Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wie kunnen een aanvraag indienen
3. Waarvoor kan ondersteuning worden gevraagd
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voor financiële ondersteuning van internationale museale samenwerking bij presentaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Regeling voor financiële ondersteuning van internationale museale samenwerking bij presentaties
1. Inleiding
De Mondriaan Stichting kan internationale museale presentaties ondersteunen. Op deze manier wil de Mondriaan Stichting internationale samenwerking tussen musea in Nederland en in het buitenland stimuleren. De ondersteuning is niet bedoeld voor projecten die naar het oordeel van de Mondriaan Stichting tot de reguliere taken van het museum gerekend kunnen worden. Vooral van de grotere Nederlandse musea mag verwacht worden dat zij internationaal actief zijn. Slechts zeer uitzonderlijke internationale projecten zullen dan in aanmerking komen. Bovendien is de regeling gericht op een daadwerkelijke internationale samenwerking bij presentaties. Alleen als er sprake is van een uitzonderlijk kwaliteitsniveau en een evidente toegevoegde waarde met betrekking tot de publiekspresentatie, kan een elders geheel of grotendeels voorbereide tentoonstelling in aanmerking komen.
Bij presentaties die het resultaat zijn van samenwerking kunnen belangrijke hiaten in de Collectie Nederland (tijdelijk) worden opgevuld, doordat cultuurhistorisch belangrijke voorwerpen worden getoond die een relatie hebben met Nederland of de collecties in Nederlandse musea, maar hier zelden of nooit zijn te zien. Bij het in het buitenland tonen van Nederlandse collecties wordt beoogd de naamsbekendheid van Nederlandse musea en de Nederlandse museale collecties te vergroten.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. Deze regeling vervangt de eerdere regelingen van de Mondriaan Stichting op dit gebied.
2. Wie kunnen een aanvraag indienen
Een aanvraag kan worden ingediend door musea en andere instellingen die in museale zin verzamelingen beheren en presenteren. Uitgangspunt hierbij is de definitie die ICOM hanteert: 'Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van de mens en zijn omgeving verwerft, behoudt, wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen'.
De Mondriaan Stichting werkt voor alle museale sectoren, dus niet alleen voor musea voor beeldende kunst. Weliswaar valt ook een aantal regelingen voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving onder de verantwoordelijkheid van de Mondriaan Stichting, maar in de onderhavige regeling komen alle musea in aanmerking voor financiële ondersteuning, of het nu gaat om natuurhistorische, maritieme, volkenkundige of andere musea.
3. Waarvoor kan ondersteuning worden gevraagd
Het project moet in samenwerking met ten minste één buitenlands museum tot stand zijn gekomen en de resultaten moeten getoond worden in ten minste één Nederlands en één buitenlands museum, die een hoge status hebben binnen de betreffende discipline. Bovendien moet de samenwerking tussen de musea intensief zijn, inhoudelijk van aard en bij voorkeur langdurig. Voor veel presentaties worden bijvoorbeeld internationale bruiklenen gevraagd en gekregen. Dat is in dit geval niet voldoende. Het tonen van buitenlandse bruiklenen in een tentoonstelling maakt een project nog niet internationaal in de zin van dit onderdeel.
Intermediaire organisaties komen niet voor ondersteuning in aanmerking. Aanvragen van kunsthalachtige instellingen komen alleen in aanmerking wanneer er een Nederlands museum betrokken is. Hierdoor kan de kennis die wordt opgedaan de Nederlandse musea ten goede komen.
4. Welke criteria en voorwaarden hanteren wij bij de beoordeling
Onder meer vanwege de beperkt beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Daarom zullen aanvragen in de regel, na een formele toetsing, aan deskundige adviseurs worden voorgelegd.
Behalve de algemene voorwaarden zijn in ieder geval de volgende specifieke criteria van toepassing:
De presentatie en de samenwerking zijn van het cultuurhistorisch belang.
Het project is bijzonder van karakter: het onderscheidt zich van activiteiten die voor een internationaal operend museum min of meer regulier zijn.
De internationale museale samenwerking is intensief en relevant voor de lange termijn.
Het project is aanvullend ten aanzien van de Collectie Nederland
Het project draagt bij aan de buitenlandse publieke belangstelling voor Nederlandse musea en hun collecties.
De Mondriaan Stichting selecteert streng op basis van kwaliteit, draagvlak, betekenis van het project voor museaal Nederland, voorbeeldwerking en dergelijke. De Mondriaan Stichting richt zich op bijzondere projecten met een nationale betekenis. Kleinere, meer lokale projecten vallen buiten de werkingssfeer van deze regeling, daarvoor zijn andere financieringsvormen. De Mondriaan Stichting neemt alleen projectvoorstellen in behandeling waarvan de totale projectkosten minstens 25.000 euro bedragen. De Mondriaan Stichting hanteert deze financiële ondergrens, omdat wij de ervaring hebben dat bij lagere projectkosten onvoldoende randvoorwaarden aanwezig zijn om aan de inhoudelijke kwaliteitscriteria te kunnen voldoen. Kleine musea kunnen aan deze voorwaarde voldoen in samenwerking met een groter museum.
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen
De aanvraag dient minimaal drie maanden voor aanvang van het project in ons bezit te zijn. De bijdrage van de Mondriaan Stichting bedraagt maximaal 40% van de projectkosten die direct voor ondersteuning in aanmerking komen. Er moet sprake zijn van substantiële eigen financiering van de betrokkene(n) en van cofinanciering door andere fondsen of sponsors. Uit de eigen bijdrage en de mate van cofinanciering blijkt het maatschappelijk draagvlak van het project en het belang dat de betrokken instelling aan het project hecht.
De maximale looptijd van een te ondersteunen project is drie jaar. In de aanvraag moeten de werkzaamheden per jaar worden gespecificeerd. Reeds in uitvoering genomen of voltooide projecten kunnen niet door ons worden ondersteund.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een sluitende begroting, dat wil zeggen een begroting waarbij het totaal aan inkomsten, inclusief de gevraagde bijdrage van de Mondriaan Stichting, gelijk is aan de totale uitgaven. De opgevoerde kosten moeten voorzover mogelijk gestaafd zijn door financiële bewijsstukken, zoals offertes en contracten van projectpersoneel.
De aanvraag mag geen betrekking hebben op kosten die behoren tot de normale exploitatie en taakuitoefening (de zogenaamde structurele lasten) van een instelling. Hiertoe rekenen wij onder andere:
- vaste personeelslasten;
- voorzieningen voor de instandhouding en uitbreiding van gebouwen;
- bouwkundige voorzieningen en vaste technische installaties;
- documentatie van de collectie;
- oprichtingskosten van een nieuwe museale voorziening;
- aankopen van collecties en voorwerpen;
- automatiseringsapparatuur;
- opleiding en bijscholing.
Verder verwijzen wij u naar de website van de Mondriaan Stichting (www.mondriaanfoundation.nl). Vanaf 8 september is een checklist van informatie die een aanvraag moet bevatten, daar te downloaden.
6. Procedure
Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt, wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting (020-6762032). Er kan dan een oriënterend gesprek gevoerd worden met een medewerker van de Mondriaan Stichting, waarna u een aanvraag kunt indienen.
Als behandeltermijn voor een aanvraag rekent de Mondriaan Stichting drie maanden. Deze periode is nodig in verband met het inwinnen van deskundig advies. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit op de aanvraag.
Een eventuele toezegging is altijd voorlopig. Het bedrag van de definitieve toezegging kan pas worden vastgesteld als de financiële dekking van het project rond is.