Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Transparantie van modellen van overeenkomsten
Artikel 3. Transparantie financieel beslag overeenkomsten
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling transparantie contracteerproces AWBZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op 2 januari 2015.
Regeling transparantie contracteerproces AWBZ
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Gelet op artikel 45 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in verbinding met artikel 50 Wmg en de artikelen 15 en 16 AWBZ;
Heeft de volgende regeling vastgesteld:
a.
de wet
De wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 2006, 432);
b.
AWBZ-verzekeraar
Een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder e van de wet;
c.
zorgkantoor
Het verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering (Stb. 1991, 326);
d.
zorgkantoorregio
De regio waarvoor een zorgkantoor op grond van artikel 3 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering is aangewezen als verbindingskantoor.
e.
zorgaanbieder
Een zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1 van de wet;
f.
overeenkomst
Door zorgkantoor en zorgaanbieder gesloten overeenkomst ten aanzien van het leveren van zorg waarop AWBZ-verzekerden aanspraak hebben op grond van artikel 6, eerste lid, AWBZ, de in dat kader toe te passen prestatiebeschrijvingen en bijbehorende tarieven;
g.
budgetverzoek
Een gezamenlijke tariefaanvraag als bedoeld in artikel 50 Wmg
h.
budgetronde
Door de NZa vastgestelde data voor indiening van tariefaanvragen.
Artikel 2. Transparantie van modellen van overeenkomsten
Een zorgkantoor maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.
Artikel 3. Transparantie financieel beslag overeenkomsten
Een zorgkantoor maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze Regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces AWBZ’.