Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel van de regeling
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Verplichte publicatie
Artikel 5. Wijze van berekenen
Artikel 6. Vrijstellingsbepaling
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg
Ingevolge artikel 38, vierde juncto zevende lid, en artikel 62, eerste lid, juncto artikel 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatievoorziening over aangeboden prestaties en diensten met het oog op de doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid daarvan.
1.
Deze regeling is van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi, die geneeskundige zorg, al dan niet in combinatie met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard, of verblijf, als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), leveren.
2.
Deze regeling is niet van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg, indien en voor zover deze (geriatrische) revalidatiezorg als omschreven bij of krachtens de Zvw leveren.
Artikel 2. Doel van de regeling
Het doel van deze regeling is het stellen van voorschriften, voorwaarden en/of beperkingen omtrent de publicatie van sterftecijfers door instellingen genoemd in artikel 1, een en ander met het oog op de doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de door die instellingen aangeboden prestaties en diensten.
Aldus wordt beoogd de sterftecijfers voor (klinisch) medisch specialistische zorg op eenduidige wijze transparant en vergelijkbaar te maken voor consumenten.
Artikel 3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. zorgaanbieder: rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c, Wmg, die tevens kwalificeert als (toegelaten) instelling voor medisch specialistische zorg, als bedoeld in artikel 1.
b. sterftecijfers: HSMR en SMR
c. Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR): de verhouding tussen het werkelijke aantal sterfgevallen in een bepaald ziekenhuis en het te verwachten aantal sterfgevallen.
d. CCS-groepen: een selectie van 50 verschillende diagnosegroepen volgens de Clinical Classification Software.
e. Standardized Mortality Ratio (SMR): De verhouding tussen het werkelijke aantal sterfgevallen in een bepaald ziekenhuis en het te verwachten aantal sterfgevallen per CCS-groep. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de SMR’s.
f. CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek.
g. CBS-rapport: rapport opgesteld door het CBS, waarin de (wijze van) berekening van de HSMR en SMR’s van een zorgaanbieder is vastgelegd en dat door Dutch Hospital Data aan die zorgaanbieder wordt verstrekt. Het bevat ook de HSMR en SMR’s (inclusief betrouwbaarheidsintervallen) van de betreffende zorgaanbieder.
h. Landelijke Medische Registratie (LMR): medische en administratieve gegevens van patiënten die klinisch of in dagverpleging opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis in Nederland.
1.
Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 1 maart van jaar t, de HSMR en SMR’s 1 (inclusief 95%-betrouwbaarheidsinterval), die volgens het meest recente landelijke berekeningsmodel van het CBS 2 zijn berekend, over jaar t-2 te publiceren op hun website.
2.
Een zorgaanbieder die voor wat betreft de HSMR en SMR’s beschikt over een CBS-rapport, is verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, dit CBS-rapport per e-mail te zenden aan de NZa, via info@nza.nl.
3.
Indien een zorgaanbieder niet beschikt over een CBS-rapport, als bedoeld in het vorige lid, is hij verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 1 maart, een door hem zelf opgesteld rapport, waarin de HSMR en SMR’s zijn verwerkt, per e-mail te zenden aan de NZa, via info@nza.nl.
1.
Indien een zorgaanbieder geen HSMR en SMR’s laat berekenen door het CBS, dient hij zorg te dragen voor de berekening van HSMR en SMR’s volgens het meest recente landelijke berekeningsmodel 3 van het CBS.
2.
Indien een zorgaanbieder, of een derde partij in opdracht van die zorgaanbieder, de HSMR en SMR berekent, is de zorgaanbieder verplicht de data gebruikt voor de berekening van de HSMR en SMR, bedoeld in het vorige lid, per e-mail te zenden aan de NZa, via info@nza.nl.
3.
Van een correcte aanlevering van de data bedoeld in het vorige lid kan slechts sprake zijn, indien gebruik is gemaakt van het hiervoor geldend format, dat kan worden gedownload via de website van de NZa: www.nza.nl ? Wet- en regelgeving ? Formulieren (Ziekenhuiszorg) ? ‘Format berekening sterftecijfers’.
4.
Bij de publicatie, bedoeld in het eerste lid, dient de zorgaanbieder expliciet te vermelden of de HSMR en SMR’s zijn berekend door het CBS, door de zorgaanbieder zelf, dan wel door een derde partij in opdracht van de zorgaanbieder.
Artikel 6. Vrijstellingsbepaling
Zorgaanbieders die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, maar die minder dan 60 sterfgevallen bij klinische opnamen hebben in het jaar waarover sterftecijfers (t-2) moeten worden gepubliceerd, zijn vrijgesteld van de verplichtingen uit artikel 4 en 5.
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling ten minste twee dagen vóór de datum van inwerkingtreding in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling verplichte publicatie sterftecijfers instellingen voor medisch specialistische zorg’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur