Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Subsidieverlening op grond van artikelen 8.10 tot en met 8.15 van de Mediawet 2008
Artikel 2. Subsidieverlening op grond van artikel 8.15a van de Mediawet 2008
Artikel 3. Begrotingsvoorbehoud
Artikel 4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het Stimuleringsfonds voor de pers van 17 december 2013, nr. 23700 tot vaststelling van subsidieplafonds voor het jaar 2014
Het Stimuleringsfonds voor de pers,
Gelet op artikel 8.10, eerste lid en artikel 22 van de Mediaregeling 2008;
Besluit:
artikelen 8.10 tot en met 8.15 van de Mediawet 2008 van Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2014">
Artikel 1. Subsidieverlening op grond van artikelen 8.10 tot en met 8.15 van de Mediawet 2008
1.
Voor subsidieverstrekking voor de activiteiten ten behoeve van persorganen en onderzoek bedoeld in deze artikelen is in 2014 een bedrag van ten hoogste € 2.000.000 beschikbaar, indien:
a. de aanvrager aannemelijk heeft gemaakt dat de activiteiten de versterking of vernieuwing van de Nederlandse journalistieke infrastructuur zeer ten goede komen; of
b. de activiteiten de pluriformiteit van de pers zeer ten goede komen;
c. de aanvrager tenminste de helft van de totale kosten van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd voor zijn rekening neemt dan wel door derden laat meefinancieren.
2.
Subsidie voor de in artikel 1 genoemde activiteiten ten behoeve van persorganen is alleen beschikbaar indien:
a. de start of voortzetting van de bij de aanvraag betrokken persorganen zonder subsidie niet mogelijk is en gestaakt moeten worden;
b. de aanvrager aannemelijk maakt alles in het werk te hebben gesteld om de activiteiten te starten of voort te zetten.
artikel 8.15a van de Mediawet 2008 van Regeling vaststelling subsidieplafonds Stimuleringsfonds voor de Pers 2014">
Artikel 2. Subsidieverlening op grond van artikel 8.15a van de Mediawet 2008
1.
Voor subsidieverstrekking op grond van titel 8.15a van de Mediawet 2008 voor door het Stimuleringsfonds vast te stellen regelingen voor andere activiteiten dan die bedoeld in de artikelen 8.11 tot en met 8.15 is een bedrag van ten hoogste € 1.720.000 beschikbaar.
2.
De aanvraagvereisten voor de in lid 1 genoemde regelingen worden afzonderlijk bekendgemaakt en met toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Artikel 3. Begrotingsvoorbehoud
Subsidies ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld worden verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en niet eerder dan 1 januari 2014.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De voorzitter van het Stimuleringsfonds voor de pers,