Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling?
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen?
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voor financiële ondersteuning van presentaties van Nederlandse beeldende kunst of vormgeving in het buitenland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Regeling voor financiële ondersteuning van presentaties van Nederlandse beeldende kunst of vormgeving in het buitenland
1. Inleiding
De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kan een presentatie van hedendaagse beeldende kunst en vormgeving in het buitenland ondersteunen. Met deze regeling beoogt de Mondriaan Stichting bij te dragen aan een internationale positieverbetering van hedendaagse Nederlandse beeldende kunst of vormgeving door de vraag bij belangrijke instellingen in het buitenland te stimuleren. Voor de verdere ontwikkeling van hedendaagse Nederlandse beeldende kunst of vormgeving is het bovendien belangrijk dat deze zich door presentaties in het buitenland aan internationale kwaliteitsnormen kan toetsen.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. Deze regeling vervangt de eerdere regeling van de Mondriaan Stichting op dit gebied.
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
Een aanvraag kan worden ingediend door organisaties die rechtspersoonlijkheid bezitten. De aanvraag voor financiële ondersteuning wordt bij voorkeur gedaan door de buitenlandse instelling waar de presentatie plaatsvindt of die de presentatie organiseert. In plaats daarvan kan ook een partnerinstelling in Nederland de aanvraag indienen, mits die bij de organisatie is betrokken. Als de buitenlandse instelling naar het oordeel van de Mondriaan Stichting niet in staat is een aanvraag in te dienen, kan de Mondriaan Stichting bij wijze van uitzondering een aanvraag in behandeling nemen die door de kunstenaar in samenwerking met de betrokken buitenlandse instelling wordt gedaan.
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
In het kader van deze regeling kan ondersteuning worden aangevraagd voor kosten die samenhangen met een presentatie. Met een presentatie wordt bedoeld een tentoonstelling of andere presentatieproject van of een publicatie over een in Nederland levende beeldend kunstenaar of vormgever. Hierbij kan gedacht worden aan grootschalige of kleinschalige presentaties, groepstentoonstellingen, solotentoonstellingen en tentoonstellingen van oudere Nederlandse kunst, mits in combinatie met hedendaags werk. Ook een symposium of congres waarin hedendaagse Nederlandse beeldende kunst of vormgeving een belangrijke rol speelt, kan hieronder vallen. Het presentatieproject vindt plaats in een galerie, museum, kunsthal of andere openbare ruimte. Gepresenteerd wordt werk van een in Nederland levende en werkende kunstenaar. 1
De regeling is bedoeld om de vraag naar Nederlandse kunst in het buitenland te stimuleren. Er moet dus altijd een buitenlandse organisatie betrokken zijn.
De volgende kosten kunnen voor ondersteuning in aanmerking komen:
- de kosten van een presentatieproject in het buitenland. Het gaat hierbij alleen om de extra kosten die samenhangen met de presentatie in het buitenland van werk van in Nederland levende beeldende kunstenaars of vormgevers, zoals de internationale transport-, verzekerings-, reis- en verblijfskosten. Deze regeling voorziet in beginsel niet in een bijdrage aan reguliere exploitatie-, overhead-, presentatie- en organisatiekosten van instellingen en kunstenaars of ontwerpers of in een bijdrage aan de kosten van nieuw te produceren werk;
- voorbereidings- en begeleidingskosten die samenhangen met een presentatieproject in het buitenland. Het gaat hierbij alleen om noodzakelijke reis- en verblijfkosten voor een presentatieproject van Nederlandse beeldende kunst of vormgeving in het buitenland. Bij de ondersteuning van voorbereidingskosten moet het project naar verwachting van de Mondriaan Stichting ook werkelijk worden gerealiseerd. Een bijdrage kan worden verleend zowel voor de kosten van de Nederlandse kunstenaar of ontwerper als voor een medewerker van de Nederlandse instelling die de presentatie mede organiseert. In sommige gevallen kunnen ook reiskosten van een Nederlandse galerist worden ondersteund, als de verwachting van de Mondriaan Stichting is dat deze begeleiding van de kunstenaar de effectiviteit van de presentatie vergroot;
- de kosten van een internationale publicatie die aantoonbaar is verbonden met een presentatieproject in het buitenland. Hieronder valt ook een verslagleggende projectpublicatie. Een goede monografische uitgave kan eveneens in aanmerking komen, mits internationale distributie verzekerd is. Er moet een uitgever, galerie of culturele instelling bij de publicatie betrokken zijn;
- de kosten van een artikel of essay over hedendaagse Nederlandse beeldende kunst of vormgeving in een belangrijk buitenlands vaktijdschrift of een boek. De ondersteuning betreft uitsluitend de bijzondere kosten, zoals de kosten voor vertaling of voor een aanvullend auteurshonorarium. Publicatie moet verzekerd zijn.
In afwijking van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting geldt bij deze regeling geen maximale bijdrage van 40%.
De Mondriaan Stichting beheert twee lofts in New York. Deze appartementen zijn tegen vergoeding beschikbaar voor kunstenaars, vormgevers of architecten die in verband met een presentatie in New York moeten verblijven. In tweede instantie komen ook conservatoren of andere medewerkers van Nederlandse musea in aanmerking wanneer zij in het kader van een presentatie in New York moeten verblijven. Voor nadere informatie wordt verwezen naar een aparte regeling die op aanvraag bij de Mondriaan Stichting beschikbaar is. Bovendien is financiële ondersteuning door Mondriaan Stichting mogelijk voor galeries bij de presentaties van Nederlandse kunst op de belangrijkste internationale kunstbeurzen. Ook daarvoor is een aparte regeling op aanvraag beschikbaar.
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling?
Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Daarom zullen aanvragen in de regel, na een formele toetsing, aan deskundige adviseurs worden voorgelegd.
Bij de beoordeling wordt in de eerste plaats gekeken naar het belang van de buitenlandse presentatielocatie. De betekenis van de locatie blijkt onder meer uit een artistiek-inhoudelijk interessante programmering, een internationaal presentatiebeleid en het bereik onder het (vak)publiek en in de vakpers. Bovendien moet de locatie een meer dan lokaal of regionaal belang hebben in het land van vestiging.
Een beoordeling van de locatie is het belangrijkste punt van beoordeling, overige criteria en voorwaarden zijn hieraan ondergeschikt. Naast voornoemde beoordelingsgrondslag zijn in ieder geval de volgende criteria en voorwaarden van toepassing:
De presentatie draagt bij aan een internationale positieverbetering van beeldende kunst of vormgeving uit Nederland en stimuleert de belangstelling in het buitenland voor en kennis van beeldende kunst of vormgeving uit Nederland.
Er is draagvlak in het buitenland, wat in ieder geval blijkt uit een aan het project voorafgaande vraag van een buitenlandse instelling en de aanwezigheid van substantiële buitenlandse cofinanciering van de totale projectkosten.
De presentatie past in de programmering van de locatie.
Het publiek of de vakwereld wordt actief benaderd.
De organisatie is in staat de presentatie adequaat te verwezenlijken.
Het niveau van het te presenteren werk getuigt van voldoende kwaliteit en professionaliteit. Het te presenteren werk wordt getoetst aan het niveau waarop de beeldende kunst of vormgeving in Nederland en in het buitenland wordt beoefend en gepresenteerd. Bij (grootschalige) groepstentoonstellingen van of met hedendaagse beeldende kunst of vormgeving uit Nederland moet de tentoonstelling zich internationaal onderscheiden. Er moet sprake zijn van een goed artistiek-inhoudelijk concept; het niveau van het getoonde werk en van anderszins betrokken kunstenaars, vormgevers en deskundigen (zoals adviseurs, selectiecommissies, theoretici) sluit hierbij aan.
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen?
De aanvraag dient minimaal drie maanden voor aanvang van de presentatie in ons bezit te zijn. Een aanvraag kan worden ingediend door de vragen op de bijgaande checklist 2 in de aangegeven volgorde te beantwoorden. De aanvraag dient in het Nederlands of in het Engels te worden gedaan.
De aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van documentatiemateriaal, een sluitende begroting en, voorzover het een Nederlandse organisatie betreft, een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Onder een sluitende begroting wordt verstaan een begroting waarbij het totaal aan inkomsten, inclusief de gevraagde bijdrage van de Mondriaan Stichting, gelijk is aan de totale uitgaven. Deze begroting omvat het hele project, dus ook de kosten die niet voor ondersteuning door de Mondriaan Stichting in aanmerking komen, en laat zien dat er sprake is van (buitenlandse) cofinanciering. Het documentatiemateriaal moet in ieder geval een driejarig tentoonstellingsprogramma van de presentatielocatie bevatten. Wij verwijzen naar de bijgaande checklist voor meer informatie over de gegevens die de aanvraag moet bevatten. 2[3]
6. Procedure
Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt, wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting (020 - 6762032). Er kan dan een oriënterend gesprek gevoerd worden met een medewerker van de Mondriaan Stichting, waarna u een aanvraag kunt indienen.
Als behandeltermijn voor een aanvraag rekent de Mondriaan Stichting drie maanden. Deze periode is nodig in verband met het inwinnen van deskundig advies. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit op de aanvraag. 1
Hieronder wordt verstaan iemand die daadwerkelijk en formeel in Nederland woont en werkt en bovendien in Nederland theoretisch belastingplichtig is, of iemand die de Nederlandse nationaliteit bezit, die niet langer dan drie jaar buiten Nederland woont en geacht wordt deel uit te maken van het Nederlandse kunstleven. 2
De checklist is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. ^ [3]
De checklist is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar.