Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Afbakening DBBC’s
3. Doel van de regeling
4. Begripsbepalingen
5. Aanleververplichting
6. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2014. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2014.
Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet
Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling vastgesteld.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op de forensische zorg in strafrechtelijk kader (hierna ook aangeduid als FZ) als omschreven in artikel 2 van het interim-besluit forensische zorg 1 die wordt geleverd door een zorgaanbieder die forensische zorg in stand houdt, dan wel verleent.
2. Afbakening DBBC’s
Per 1 januari 2011 heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) naast de DBBC-systematiek ook ZZP’s en extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening tussen de DBBC’s en de ZZP’s/extramurale parameters geldt het volgende:
Voor zorg in het kader van de behandeling van de cliënt (zowel met als zonder verblijf) geldt de DBBC-systematiek. Hieronder valt ook de behandeling aan sterk gedragsgestoorde licht verstandelijke gehandicapten (SGLVG). Voorwaarde hiervoor is dat deze zorg met behandeling geïndiceerd is.
De ZZP’s/extramurale parameters gelden voor alle doelgroepen bij de volgende zorgvormen:
Deze regeling is alleen van toepassing op DBBC’s.
Ambulante begeleiding (extramurale parameters);
Verblijf met begeleiding zonder behandeling (ZZP’s);
Verstandelijk beperkten, met uitzondering van de zorg die is gericht op de behandeling van een gedragsstoornis, verslaving of psychiatrische problematiek (ZZP’s).
3. Doel van de regeling
Deze regeling stelt voorschriften ten aanzien van de verplichte aanlevering van de budgetomzet en de DBBC omzet per zorgaanbieder door de zorgverzekeraar aan de NZa.
De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.
4. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
4.1 Forensische zorg
Zorg als bedoeld in artikel 2 van het interim-besluit forensische zorg. 2
4.2 Zorgaanbieder
De rechtspersoon die een zorginstelling forensische zorg in stand houdt of een natuurlijke persoon die forensische zorg verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling forensische zorg vormen, en die krachtens een overeenkomst forensische zorg verlenen. 3
4.3 Zorgverzekeraar
Waar in deze regeling gesproken wordt over de zorgverzekeraar wordt de Directie Forensische Zorg (DForZo), onderdeel van het Ministerie van VenJ, bedoeld. In de forensische zorg is DForZo verantwoordelijk voor het inkopen van forensische zorg. Derhalve wordt op grond van artikel 4 van het interim-besluit forensische zorg DForZo gelijkgesteld aan een zorgverzekeraar.
4.4 DBBC
Diagnose Behandeling Beveiliging Combinatie. Een DBBC omvat het traject dat een cliënt doorloopt als hij zorg nodig heeft voor een specifieke diagnose, vanaf het eerste contact bij een forensische zorgaanbieder tot en met de behandeling die hier uit volgt. De DBBC vormt de basis voor de declaratie van deze geleverde zorg.
4.5 Budgetomzet (jaar t)
De budgetomzet in jaar t is gelijk aan de werkelijke budgetomzet (dus het vastgestelde budget na vaststelling van de nacalculatie en inclusief de definitieve index van jaar t). Omdat het in deze regeling alleen om de functie behandeling met/zonder verblijf gaat, moeten de volgende budgetonderdelen niet worden meegerekend in de budgetomzet:
de budgetparameters m.b.t. de functie begeleiding;
de budgetparameters m.b.t. verblijf zonder behandeling;
de budgetparameters m.b.t. de gehandicaptenzorg;
de kapitaallasten in het budget m.b.t. de functie verblijf.
Bestaande en eventuele toekomstige tenders (inclusief kapitaallasten) worden ook niet meegerekend in de budgetomzet.
4.6 DBBC omzet (jaar t)
De DBBC omzet in jaar t is gelijk aan (de afgesloten en/of gefactureerde DBBC omzet in jaar t) 4 – (Onderhandenwerk per 31 december van jaar t- 1) + (onderhandenwerk per 31 december van jaar t).
Voor de berekening van de transitieomzet moet de NHC omzet van de DBBC’s met verblijf buiten beschouwing worden gelaten.
Eventuele bestaande en toekomstige tenders (inclusief kapitaallasten) worden ook niet meegerekend in de DBBC omzet.
4.7 Normatieve Huisvestingscomponent (NHC) omzet (jaar t)
De NHC omzet in jaar t is gelijk aan de NHC opbrengst van de DBBC’s met verblijf. De NHC omzet is te berekenen door de aantallen per verblijfssoort te vermenigvuldigen met de bijbehorende NHC opslag.
4.8 Transitieperiode
De transitieperiode is de periode waarin wordt overgegaan van bekostiging op basis van budgetparameters naar volledige bekostiging op basis van DBBC’s. Aan het einde van de transitieperiode vindt zowel de bekostiging als de financiering in de FZ plaats op basis van DBBC’s.
De transitieperiode voor de overgang naar volledige DBBC bekostiging bedraagt 3 jaar en beslaat de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015.
4.9 Transitiebedrag tijdens de transitieperiode in jaar t
Het transitiebedrag tijdens de transitieperiode is gelijk aan het verschil tussen de reeds ontvangen bedragen in DBBC’s en de transitieomzet. Het verschil wordt onderling verrekend tussen zorgverzekeraar en de zorgaanbieder. De berekening van het transitiebedrag wordt toegelicht in artikel 5 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’.
4.10 Transitieomzet (jaar t)
De transitieomzet is gelijk aan de maximaal toelaatbare omzet voor het betreffende jaar tijdens de transitieperiode. Dit is de maximale omzet die een instelling mag houden in jaar t. De transitieomzet bestaat voor een deel uit de budgetomzet en voor een deel uit de DBBC omzet, afhankelijk van het geldende garantiepercentage. De berekening van de transitieomzet wordt toegelicht in artikel 5 van de beleidsregel ‘Overgang naar DBBC-bekostiging in de forensische zorg’.
4.11 Tender
Resultante van een gehouden aanbesteding.
5.1 De zorgverzekeraar levert aan de NZa tijdens de transitieperiode jaarlijks voor 1 oktober van het kalenderjaar t+1 de budgetomzet en DBBC omzet per zorgaanbieder voor het jaar t.
5.2 De aanlevering van de budgetomzet bestaat uit de volgende gegevens:
Totale werkelijke budgetomzet jaar t (incl. nacalculatie en incl. definitieve index), exclusief:
de budgetparameters m.b.t. de functie begeleiding;
de budgetparameters m.b.t. verblijf zonder behandeling;
de budgetparameters m.b.t. de gehandicaptenzorg;
de kapitaallasten in het budget m.b.t. de functie verblijf;
budgetomzet gerelateerd aan eventuele bestaande en toekomstige tenders incl. kapitaallasten.
De aanlevering van de DBBC omzet bestaat uit de volgende gegevens:
Afgesloten en/of gefactureerde DBBC omzet;
Onderhandenwerk per 31 december jaar t-1;
Onderhandenwerk per 31 december jaar t;
NHC omzet van de DBBC's met verblijf;
DBBC omzet gerelateerd aan eventuele bestaande en toekomstige tenders incl. kapitaallasten.
5.3 De zorgverzekeraar dient de in lid 1 gevraagde gegevens aan te leveren in een door de NZa ontwikkeld format. Dit format is te vinden op de website van de NZa (www.nza.nl). Het format dient per e-mail gestuurd te worden naar vragencure@nza.nl.
6. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet’.
1
Interim-besluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het interim-besluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134) 2
Interim-besluit forensische zorg (Stb. 2010, nr. 875), laatstelijk gewijzigd met Besluit van 27 maart 2012 tot wijziging van het interim-besluit forensische zorg (Stb. 2012, nr. 134) 3
Zie artikel 1, eerste lid, onderdeel j, van het interim-besluit forensische zorg. 4
Hierbij worden afgesloten DBBC’s die nog niet gefactureerd zijn, gerekend tot de gefactureerde DDBC omzet.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter.