{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Te subsidiëren activiteiten
+ Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag
+ Hoofdstuk 3. Subsidieverlening
+ Hoofdstuk 4. Rechten en verplichtingen subsidieontvanger
+ Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling
+ Hoofdstuk 6. Betaling
+ Hoofdstuk 7. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling vaststelling tijdelijke subsidieregeling vernieuwende journalistiek 2015 (The Challenge: Reinventing Journalism)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek van 17 juli 2014, nr. 24284, tot vaststelling van een tijdelijke subsidieregeling voor vernieuwende journalistiek 2015 (The Challenge: Reinventing Journalism)
Het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,
Handelende na overleg met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Gelet op artikel 8.15a van de Mediawet 2008;
Besluit:
1.
Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de versterking en vernieuwing van de journalistiek in Nederland subsidie verstrekken voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende eisen:
a. Zij hebben betrekking op nieuwe of nieuwe combinaties van of met bestaande journalistieke producten of diensten;
b. Zij hebben betrekking op nieuwe modellen of platforms om nieuwe journalistieke producten of diensten te realiseren.
2.
Voor subsidieverstrekking komen slechts kosten van de subsidieontvanger in aanmerking die rechtstreeks verband houden met de activiteiten waarvoor subsidie is verleend en die gemaakt zijn na de subsidieverlening.
3.
Het Stimuleringsfonds kan nadere richtlijnen omtrent de aard van de kosten vaststellen. Deze richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.persinnovatie.nl.
Artikel 2. Subsidieaanvrager
Subsidie kan worden aangevraagd door tenminste twee voor de desbetreffende activiteiten verantwoordelijke natuurlijke personen tot een maximum van drie en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
a. Zij volgen of hebben een hogere opleiding gevolgd aan een instelling die is geregistreerd in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs (CROHO);
b. Zij bevinden zich in het laatste jaar van deze opleiding of zijn niet langer dan vier jaar geleden afgestudeerd;
c. Zij hebben tussen 1 september en 1 december 2014 een projectidee ingediend volgens de richtlijnen gepubliceerd op de website van het Stimuleringsfonds www.persinnovatie.nl, dat is gevolgd door een positief advies van het Stimuleringsfonds om een aanvraag in te dienen.
1.
Voor subsidieverlening en uitvoeringskosten is op grond van deze regeling € 150.000 beschikbaar.
2.
Per aanvraag kan subsidie worden verstrekt voor ten hoogste een bedrag van € 5.000 en voor een periode van maximaal één jaar.
1.
Subsidie wordt op aanvraag verleend.
2.
Een aanvraag wordt uitsluitend ingediend door middel van het invullen en ondertekenen van een door het Stimuleringsfonds vastgesteld aanvraagformulier volgens de op de website van het Stimuleringsfonds www.persinnovatie.nl vermelde instructies en omvat in ieder geval een plan in termen van te verrichten activiteiten en daarmee te realiseren innovaties als bedoeld in artikel 1, de haalbaarheid daarvan en een begroting van de kosten.
3.
De haalbaarheid dient te worden onderbouwd in termen van meerwaarde voor de gebruiker, de wijze waarop informatie over de gebruiker is verkregen, de schaalbaarheid van de activiteiten, de verkende mogelijkheden tot samenwerking met andere partijen, een analyse van vergelijkbare ideeën en de gevolgen voor de exploitatie.
4.
De begroting heeft een duidelijke relatie met de activiteiten die worden uitgevoerd, waarbij de begrotingsposten aan de beschrijving van de uitvoering van de activiteiten gekoppeld zijn.
5.
Het Stimuleringsfonds bevestigt binnen een week de ontvangst van een aanvraag.
6.
Tijdens de opstelling van de aanvraag wordt de subsidieaanvrager in de gelegenheid gesteld de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project met behulp van deskundigen te versterken.
1.
Het voornemen tot het indienen van een aanvraag voor subsidie wordt voor 1 januari 2015 kenbaar gemaakt.
2.
Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend voor 28 februari 2015.
3.
Het Stimuleringsfonds beoordeelt binnen een week na indiening de volledigheid van de aanvraag.
1.
Het Stimuleringsfonds beslist gelijktijdig op de aanvragen op basis van de volgende criteria:
a. gerichtheid op journalistieke producten, diensten of werkwijzen die journalistieke functies vervullen of bestuderen op het gebied van nieuwsgaring, nieuwsduiding en opinievorming over de maatschappelijke actualiteit, mede in het belang van politieke meningsvorming;
b. innovatief karakter, dat wil zeggen dat de te subsidiëren activiteiten vernieuwingen tot stand brengen in journalistieke functies als nieuwsgaring, nieuwsduiding of opinievorming zodat de persverscheidenheid wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage wordt geleverd aan de journalistieke informatievoorziening;
c. de haalbaarheid van het ingediende activiteitenplan.
2.
Als op grond van de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, de in aanmerking komende aanvragen leiden tot overschrijding van een subsidieplafond, kan het Stimuleringsfonds de hoogte van de subsidie bepalen naar rato van het aantal in aanmerking komende aanvragen en van de hoogte van aangevraagde subsidies.
1.
Het Stimuleringsfonds beslist binnen 13 weken na de sluitingstermijn bedoeld in artikel 5 lid 1 tegelijkertijd op de aanvragen die zijn ingediend.
2.
Het Stimuleringsfonds maakt via de website www.persinnovatie.nl bekend door wie een aanvraag is ingediend en voor welk innovatieproject.
1.
De subsidieontvanger heeft recht op ondersteuning bij de uitvoering van het activiteitenplan door de afname van diensten tot een bedrag van maximaal € 15.000,–.
2.
De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens het Stimuleringsfonds ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn het Stimuleringsfonds inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens het Stimuleringsfonds te voeren beleid.
3.
De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het Stimuleringsfonds van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidieverlening. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.
4.
De subsidieontvanger werkt mee aan overleg over en presentatie en publicatie van tussentijdse en eindresultaten van de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten met als doel innovatieve projecten onder de aandacht te brengen waardoor deze ten gunste kunnen komen van andere partijen uit de sector.
Artikel 9. Aanvraag tot vaststelling
Binnen twee maanden na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dient de subsidieontvanger een aanvraag tot subsidievaststelling in. De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenverslag en een financieel verslag.
Artikel 10. Accountantsonderzoek
Het Stimuleringsfonds kan ten behoeve van de subsidievaststelling een door hem aan te wijzen accountant een onderzoek laten instellen naar de rechtmatigheid van de besteding van de subsidie.
1.
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de verrichte activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder: de gerealiseerde innovaties in de vorm van implementeerbare journalistieke producten of diensten en over de voortzetting daarvan na afloop van de projectperiode.
2.
De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.
3.
Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.
Artikel 12. Betaling in gedeelten
Bij de subsidieverlening wordt bij wijze van voorschot ten hoogste 50 procent van het verleende subsidiebedrag betaald.
Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 14. Evaluatie
Binnen 26 weken na de sluitingsdatum bedoeld in artikel 5 lid 1, evalueert het Stimuleringsfonds de uitvoering van deze regeling.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,