Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
4. Bijlagen
5. Assurance rapport
6. Intrekking oude regel
7. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Verplichte accountantscontrole kostprijzen gespecialiseerde GGZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 maart 2016. U leest nu de tekst die gold op 2 maart 2016.
Regeling Verplichte accountantscontrole kostprijzen gespecialiseerde GGZ
Ingevolge artikel 68 van de Wmg besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op instellingen die gespecialiseerde GGZ leveren als bedoeld in artikel 3, onder a, die door de NZa via een schriftelijk informatieverzoek op grond van artikel 61 Wmg en met inachtneming van de beleidsregel ’Kostprijsberekening gespecialiseerde GGZ’ verplicht zijn gesteld om kostprijzen aan te leveren.
Deze regeling is niet van toepassing op vrijgevestigde zorgaanbieders als bedoeld in artikel 3, onder e, die gespecialiseerde geneeskundige geestelijke gezondheidszorg leveren.
2. Doel van de regeling
Doel van deze regeling is te borgen dat kostprijsgegevens die door instellingen op grond van artikel 61 Wmg en met inachtneming van de beleidsregel ’Kostprijsberekening gespecialiseerde GGZ’ aan de NZa moeten worden aangeleverd, betrouwbaar en bruikbaar zijn voor de vaststelling van tarieven voor de gespecialiseerde GGZ.
3. Begripsbepalingen
In de regeling wordt verstaan onder:
a. gespecialiseerde ggz: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw), niet zijnde generalistische basis GGZ;
b. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
c. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi);
d. zorgaanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg verleent;
e. vrijgevestigde zorgaanbieder: zorgaanbieder als bedoeld onder d, niet zijnde een instelling, als bedoeld onder c;
f. kostprijs: de kosten in verband met het verrichten of leveren van bepaalde zorgactiviteiten of zorgproducten waarbij de toerekening plaatsvindt conform het kostprijsmodel als beschreven in de beleidsregel ’Kostprijsberekening gespecialiseerde GGZ’.
4. Bijlagen
Van deze regeling maken twee bijlagen deel uit:
Bijlage 1 : “Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen DBC GGZ op basis van kostprijsmodel DBC GGZ versie 14”;
Bijlage 2 : “Voorbeeldtekst goedkeurend assurance-rapport kostprijsinformatie DBC GGZ”.
1. Instellingen die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, dragen er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van de aanleververplichting, waaraan wordt gerefereerd in artikel 4.2.2. van de beleidsregel ‘Kostprijsberekening gespecialiseerde GGZ’, verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt door middel van een assurance rapport, dat is opgesteld overeenkomstig de eisen van het onderzoeksprotocol dat als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen.
In bijlage 2 , behorend bij deze regeling, is een voorbeeldtekst van een (goedkeurend) assurance rapport opgenomen.
2. Instellingen die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, dienen het in het vorige lid genoemde assurance rapport mee te zenden tezamen met de overige gegevens, die in het schriftelijke informatieverzoek, genoemd in artikel 1, worden opgevraagd. Voor de indiening van de hiervoor genoemde gegevens, inclusief het assurance rapport, geldt een uiterlijke aanleverdatum, die in het hiervoor genoemde schriftelijke informatieverzoek zal worden vermeld.
6. Intrekking oude regel
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘Verplichte accountantscontrole kostprijzen curatieve GGZ’, met kenmerk NR/CU-527, ingetrokken.
7. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Verplichte accountantscontrole kostprijzen gespecialiseerde GGZ’.
de Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Voorzitter.