Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel van de regeling
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Bijlagen
Artikel 5. Assurance rapport
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Verplichte accountantscontrole kostprijzen curatieve GGZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Verplichte accountantscontrole kostprijzen GGZ (NR/CU-527)
Ingevolge artikel 68 van de Wmg besluit de NZa tot vaststelling van de navolgende regeling.
Artikel 1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op instellingen die tweedelijns 1 curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren en die door de NZa via een schriftelijk informatieverzoek op grond van artikel 61 Wmg en met inachtneming van de beleidsregel ‘Kostprijsberekening curatieve GGZ’ (BR/CU-5078) verplicht zijn gesteld om kostprijzen aan te leveren.
Deze regeling is niet van toepassing op vrijgevestigde zorgaanbieders die tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg leveren.
Artikel 2. Doel van de regeling
Doel van deze regeling is te borgen dat kostprijsgegevens die door instellingen op grond van artikel 61 Wmg en met inachtneming van de beleidsregel ’Kostprijsberekening curatieve GGZ’ (BR/CU-5078) aan de NZa moeten worden aangeleverd, betrouwbaar en bruikbaar zijn voor de vaststelling van tarieven voor de tweedelijns curatieve GGZ.
Artikel 3. Begripsbepalingen
In de regeling wordt verstaan onder:
a. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
b. curatieve geestelijke gezondheidszorg: geneeskundige (op genezing gerichte) geestelijke gezondheidszorg;
c. geneeskundig geestelijke gezondheidszorg: zorg als bedoeld in de Wet van 2 november 2006 tot wijziging van het tijdstip waarop die zorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Stb. 2006, 630, Artikel III);
d. instelling: instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi);
e. zorgaanbieder: natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg verleent;
f. vrijgevestigde zorgaanbieder: zorgaanbieder als bedoeld onder e, niet zijnde een instelling, als bedoeld onder d;
g. kostprijs: de kosten in verband met het verrichten of leveren van bepaalde zorgactiviteiten of zorgproducten waarbij de toerekening plaatsvindt conform het kostprijsmodel als beschreven in de beleidsregel ’Kostprijsberekening curatieve GGZ’ (BR/CU-5078).
Artikel 4. Bijlagen
Van deze regeling maken twee bijlagen deel uit:
Bijlage 1 : ‘Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen DBC GGZ op basis van kostprijsmodel DBC GGZ versie 14’;
Bijlage 2 : ‘Voorbeeldtekst goedkeurend assurance-rapport kostprijsinformatie DBC GGZ’.
1.
Instellingen die onder de reikwijdte van deze regeling vallen dragen er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van de aanleververplichting, waaraan wordt gerefereerd in artikel 4.2.2. van de beleidsregel ‘Kostprijsberekening curatieve GGZ’ (BR/CU-5078), verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt door middel van een assurance rapport, dat is opgesteld overeenkomstig de eisen van het onderzoeksprotocol dat als bijlage 1 bij deze regeling is opgenomen.
In bijlage 2 , behorend bij deze regeling, is een voorbeeldtekst van een (goedkeurend) assurance rapport opgenomen.
2.
Instellingen die onder de reikwijdte van deze regeling vallen, dienen het in het vorige lid genoemde assurance rapport mee te zenden tezamen met de overige gegevens die in het schriftelijke informatieverzoek, genoemd in artikel 1, worden opgevraagd. Voor de indiening van de hiervoor genoemde gegevens, inclusief het assurance rapport, geldt een uiterlijke aanleverdatum, die in het hiervoor genoemde schriftelijke informatieverzoek zal worden vermeld.
Artikel 6. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Verplichte accountantscontrole kostprijzen curatieve GGZ’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur.