{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Verplichting zorgaanbieder
Artikel 5. Verplichting ziektekostenverzekeraar
Artikel 6. Voorwaarden ziektekostenverzekeraar
Artikel 7. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
De Nederlandse Zorgautoriteit,
Gelet op artikel 38 lid 7 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Stelt de volgende regeling vast:
Artikel 1. Algemeen
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover ze de prestatie Multidisciplinaire zorgverlening voor Diabetes Mellitus type 2 voor personen ? 18 jaar (DM type 2)de prestatie Multidisciplinaire zorgverlening voor Cardiovasculair Risicomanagement (CVR) en/of de prestatie Multidisciplinaire zorgverlening voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) leveren.
Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling, eindigt de tot aan die datum geldende regeling Transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type2, CVR) (regeling CV/NR-100.107).
Artikel 2. Begripsbepalingen
Voor de begripsbepalingen wordt verwezen naar het Declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
Artikel 3. Doel
Deze regeling heeft tot doel dat consumenten tijdig en zorgvuldig geïnformeerd worden over de eigenschappen van de betreffende prestaties met het oog op doeltreffendheid, juistheid, inzichtelijkheid en vergelijkbaarheid van de informatie.
Specifiek betekent dit dat zorgaanbieders de invulling van de door hen geleverde multidisciplinaire zorgverlening voor chronische aandoeningen, voor consumenten inzichtelijk en vergelijkbaar maken. En dat de ziektekostenverzekeraar prijsinformatie over de prestatie voor de consumenten inzichtelijk en vergelijkbaar maakt.
Artikel 4. Verplichting zorgaanbieder
Een hoofdcontractant, welke de prestatie contracteert, levert en declareert bij de ziektekostenverzekeraar of de consument, maakt openbaar wat de aanbiederspecifieke invulling van de desbetreffende prestatie is. De hoofdcontractant zal dit conform de structuur van de standaard voor zorgstandaarden doen.
De hoofdcontractant geeft aan dat prijsinformatie van de prestatie(s) terug te vinden is via de ziektekostenverzekeraar waar hij mee samenwerkt.Voorwaarden zorgaanbieder
De in artikel 4 omschreven openbaarmaking voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. De informatie is voldoende toegankelijk voor consumenten, de informatie is daarom:
zichtbaar aanwezig in de wachtruimte van de zorgaanbieder;
via post te verkrijgen wanneer de consument daar om vraagt;
op de website van de aanbieder te vinden wanneer deze een website heeft.
De hoofdcontractant draagt er zorg voor dat de betrokken zorgaanbieders de benodigde informatie kunnen verstrekken aan consumenten op de bij 5a genoemde manieren.
b. De informatie is tijdig beschikbaar voor de consument zodat deze in staat is de noodzakelijke keuzes te maken.
c. De beschikbare informatie is actueel en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle onderdelen van de prestatie.
Artikel 5. Verplichting ziektekostenverzekeraar
Een ziektekostenverzekeraar die de onder artikel 1 genoemde prestatie (s) contracteert, maakt op een voor de consument begrijpelijke manier prijsinformatie van de prestatie(s) openbaar.
Bij deze openbaarmaking dient in ieder geval te worden opgenomen:
prijs voor de consument en opbouw van het gedeelte dat buiten de basisverzekering valt.
Bij de openbaarmaking wordt rekening gehouden met de door de ziektekostenverzekeraar aangeboden (aanvullende) verzekeringsvormen.
Artikel 6. Voorwaarden ziektekostenverzekeraar
De in artikel 6 gevraagde openbaarmaking voldoet aan de volgende voorwaarden:
a. De informatie is voldoende toegankelijk voor consumenten, de informatie moet daarom:
Via post te verkrijgen zijn wanneer de consument daar om vraagt;
Op de website vermeld zijn van de ziektekostenverzekeraar wanneer deze een website heeft.
b. De opgevraagde informatie is tijdig beschikbaar om de noodzakelijke keuzes te kunnen maken. Dit betekent dat:
Binnen 5 werkdagen na het verzoek om de informatie, heeft de consument de informatie in handen.
c. De beschikbare informatie is actueel, bevat de meest recente prijzen en vermeldt een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle onderdelen van de prestatie.
De prijs van de prestatie geldt voor de duur van het betreffende kalenderjaar.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst. Deze is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur.