{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Transparantie van modellen van overeenkomsten
Artikel 4. Transparantie financieel beslag overeenkomsten
Artikel 5. Intrekking oude regel
Artikel 6. Overgangsbepaling
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling transparantie contracteerproces Wlz

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Transparantie contracteerproces Wlz
Ingevolge artikelen 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en artikel 4.2.2. van de Wet langdurige zorg (Wlz) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie rondom het contracteerproces.
Artikel 1. Reikwijdte
Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in de Wlz.
Deze beleidsregel is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon,
indien en voor zover deze persoon een of meer van de navolgende
vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging,
begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.
a. de wet
De Wet marktordening gezondheidszorg
b. Wlz-uitvoerder
Een rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
c. zorgkantoorregio zorgkantoor
De regio waarvoor een Wlz-uitvoerder op grond van artikel 4.2.4, tweede lid van de Wlz is aangewezen;
d. zorgaanbieder
Een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1 van de wet;
e. overeenkomst
Door Wlz-uitvoerder en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop Wlz-verzekerden aanspraak hebben op grond van de artikelen 3.1.1., 3.1.2 van de Wlz, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven;
f. budgetverzoek
Een gezamenlijke of eenzijdige tariefaanvraag als bedoeld in artikel 52 Wmg;
g. budgetronde
Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefaanvragen.
Artikel 3. Transparantie van modellen van overeenkomsten
Een Wlz-uitvoerder maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.
Artikel 4. Transparantie financieel beslag overeenkomsten
Een Wlz-uitvoerder maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.
Artikel 5. Intrekking oude regel
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze nadere regel wordt de Nadere regel Transparantie contracteerproces AWBZ , met kenmerk CA/NR-100.078 ingetrokken.
Artikel 6. Overgangsbepaling
De Nadere regel Transparantie contracteerproces AWBZ , met kenmerk CA/NR-100.078, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die nadere regel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die nadere regel gold.
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, tenzij de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, in welk geval de regeling in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 januari 2015.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces Wlz’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur a.i.