special-interestbladen het volgende overzicht:
vakblad special -nterestblad
Gericht op professionals Gericht op 'meer dan'geïnteresseerd publiek
Doelgroep eenvoudig te lokaliseren en te bewerken (business-to-business marketing) Doelgroep minder eenvoudig te lokaliseren, geavanceerde marketingmethoden noodzakelijk (consumentenmarketing)
Bereik in de doelgroep 40% (norm) Bereik in de doelgroep 20% (norm)
Content: 'verplichte' lectuur (need to know) Content: informerend en verrassend (nice to know).
Inhoud niet gericht op breed publiek: niet toegankelijk door gebruik vaktaal + diepgaand Inhoud gericht op breed publiek: toegankelijke taal, geïllustreerd, oppervlakkiger
Veel informatie over beleid en ontwikkeling in de sector Weinig tot geen informatie over beleid en ontwikkeling in de sector
Verspreiding via abonnementen op bekende adressen (betaald of controlled circulation) Verspreiding via abonnementen, via abonneewerving en losse verkoop (betaald of soms gratis)
Hoge advertentietarieven op basis van kwaliteit bereik en beperkte concurrentie Lagere advertentietarieven op basis van veelvoud aan alternatieve media (= veel concurrentie)
Hoge lezerstarieven of onderdeel lidmaatschap brancheorganisatie Lagere lezerstarieven om lezer te verwerven en te binden (< f 20,-)
Laag verloop in abonnees (10-15%) Hoog verloop in abonnees (20-25% per jaar) en wisselende losse verkoop

De Mondriaan Stichting hecht eraan dat de aanvrager zijn positie als vak- of special-interestblad duidelijk schetst en motiveert, mede aan de hand van de bovenstaande toelichting.
Het uitgeefplan
De aanvrager dient aan de Mondriaan Stichting een uitgewerkt uitgeefplan te overleggen. Daarbij kan uitgegaan worden van het 'Raamwerk Uitgeefplan' dat op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar is. De aanvrager kan echter ook kiezen voor een andere vorm.
Vaste onderdelen van het uitgeefplan die door de aanvrager in ieder geval overlegd moet worden zijn:
- Doelgroepomschrijving lezers en adverteerders.
- Kwantificering van de doelgroepen op basis van objectieve en meetbare brongegevens.
- Behoefte analyse en de mate waarin de gekozen formule in die behoeftes voorziet en zich onderscheidt van andere media in hetzelfde interessegebied.
- Huidig bereik in de doelgroep en wegen waarlangs dat bereik vergroot kan worden.
- De beoogde ontwikkeling van het oplageniveau in relatie tot de omvang van de gedefinieerde doelgroepen.
- Mate waarin op basis van dit bereik adverteerders te interesseren zijn en de beoogde ontwikkeling van de advertentiebezetting.
- De beoogde ontwikkeling van de bereikcijfers.
- Marketinginspanningen richting abonnees, losse kopers en adverteerders en het budget dat daar minimaal voor wordt ingezet.
- Prijsstelling voor advertenties, losse verkoop, abonnement en een motivatie daarvan.
- Verschijningsvorm (kleurgebruik, papier, verschijningsfrequentie, vormgeving e.d.)
- Verhouding van de omzet uit 'lezersinkomsten' en advertentie-inkomsten en de beoogde ontwikkeling daarvan.
- Een motivatie waarom een financiële bijdrage van de Mondriaan Stichting noodzakelijk is en tot welke meetbare resultaten de bijdrage zal leiden.
- Een evaluatie van behaalde resultaten in het verleden.
Het uitgeefplan heeft betrekking op een periode van ten minste drie jaren, voor bestaande periodieken aangevuld met een analyse van de afgelopen twee jaar.
Naast een beoordeling van het inhoudelijk belang van het tijdschrift, vormt een beoordeling van het ingediende uitgeefplan de basis voor een besluit van de Mondriaan Stichting over het al dan niet of gedeeltelijk honoreren van een aanvraag. Een uitgeefplan is taakstellend met meetbare doelstellingen. Het perspectief moet zijn dat het tijdschrift op een termijn van maximaal zes jaar een zelfstandige exploitatie realiseert, waarbij een bijdrage van de Mondriaan Stichting niet meer noodzakelijk is. Een financiële bijdrage van de Mondriaan Stichting aan een tijdschrift is derhalve gekoppeld aan het behalen van de geschetste meetbare resultaten in het uitgeefplan. Dit betreft in ieder geval exploitatie- en bereiksdoelstellingen. Bij het niet realiseren van deze doelstellingen kan de bijdrage jaarlijks door de Mondriaan Stichting worden aangepast of gestopt.
Bij de beoordeling van het tijdschrift en het uitgeefplan gelden voorts de volgende normen, criteria of voorwaarden:
- er is draagvlak en een markt voor het tijdschrift, onder meer blijkend uit de inkomsten uit abonnementen, losse verkoop en advertenties, bijdragen van andere financiers (bedrijven, fondsen en overheden) en samenwerking met andere privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen of andere organisaties;
- het bereik van het tijdschrift binnen de gedefinieerde en gekwantificeerde doelgroep gaat per primaire doelgroep in de richting van 40% bij een vakblad en 20% bij een special-interestblad;
- het marketing- en promotiebudget richting lezers en adverteerders bedraagt ten minste 10% van de totale exploitatiekosten;
- de prijsstelling staat in een redelijke relatie tot de informatienoodzaak (vakblad) of informatiebehoefte (special-interestblad) bij de abonnees en kopers;
- de inkomsten uit advertenties e.d. bedragen minimaal een kwart van de totale eigen inkomsten van het tijdschrift;
- de levensduur van een gemiddeld abonnement bedraagt tenminste vier jaar;
- er is zicht op een zelfstandige exploitatie na een periode van maximaal zes jaar;
- er mag geen sprake zijn van prijsdumping op de adverteerdersmarkt; de prijzen mogen niet abnormaal afwijken van die van andere kunstbladen, waaronder ook de bladen die geen bijdrage van de Mondriaan Stichting ontvangen;
- minimaal eens in de twee jaar wordt een professioneel lezerskringonderzoek uitgevoerd en overlegd; de resultaten van het onderzoek moeten een beeld vormen van de waardering van de lezer en vergezeld zijn van een visie van de bladenmakers op de resultaten en te ondernemen acties. Voorwaarde voor een bijdrage is voorts dat aantoonbare uitgeefkennis binnen het team van bladenmakers aanwezig is; indien afwezig wordt een deel van de bijdrage daaraan besteed. De basiscursus 'tijdschriften uitgeverij' van de Vakopleiding Boekenbranche (ca. f 2.000,-) leent zich daar uitstekend voor (eventueel tailor-made uitgevoerd). Voorwaarde voor een bijdrage van de Mondriaan Stichting is dat minimaal 2 personen van de kernredactie deze cursus hebben gevolgd en hebben afgerond. Voor tijdschriften die voor het eerst een aanvraag bij de Mondriaan Stichting doen, geldt dat deze binnen 1 1 / 2 jaar na de eerste aanvraag aan deze voorwaarde moeten voldoen.
Procedure
Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting (020-6762032). Eventueel wordt dan een oriënterend gesprek gevoerd, waarna u een aanvraag kunt indienen. De uiterste ontvangstdatum door de Mondriaan Stichting voor een aanvraag is 15 augustus van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor ondersteuning wordt verzocht. De Mondriaan Stichting deelt de beslissing over de aanvraag in beginsel binnen drie maanden daarna mee.
Stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier en uitgeefplan, vergezeld van de meest recente jaargang (of bij nieuwe tijdschriften informatie- en documentatiemateriaal) naar de Mondriaan Stichting, Jacob Obrechtstraat 56, 1071 KN Amsterdam.
Het aanvraagformulier kan ook dienen als voorbeeld voor een door de aanvrager samen te stellen uitgeefplan, maar deze moet dan in ieder geval de gevraagde gegevens bevatten.
Een verzoek om ondersteuning moet voldoende gegevens bevatten voor een beoordeling van de aanvraag en moet ingaan op alle punten uit deze regeling. Worden deze gegevens als onvoldoende beschouwd dan behoudt de Mondriaan Stichting zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen.
De Mondriaan Stichting besluit op basis van de hiervoor genoemde beoordeling over (de hoogte van) de financiële bijdrage aan het tijdschrift. De bijdrage is gekoppeld aan de doelstellingen in het uitgeefplan of aan andere door de Mondriaan Stichting vastgestelde doelstellingen. Acceptatie van de bijdrage betekent dat de aanvrager zich verplicht de doelstellingen te realiseren. Aan de hand van het uitgeefplan kan de Mondriaan Stichting een bijdrage in het vooruitzicht stellen voor een periode van maximaal drie jaar. Een eerste toezegging betreft echter de periode van één kalenderjaar. Bij een tussentijdse toetsing van het behalen van de genoemde resultaten en het blijvend voldoen aan de genoemde voorwaarden zal in de regel een vervolgtoezegging worden gedaan voor een volgende periode van één jaar. Bij deze principe-toezeggingen moet het voorbehoud worden gemaakt dat het Ministerie van OCenW de Mondriaan Stichting in staat stelt tijdschriften financieel te ondersteunen.
De financiële bijdrage kan tussentijds verhoogd worden als de aanvrager met plannen komt die de exploitatie of de informatiewaarde aanzienlijk verbeteren. Te denken valt aan:
- invullen instituutsgedachte (informatieproducten en diensten naast het tijdschrift);
- uitwisseling met buitenlandse titels van artikelen en illustraties;
- samenwerking met aanverwante titels op het terrein van oplage- en advertentiemanagement;
- multimediale toepassingen;
- researchprojecten die vernieuwend werken of de belangstelling van de doelgroep opwekken.
Bij verhoogde informatiewaarde moet altijd aangetoond worden dat deze leidt tot een groter bereik in de doelgroep, of een meetbare verhoging van de lezer-bladbinding, dan de criteria waarop de oorspronkelijke toezegging is gebaseerd.
Verantwoording en toetsing
Binnen vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar dient de aanvrager een verantwoording in bij de Mondriaan Stichting. Deze verantwoording bevat een vergelijking van de feitelijke resultaten van de afgelopen jaar (of langer) met de doelstellingen in het uitgeefplan. Bovendien bevat de verantwoording een accountantsverklaring over de jaarcijfers inclusief de aantallen abonnees en losse verkoop. Eventueel wordt een geactualiseerd uitgeefplan meegezonden. De Mondriaan Stichting zal deze resultaten toetsen en besluiten over de voortzetting van de bijdrage voor een volgende jaar.
Verder vragen wij aandacht voor het volgende:
- een financiële ondersteuning wordt altijd gedeeltelijk en in termijnen bevoorschot; uitbetaling van het restant vindt plaats na definitieve vaststelling van de ondersteuning op basis van door de aanvrager geleverde gegevens;
- als een aanvrager al eerder een financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting ontving, kan de Mondriaan Stichting besluiten met de betaling van voorschotten te wachten totdat de aanvrager de eerdere ondersteuning heeft verantwoord en de Mondriaan Stichting die definitief heeft vastgesteld;
- een bijdrage kan slechts worden verstrekt voorzover de hiertoe beschikbare middelen dit toelaten en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor dit doel financiële middelen ter beschikking stelt;
- organisaties, die voor een tijdschrift in het voorafgaande jaar reeds financiële ondersteuning ontvingen en waarvan de Mondriaan Stichting de financiële ondersteuning niet continueert, kunnen in aanmerking komen voor een afbouwondersteuning van maximaal 3 maanden en ter hoogte van maximaal 1/4 van het bedrag dat over de voorafgaande 12 maanden werd verkregen;
- bij verlening van een ondersteuning wordt van de aanvrager verwacht dat deze in elke editie van het tijdschrift vermeldt dat de uitgave daarvan mede mogelijk is gemaakt door een bijdrage van de Mondriaan Stichting;
- bij verlening van een ondersteuning verstrekt de aanvrager ter informatie twee gratis abonnementen aan de Mondriaan Stichting en er wordt verzocht twee gratis abonnementen aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te verstrekken. Bovendien stelt de aanvrager één pagina per jaar om niet ter beschikking aan de Mondriaan Stichting;
- de Mondriaan Stichting kan aan een verlening van ondersteuning nadere voorschriften verbinden, die onder meer betrekking kunnen hebben op de mogelijkheden tot structurele verbetering van de exploitatie;
- binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar, waarvoor de financiële ondersteuning is verleend, dient de aanvrager een financiële verantwoording in bij de Mondriaan Stichting. De opstelling van deze verantwoording is overeenkomstig de eerder ingediende begroting.
Instellingen die voor de eerste maal op basis van de nieuwe regeling een aanvraag bij de Mondriaan Stichting doen, kunnen voorafgaand aan de aanvraag de Mondriaan Stichting verzoeken om een financiële bijdrage voor extern advies bij het opstellen van een aanvraag en uitgeefplan. Afhankelijk van het verwachte belang van het tijdschrift kan de Mondriaan Stichting een bijdrage verstrekken van maximaal f 6000 per tijdschrift.
Toelichting bij de lijst met aandachtspunten voor aanvraag tijdschrift
Alleen aanvragen van rechtspersonen worden in behandeling genomen. Als het om een eerste aanvraag bij de Mondriaan Stichting gaat, moet een uittreksel uit het betreffende register van de Kamer van Koophandel met de aanvraag worden meegestuurd.
Om een aanvraag goed te kunnen beoordelen, is het belangrijk dat deze tenminste aan de volgende vereisten voldoet:
- een heldere formulering van de doelstelling en het redactiebeleid;
- een inhoudsbeschrijving van de tijdschriftnummers voor het jaar waarvoor ondersteuning wordt gevraagd;
- een uitgeefplan, zoals hiervoor omschreven, voor ten minste drie jaar;
- een duidelijke opgave van namen en taken van redactiemedewerkers, freelancers en andere bij de inhoud van het tijdschrift betrokken medewerkers, met vermelding van hun tarieven en aantal begrote werkuren;
- een inzichtelijke, gespecificeerde en toegelichte begroting van de verwachte uitgaven en inkomsten voor de jaren waarvoor de ondersteuning wordt gevraagd, voorzover mogelijk voorzien van offertes van drukkerijen en andere uitbestede werkzaamheden en een redelijke meerjarenraming voor tenminste de daarop volgende twee jaren.
Deze lijst met aandachtspunten dient als een leidraad voor de aanvraag. De aanvraag bestaat met name uit een uitgewerkt uitgeefplan. U moet bij uw aanvraag in ieder geval ingaan op de punten die in de hierna volgende lijst zijn opgenomen. *[1] ^ [1]
De lijst kan worden aangevraagd bij de Mondriaan Stichting.