{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Jaarstaten
+ Hoofdstuk 3. Kwartaalstaten
+ Hoofdstuk 4. Maandstaten
+ Hoofdstuk 5. Waardering van de posten
+ Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 20 januari 2015, houdende regels met betrekking tot het rapportagekader als bedoeld in artikel 32 van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Na overleg met de representatieve organisaties;
Gelet op artikel 147 van de Pensioenwet en artikel 142 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;
Gelet op artikel 32 en artikel 33, vijfde lid, van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen;
Gelet op artikel 30a, vierde lid, van de Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader (Stcrt. 2014, 36799);
Besluit:
Artikel 1.1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Besluit: Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen ;
b. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.;
c. fonds: pensioenfonds, als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, of beroepspensioenfonds, als bedoeld in artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
Artikel 1.2. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op fondsen.
Artikel 2.1. Modellen
De gegevens, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen a tot en met i, k tot en met m, en p tot en met s, van het Besluit, worden aan DNB verstrekt door middel van de volgende modellen, zoals opgenomen in bijlage 1:
a. in het model van staten J101 tot en met J104: het fonds en zijn organisatie, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, respectievelijk artikel 33, vierde lid, van het Besluit;
b. in het model van staat J201: een bestuursverslag, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit;
c. in het model van staten J301 en J302: de enkelvoudige balans en, indien van toepassing, de geconsolideerde balans, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, aanhef, van het Besluit;
d. in het model van staten J303 tot en met J304: een specificatie van de activa, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, onder 1°., van het Besluit;
e. in het model van staat J305: specificatie van de beleggingen met betrekking tot de z-score, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, onder 5°., van het Besluit;
f. in het model van staat J306A en J306B: een specificatie van de passiva, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, onder 2°., van het Besluit;
g. in het model van staat J307: informatie over ontvangen en gestelde zekerheden en garanties, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, onder 3°., van het Besluit;
h. in het model van staat J308: een toelichting op de balans, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, aanhef, van het Besluit;
i. in het model van staten J309 en J310: de financiële relaties en transacties, waaronder achtergestelde leningen van het fonds, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit;
j. in het model van staten J311 en J312: informatie over grote posten binnen de beleggingen, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, onder 4°., van het Besluit;
k. in het model van staat J314: specificatie van de beleggingen, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, onder 5°., van het Besluit, voor zover er verschillen te rapporteren zijn ten opzichte van de rapportage, bedoeld in onderdeel e en artikel 3.1, onderdeel b;
l. in het model van staten J401 en J402: een rekening van baten en lasten met specificatie van de posten, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit;
m. in het model van staat J403: specificatie van premiegegevens over het verslagjaar, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel k, van het Besluit;
n. in het model van staten J501 tot en met J503: de toetsing van het eigen vermogen en de dekkingspositie als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen f en g, van het Besluit;
o. in het model van staten J601 tot en met J603 en staten J605 en J606: actuariële staten, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel h, van het Besluit;
p. in het model van staat J604: informatie over toeslagverlening en informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel p en q, van het Besluit;
q. in het model van staat J701: het deelnemersbestand, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel i, van het Besluit;
r. in het model van staten J801 en J802: verzekering, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel l, van het Besluit;
s. in het model van staat J901: verplichtingen van het fonds voor risico van de deelnemers, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel m, van het Besluit;
t. in het model van staat J902: uitvoering van een VUT-regeling, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel r, van het Besluit;
u. in het model van staat J903: uitvoering van een inkoopregeling, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel s, van het Besluit.
1.
De modellen van de verslagstaten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdeel a, van het Besluit, zijn voor wat betreft de jaarstaten opgenomen in bijlage 1 en de daarbij behorende toelichting. De regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdelen b tot en met e, van het Besluit, zijn opgenomen in de modellen van de jaarstaten, bedoeld in artikel 2.1, en in de Aanwijzingen verslagstaten pensioenfondsen, zoals opgenomen in bijlage 4 .
2.
De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, tweede lid, van het Besluit, geschiedt door het, door de accountant, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat J103, voorzien van een handgeschreven handtekening van die accountant.
3.
De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, derde lid, van het Besluit, geschiedt door het, door de actuaris, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat J606, voorzien van een handgeschreven handtekening van die actuaris.
4.
De schriftelijke verzending van de controleverklaring, bedoeld in artikel 33, vierde lid, van het Besluit, geschiedt door het, door het bestuur, toezenden aan DNB van een afschrift van de ingevulde staat J104, voorzien van de handgeschreven handtekeningen van de daartoe bevoegde leden van het bestuur.
1.
De in artikelen 2.1 en 2.2 bedoelde gegevens worden eenmaal per kalenderjaar aan DNB verstrekt.
2.
Het fonds waarborgt dat de in artikelen 2.1 en 2.2 bedoelde gegevens uiterlijk 30 juni, na afloop van het kalenderjaar waarop de rapportage betrekking heeft, in het bezit van DNB zijn.
Artikel 3.1. Modellen
De gegevens, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen c, aanhef en onder 5°., f, g, j, onder 1°., k, n tot en met q, en t, en tweede lid, onderdelen a en c, van het Besluit, worden aan DNB verstrekt door middel van de volgende modellen, zoals opgenomen in bijlage 2 :
a. in het model van staat K101: de balans, de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad, en toetsing van het eigen vermogen, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen c, aanhef, f en g, van het Besluit;
b. in het model van staten K201 tot en met K205: specificatie van de beleggingen met betrekking tot de valuta, de risicoklassen, derivatenposities en beleggingsrendementen, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, onder 5°., van het Besluit;
c. in het model van staat K401 en K402: specificatie van premiegegevens over het nieuwe jaar, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel k, van het Besluit;
d. in het model van staat K501 en K502: informatie over een herstelplan, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel n, van het Besluit;
e. in het model van staat K602: de kenmerken van de door het fonds uitgevoerde pensioenregeling of pensioenregelingen, informatie over toeslagverlening, informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten en een besluit tot wijziging van een pensioenregeling in de verslagperiode met betrekking tot de kenmerken van de pensioenregeling, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdelen j, onder 1°., p, q en t, alsmede, in geval van wijzigingen, informatie over de door het fonds uitgevoerde pensioenregelingen en de kenmerken van de pensioenregelingen, als bedoeld in artikel 30, tweede lid, onderdelen a en c, van het Besluit;
f. in het model van staat K702: informatie over de haalbaarheidstoets, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel o, van het Besluit.
Artikel 3.2. Eisen aan de gegevensverstrekking
De modellen van de verslagstaten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdeel a, van het Besluit, zijn voor wat betreft de kwartaalstaten opgenomen in bijlage 2 en de daarbij behorende toelichting. De regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdelen b tot en met e, van het Besluit, zijn opgenomen in de modellen van de kwartaalstaten, bedoeld in artikel 3.1, en in de Aanwijzingen verslagstaten pensioenfondsen, zoals opgenomen in bijlage 4 .
1.
De in artikel 3.1 bedoelde gegevens worden met de volgende frequentie aan DNB verstrekt:
a. de balans, de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad en toetsing van het eigen vermogen: elk kalenderkwartaal;
b. de specificatie van de beleggingen: elk kalenderkwartaal;
c. de specificatie van premiegegevens: elk vierde kalenderkwartaal;
d. informatie over een herstelplan: elk vierde kalenderkwartaal;
e. de kenmerken van uitgevoerde pensioenregelingen, informatie over toeslagverlening en informatie over vermindering van pensioenaanspraken en pensioenrechten: elk eerste kalenderkwartaal en, voor zover dit een ander kwartaal betreft, elk kalenderkwartaal waarin een bestuursbesluit tot wijziging van één of meer pensioenregelingen is genomen;
f. informatie over de haalbaarheidstoets: elk eerste kalenderkwartaal.
2.
Het fonds waarborgt dat de in artikel 3.1 bedoelde gegevens uiterlijk dertig werkdagen na afloop van het toepasselijke kalenderkwartaal in het bezit van DNB zijn.
3.
In afwijking van het tweede lid waarborgt het fonds dat de in artikel 3.1, onderdeel d, bedoelde gegevens in het bezit van DNB zijn binnen de termijn zoals bedoeld in artikel 138, tweede lid, en artikel 139, eerste lid, van de Pensioenwet, onderscheidenlijk artikel 133, tweede lid, en artikel 134, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.
4.
In afwijking van het tweede lid waarborgt het fonds dat de in artikel 3.1, onderdeel e, bedoelde gegevens uiterlijk 1 april van het betreffende kalenderjaar in het bezit van DNB zijn.
5.
In afwijking van het tweede lid waarborgt het fonds dat de in artikel 3.1, onderdeel f, bedoelde gegevens uiterlijk 30 juni van het betreffende kalenderjaar in het bezit van DNB zijn.
Artikel 4.1. Modellen
Van de gegevens, bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel f,van het Besluit worden aan DNB verstrekt door middel van de volgende modellen, zoals opgenomen in bijlage 3 :
a. in het model van staat M101: de dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad, als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit.
Artikel 4.2. Eisen aan de gegevensverstrekking
De modellen van de verslagstaten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdeel a, van het Besluit, zijn voor wat betreft de maandstaten opgenomen in bijlage 3 en de daarbij behorende toelichting. De regels met betrekking tot de staten, bedoeld in artikel 32, aanhef en onderdelen b tot en met e, van het Besluit, zijn opgenomen in de modellen van de maandstaten, bedoeld in artikel 4.1, en in de Aanwijzingen verslagstaten pensioenfondsen, zoals opgenomen in bijlage 4 .
1.
De in artikel 4.1. bedoelde gegevens worden elke kalendermaand aan DNB verstrekt.
2.
Het fonds waarborgt dat de in artikel 4.1. bedoelde gegevens uiterlijk tien werkdagen na afloop van de toepasselijke kalendermaand in het bezit van DNB zijn.
1.
Het fonds legt per categorie van activa en verplichtingen vast op welke wijze de waarde wordt vastgesteld.
2.
Het fonds legt vast op welke wijze het vereist eigen vermogen wordt vastgesteld.
1.
De op grond van deze regeling te verstrekken gegevens worden voor de eerste maal verstrekt over het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2015.
2.
In afwijking van het eerste lid wordt de beleidsdekkingsgraad per einde van het boekjaar 2014 verstrekt met inachtneming van het bepaalde in artikel 35, eerste lid, van het Besluit (Overgangsrecht beleidsdekkingsgraad).
3.
In afwijking van artikel 3.3, vierde lid, waarborgt het fonds in 2015 dat de in artikel 3.1, onderdeel f, bedoelde gegevens uiterlijk 1 oktober van dat kalenderjaar in het bezit van DNB zijn.
Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen van Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015">
Artikel 6.2. Intrekking van de Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen
De Regeling informatieverstrekking pensioenfondsen (Stcrt. 2007, 69; zoals nadien gewijzigd) wordt ingetrokken. Deze regeling blijft van toepassing op de verstrekking van gegevens over het boekjaar 2014 of over eerdere boekjaren, voor zover in de onderhavige regeling niet anders is bepaald.
Artikel 6.3. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
Artikel 6.4. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen 1 tot en met 4, die worden gepubliceerd op de website http://www.dnb.nl/statistiek/eline-dnb/pensioenfondsen/.
Amsterdam, 20 januari 2015
De Nederlandsche Bank N.V.
directeur