{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wie kunnen een aanvraag indienen
3. Waarvoor kan ondersteuning worden gevraagd
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voor financiële ondersteuning van kunsthistorisch onderzoek

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Regeling voor financiële ondersteuning van kunsthistorisch onderzoek
1. Inleiding
De Mondriaan Stichting kan onderzoek op kunsthistorisch terrein ondersteunen dat in een kunstmuseum wordt uitgevoerd en een relatie heeft met het Nederlandse museale beleid of met Nederlandse museale collecties en hun eventuele samenhang. Hiermee beoogt de Mondriaan Stichting dat museale collecties wetenschappelijk worden ontsloten en een betere aansluiting tussen de wetenschappelijke studie aan de universiteiten en de museale praktijk. De beperking tot kunsthistorisch onderzoek en de kunstmusea komt voort uit budgettaire beperkingen. In de toekomst zal deze regeling mogelijk worden verbreed.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. Deze regeling vervangt de eerdere regelingen van de Mondriaan Stichting op dit gebied.
2. Wie kunnen een aanvraag indienen
Een aanvraag kan worden ingediend door kunstmusea.
3. Waarvoor kan ondersteuning worden gevraagd
In aanmerking komt onderzoek bij kunstmusea dat een (inter)nationaal kunsthistorisch belang vertegenwoordigt. De bijdrage van de Mondriaan Stichting heeft betrekking op de kosten voor de onderzoeker. Voorwaarde voor een bijdrage is dat het museum op eigen kosten zorg draagt voor een goede zelfstandige publicatie van de onderzoeksresultaten. Het onderzoek moet worden begeleid vanuit een (universitair) kunsthistorisch onderzoeksinstituut. Het onderzoek mag maximaal drie jaar duren. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een afgestudeerd kunsthistoricus.
Per museum kunnen niet meer dan twee onderzoeksprojecten gelijktijdig voor ondersteuning in aanmerking komen.
Gezien de budgettaire beperkingen kunnen slechts maximaal twee onderzoeken per jaar worden ondersteund.
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling
Onder meer vanwege de beperkt beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Daarom zullen aanvragen in de regel, na een formele toetsing, aan deskundige adviseurs worden voorgelegd.
Behalve de algemene voorwaarden zijn in ieder geval de volgende specifieke criteria van toepassing:
Het onderzoek is van (inter)nationaal belang.
Het onderzoek is instellingoverstijgend. Andere musea moeten profijt trekken van de resultaten van het onderzoek en het onderzoek moet een bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van de Collectie Nederland.
Het project is in de voorgestelde vorm haalbaar. Dit is mede afhankelijk van de capaciteiten van de onderzoeker, het onderwerp en de opzet van het onderzoeksvoorstel en de betrokkenheid van de aanvragende instelling en de begeleiders.
De inbedding van het onderzoeksvoorstel in het collectie- en presentatiebeleid van het museum is goed.
Geprobeerd wordt met de onderzoeksresultaten een zo groot mogelijk publiek te bereiken. Naast de kwaliteit van de publicatie is van belang of andere activiteiten worden ontplooid, zoals een tentoonstelling, discussiebijeenkomst of symposium.
De Mondriaan Stichting neemt alleen projectvoorstellen in behandeling waarvan de totale projectkosten minstens € 25.000 bedragen.
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
De aanvraag bevat een goede en uitgewerkte onderzoeksbeschrijving, waarin duidelijk verband met het museum wordt gelegd. De aanvraag moet een werkplan bevatten met een specificatie van de werkzaamheden per jaar. In het werkplan moet een aantal evaluatiemomenten met welomschreven, toetsbare resultaten zijn opgenomen. Ook moet uit het werkplan blijken wanneer het onderzoek zal beginnen; dit moet in ieder geval binnen zes maanden na eventuele toekenning van de aanvraag zijn.
Het onderzoek moet worden begeleid vanuit een (universitair) kunsthistorisch onderzoeksinstituut. De aanvraag moet daarom mede ondertekend worden door een staflid van een dergelijk instituut, onder wiens verantwoordelijkheid het onderzoek wordt uitgevoerd. De werkplek van de betrokken onderzoeker moet in het museum zijn.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een sluitende begroting, dat wil zeggen een begroting waarbij het totaal aan inkomsten, inclusief de gevraagde bijdrage van de Mondriaan Stichting, gelijk is aan de totale uitgaven. De begroting moet de totale onderzoekskosten (salaris onderzoeker, onderzoekskosten, reis- en andere onkosten) omvatten en ook rekening houden met andere kosten, zoals eventuele wachtgeldopbouw. De aangevraagde financiële ondersteuning kan niet meer bedragen dan € 37.500 per jaar, gebaseerd op een fulltime onderzoeksbeurs.
Het aanvragende museum moet schriftelijk garanderen dat het de uitgave van een zelfstandige publicatie verzorgt en de kosten daarvan voor zijn rekening neemt. De aanvraag moet daarom een plan bevatten met betrekking tot de publicatie (oplage, distributie en begroting). De definitieve bijdrage van de Mondriaan Stichting kan pas worden vastgesteld als de publicatie is verschenen. Dit moet uiterlijk één jaar na afloop van het onderzoek het geval zijn.
De maximale looptijd van een te ondersteunen project is drie jaar. In de aanvraag moeten de werkzaamheden per jaar worden gespecificeerd. Reeds in uitvoering genomen of voltooide projecten kunnen niet door ons worden ondersteund.
De aanvraag mag geen betrekking hebben op kosten die behoren tot de normale exploitatie en taakuitoefening (de zogenaamde structurele lasten) van een instelling. Hiertoe rekenen wij onder andere:
- vaste personeelslasten;
- automatiseringsapparatuur;
- opleiding en bijscholing.
Er is een checklist van informatie die een aanvraag moet bevatten. Verder verwijzen wij u naar de website van de Mondriaan Stichting, waar u de checklist (vanaf 8 september) en het aanvraagformulier kunt downloaden (www.mondriaanfoundation.nl).
6. Procedure
Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt, wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting (020-6762032). Er kan dan een oriënterend gesprek gevoerd worden met een medewerker van de Mondriaan Stichting, waarna u een aanvraag kunt indienen.
Aanvragen kunnen worden ingediend voor 1 februari van ieder jaar. Een besluit wordt uiterlijk in mei bekendgemaakt. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit op de aanvraag.
Een eventuele toezegging is altijd voorlopig. Het bedrag van de definitieve toezegging kan pas worden vastgesteld als de financiële dekking van het project rond is.