{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling?
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen?
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voor financiële ondersteuning van publicaties op het gebied van beeldende kunst of vormgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Regeling voor financiële ondersteuning van publicaties op het gebied van beeldende kunst of vormgeving
1. Inleiding
De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kan de uitgave van een publicatie op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst of vormgeving financieel ondersteunen.
Met deze regeling wil de Mondriaan Stichting door middel van kwalitatief hoogwaardige publicaties de publieke belangstelling voor hedendaagse beeldende kunst of vormgeving stimuleren en de discussie onder vakgenoten en deskundigen bevorderen. Voor de ontwikkeling van de Nederlandse cultuur en de publieke belangstelling daarvoor is het van belang dat interessante en toegankelijk gepresenteerde informatie over de actualiteit in de beeldende kunst of vormgeving in Nederland beschikbaar is en wordt afgenomen.
Voor ondersteuning van kunsttijdschriften bestaat een aparte regeling, die op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar is.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. Deze regeling vervangt de eerdere regeling van de Mondriaan Stichting voor publicaties.
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
Een aanvraag kan worden ingediend door een uitgever of door een organisatie die de uitgeefrechten met betrekking tot de publicatie bezit. Aanvragers moeten rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals omschreven in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek .
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
De Mondriaan Stichting kan een financiële bijdrage verlenen voor het uitbrengen van een publicatie. Onder een publicatie wordt in deze regeling verstaan een eenmalige uitgave (een boek) over of van belang voor de actualiteit in de beeldende kunst of vormgeving, in het bijzonder die in Nederland.
Een begeleidende publicatie (brochure, catalogus) bij een manifestatie (bijvoorbeeld een tentoonstelling, symposium, congres of presentatie) of een meer zelfstandige publicatie die in het kader van een manifestatie verschijnt, valt in beginsel buiten deze regeling. Een publicatie die feitelijk in belangrijke mate functioneert als informatiemedium voor activiteiten van een instelling, komt evenmin voor ondersteuning in aanmerking. Dat geldt ook voor publicaties voor een zeer kleine doelgroep of vakwereld, zoals louter wetenschappelijke publicaties (waaronder dissertaties).
Gezien het publieksbereik dat deze regeling beoogt, geldt een minimumoplage van 1000 exemplaren en een betaalde oplage van minimaal 750 exemplaren.
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling?
Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Daarom zullen aanvragen in de regel, na een formele toetsing, aan deskundige adviseurs worden voorgelegd. Bij de beoordeling van een publicatie weegt de gerichtheid op een algemeen geïnteresseerd publiek zwaar. Een publicatie die zich op een beperkte doelgroep richt kan bij uitzondering worden ondersteund als deze voldoet aan alle andere criteria en een belangrijke inhoudelijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van het vakgebied. Bij de beoordeling gelden in ieder geval de volgende voorwaarden en criteria:
De publicatie is toegankelijk voor een algemeen geïnteresseerd publiek en de benadering van de doelgroep is effectief. Hiertoe wordt onder andere beoordeeld of inhoud en vormgeving van de publicatie op de doelgroep zijn afgestemd.
De publicatie stimuleert de publieke belangstelling voor en kennis van beeldende kunst of vormgeving.
De inhoudelijke samenhang tussen en het niveau van enerzijds het onderwerp van de publicatie en anderzijds de redactie, de inhoud, de grafische vormgeving en de beelddocumentatie is goed.
Er is voldoende markt voor de publicatie. Dit kan blijken uit te verwachten inkomsten uit verkoop, maar ook uit bijdragen van andere financiers (bedrijven, fondsen en overheden).
Het uitgeefplan is doelmatig en bedrijfseconomisch verantwoord. Dit wordt onder andere beoordeeld door te kijken of kostprijs, beoogde betaalde oplage en verkoopprijs in een redelijke verhouding tot elkaar staan.
De publicatie is artistiek-inhoudelijk van hoog niveau.
De publicatie levert een stimulerende bijdrage aan de ontwikkeling van of discussie over beeldende kunst of vormgeving, doordat nieuwe opvattingen en ontwikkelingen duidelijk worden gemaakt of de discussie over (de posititie van) de hedendaagse beeldende kunst of vormgeving een nieuwe impuls krijgt.
De publicatie heeft een voorbeeldwerking.
Er is voldoende draagvlak voor de uitvoering van de publicatie.
De publicatie heeft nationale of internationale betekenis.
Indien een publicatie zich richt op doelgroepen in het buitenland, is ondersteuning door de Mondriaan Stichting ook afhankelijk van de betekenis die de publicatie heeft voor de internationale promotie van beeldende kunst of vormgeving uit Nederland.
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen?
Een aanvraag kan worden ingediend door de vragen op de bijgaande checklist 1 in de aangegeven volgorde te beantwoorden. De aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van documentatiemateriaal, een sluitende begroting en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Onder een sluitende begroting wordt verstaan een begroting waarbij het totaal aan inkomsten, inclusief de gevraagde bijdrage van de Mondriaan Stichting, gelijk is aan de totale uitgaven. Deze begroting omvat het hele project, dus ook de kosten die niet voor ondersteuning door de Mondriaan Stichting in aanmerking komen. Bij de begroting moeten offertes worden gevoegd voor alle werkzaamheden die zullen worden uitbesteed en van honoraria voor deskundigen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om offertes van drukkerijen en honoraria van vertalers, fotografen en vormgevers. Wij verwijzen naar de bijgaande checklist voor meer informatie over de gegevens die de aanvraag moet bevatten. 1[2]
De aanvraag dient minimaal drie maanden voor het verschijnen van de publicatie in ons bezit te zijn.
Bij de aanvraag moet een distributieplan worden gevoegd, dat distributie en promotie behandelt. De publicatie mag niet worden verramsjt binnen drie jaar na de verschijningsdatum. Als de aanvraag niet door een uitgever wordt ingediend, moeten er een professionele en gespecialiseerde uitgeverij en distributeur bij de publicatie zijn betrokken. Bij aanvragen voor publicaties die zich vanwege hun onderwerp of aard lenen voor een internationale distributie, moet er sprake zijn van een coproductie of samenwerking met een buitenlandse uitgeverij of distributeur.
Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als de totale kosten van de publicatie minimaal 25.000 euro bedragen. Het bedrag dat bij de Mondriaan Stichting wordt aangevraagd mag niet hoger zijn dan 40% van de totale kosten. Ten minste 20% van de financiering moet bestaan uit eigen inkomsten voor de uitgever in de vorm van inkomsten uit verkoop en advertenties.
6. Procedure
Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt, wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting (020-6762032). Er kan dan een oriënterend gesprek gevoerd worden met een medewerker van de Mondriaan Stichting, waarna u een aanvraag kunt indienen.
Als behandeltermijn voor een aanvraag rekent de Mondriaan Stichting drie maanden. Deze periode is nodig in verband met het inwinnen van deskundig advies. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit op de aanvraag.
Een eventuele toezegging is altijd voorlopig. Het bedrag van de definitieve toezegging kan pas worden vastgesteld als de financiële dekking van het project rond is.
Wij willen u erop wijzen dat de hoogte van de financiële ondersteuning door de Mondriaan Stichting pas kan worden vastgesteld als uit de financiële verantwoording blijkt dat de vereiste betaalde oplage van minimaal 750 exemplaren ook daadwerkelijk is verkocht. Als minder dan 750 exemplaren zijn verkocht, zal de toegezegde ondersteuning door de Mondriaan Stichting worden ingetrokken en zullen uitbetaalde voorschotten worden teruggevorderd. 1
De checklist is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. ^ [2]
De checklist is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar.