{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
4. Welke voorwaarden en criteria hanteren wij bij de beoordeling?
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen?
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling voor financiële ondersteuning van activiteitenprogramma's van kunstenaarsinitiatieven

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2005. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2005.
Regeling voor financiële ondersteuning van activiteitenprogramma's van kunstenaarsinitiatieven
1. Inleiding
De Mondriaan Stichting, stimuleringsfonds voor beeldende kunst, vormgeving en museale activiteiten, kan activiteitenprogramma's van kunstenaarsinitiatieven ondersteunen. Met kunstenaarsinitiatieven worden hier kleine organisaties bedoeld, die activiteitenprogramma's ontwikkelen tussen kunstenaarsateliers en het meer gevestigde kunstcircuit in. De laboratoriumfunctie van deze kunstenaarsinitiatieven is van vitaal belang voor de ontwikkeling van de beeldende kunst of vormgeving. De activiteitenprogramma's van de kunstenaarsinitiatieven bieden kunstenaars ruimte voor onderzoek, experiment en reflectie. Op deze manier krijgen kunstenaars de kans zich in alle vrijheid te manifesteren in een omgeving die gekenmerkt wordt door dynamiek, actualiteit en interdisciplinariteit. Het publiek kan vroegtijdig kennisnemen van de jongste ontwikkelingen. Zo vormen de activiteitenprogramma's ook een belangrijke aanvulling op de activiteiten van andere kunstinstellingen.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van de Mondriaan Stichting. Het Algemeen Reglement is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. Deze regeling vervangt de eerdere regeling van de Mondriaan Stichting op dit gebied.
2. Wie kunnen een aanvraag indienen?
Een aanvraag kan worden ingediend door een organisatie die zich bezighoudt met programma's zoals hierboven beschreven op het gebied van beeldende kunst of vormgeving. De organisatie moet rechtspersoonlijkheid bezitten als omschreven in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (collectieven en eenmansbedrijven behoren daar bijvoorbeeld niet toe) en moet minstens tijdens het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd hebben gefunctioneerd.
3. Waarvoor kan ondersteuning worden aangevraagd?
Een bijdrage kan worden gevraagd voor een activiteitenprogramma dat minimaal 12 maanden en maximaal 24 maanden duurt. Een activiteitenprogramma kan bestaan uit tentoonstellingen en andere presentaties, lezingen, discussies en dergelijke. Een bijdrage van de Mondriaan Stichting is bestemd voor dekking van de kosten die direct verband houden met de activiteiten. Daartoe behoren ook kosten die deelnemers van buiten de organisatie maken in het kader van de voorbereiding en realisatie van projecten. Ook materiaalkosten en honoraria die worden doorberekend in de programmeringskosten komen in beginsel voor financiering in aanmerking. De vaste personeels- en huisvestingslasten komen niet voor ondersteuning in aanmerking.
Een aanvraag voor een periode langer dan 12 maanden kan alleen worden gedaan indien het kunstenaarsinitiatief een voortdurende inhoudelijke ontwikkeling en een bestendige uitvoeringspraktijk vertoont en minstens tijdens de drie jaren voorafgaand aan het jaar waarvoor de aanvraag wordt gedaan financiële ondersteuning van de Mondriaan Stichting heeft gekregen.
Een aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als de totale kosten minimaal 25.000 euro bedragen. De maximale bijdrage van de Mondriaan Stichting bedraagt 40% van de kosten van het activiteitenprogramma. Arbeidskostensubsidies, huursubsidies en bijvoorbeeld sponsoring in natura kunnen (gekapitaliseerd) worden meegerekend bij het vaststellen van de eigen bijdrage.
4. Welke voorwaarden en criteria hanteren wij bij de beoordeling?
Onder meer vanwege de beperkt hoeveelheid beschikbare middelen is selectie noodzakelijk. Daarom zullen aanvragen in de regel, na een formele toetsing, aan deskundige adviseurs worden voorgelegd. Aan de volgende voorwaarden en criteria moet in ieder geval worden voldaan:
Er is voldoende draagvlak voor de uitvoering van het programma en het initiatief is goed ingebed in de regio. Dit moet blijken uit de aanwezigheid van regionale financiële ondersteuning en uit contacten met regionale instellingen op het gebied van de beeldende kunst of vormgeving.
Het programma is artistiek-inhoudelijk van voldoende niveau, ook in vergelijking tot soortgelijke initiatieven, en geeft blijk van een visie op de relatie met kunst, kunstenaars en publieksgroepen.
Het initiatief besteedt aandacht aan actuele kunstontwikkelingen.
Het initiatief is van meer dan regionaal belang.
Er zijn inhoudelijke contacten met verwante initiatieven of personen in binnen- en buitenland.
Er is sprake van vernieuwing binnen de organisatie, blijkend uit openheid, dynamiek en doorstroming.
De organisatie is in staat het activiteitenprogramma adequaat te verwezenlijken.
Het programma heeft een voorbeeldwerking en werkt stimulerend voor de ontwikkeling van beeldende kunst of vormgeving.
Het programma draagt bij aan de publieke belangstelling voor beeldende kunst of vormgeving.
Het programma is openbaar toegankelijk.
5. Aan welke vereisten moet de aanvraag voldoen?
Een aanvraag kan worden ingediend door de vragen op de bijgaande checklist 1 in de aangegeven volgorde te beantwoorden. De aanvraag moet ondertekend zijn en vergezeld gaan van documentatiemateriaal, een sluitende begroting en een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel. Onder een sluitende begroting wordt verstaan een begroting waarbij het totaal aan inkomsten, inclusief de gevraagde bijdrage van de Mondriaan Stichting, gelijk is aan de totale uitgaven. Deze begroting omvat het hele programma, dus ook de kosten die niet voor ondersteuning door de Mondriaan Stichting in aanmerking komen, en laat zien dat er sprake is van financiering van de vaste personeels- en huisvestingskosten door de aanvrager zelf, bijvoorbeeld door subsidies van provinciale en gemeentelijke overheden. Wij verwijzen naar de bijgaande checklist voor meer informatie over de gegevens die de aanvraag moet bevatten. 1[2]
De aanvraag moet voor 1 augustus in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor ondersteuning wordt aangevraagd door de Mondriaan Stichting ontvangen zijn. De aanvraag heeft in principe betrekking op een periode van 12 maanden. De periode begint bij voorkeur op 1 januari. Het documentatiemateriaal moet in ieder geval een uitgewerkte programmering bevatten voor de periode waarvoor wordt aangevraagd.
Uit de aanvraag moet blijken dat de vaste huisvestings- en personeelskosten zijn gedekt, bijvoorbeeld door een bijdrage van regionale overheden. Ten minste 10% van de financiering moet uit echte eigen inkomsten bestaan in de vorm van bijvoorbeeld entreegelden, inkomsten uit verkoop en sponsoring. Sponsoring in natura kan worden gekapitaliseerd; subsidies van overheden of fondsen worden in dit geval niet als eigen inkomsten beschouwd. Bij wijze van uitzondering kan de Mondriaan Stichting besluiten een aanvraag waarin deze drempel voor de eigen inkomstem niet wordt gehaald toch in behandeling nemen.
6. Procedure
Als u een aanvraag voor financiële ondersteuning overweegt, wordt u verzocht eerst telefonisch contact op te nemen met de Mondriaan Stichting (020-6762032). Er kan dan een oriënterend gesprek gevoerd worden met een medewerker van de Mondriaan Stichting, waarna u een aanvraag kunt indienen.
Als behandeltermijn voor een aanvraag rekent de Mondriaan Stichting drie maanden. Deze periode is nodig in verband met het inwinnen van deskundig advies. U ontvangt schriftelijk bericht over het besluit op de aanvraag. 1
De checklist is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar. ^ [2]
De checklist is op aanvraag bij de Mondriaan Stichting verkrijgbaar.