{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 augustus 2018. U leest nu de tekst die gold op 20 augustus 2018.
Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp
Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand, wil,
Gelet op artikelen 13 lid 1 sub c van de Wet op de rechtsbijstand (Wrb), en artikel 39 van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand;
Op drie specifieke procedures die in de faillissementswet zijn opgenomen, rechtsbijstand laten verlenen door ‘anderen’ zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 sub c van de Wrb;
Voor dit doel sluit de Raad voor Rechtsbijstand overeenkomsten tot het verlenen van rechtsbijstand. Deze overeenkomsten strekken ertoe om gedurende de looptijd van de overeenkomst een toevoeging af te geven ten behoeve van het verlenen van rechtsbijstand door bij de Raad voor Rechtsbijstand geregistreerde bewindvoerders;
En heeft daartoe de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
1. De Raad: Raad voor Rechtsbijstand.
2. Bewindvoerder: de bewindvoerder Wsnp die staat geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand.
3. Register: het Register Bewindvoerders Wsnp van de Raad waarin alle bewindvoerders Wsnp zijn opgenomen die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het ‘Reglement Register Bewindvoerders Wsnp’.
4. Overeenkomst: Overeenkomst ‘Toevoegen Bewindvoerder Wsnp’ volgens de artikelen 13 en 24 lid 1 sub c van de Wet op de rechtsbijstand.
5. Verzoekschriftenprocedures: de verzoekschriftprocedures omschreven in de artikelen 287 lid 4, 287a en 287b van de Faillissementswet.
6. Gedragsregels: de regels waar de deelnemende bewindvoerder zich aan heeft geconformeerd door ondertekening van het aanmeldformulier.
7. Klachtencommissie: Klachtencommissie Wsnp zoals opgenomen in de Gedragscode Bewindvoerders Wsnp.
8. Besluit vergoedingen: Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Bvr 2000).
Artikel 2
1.De Raad sluit een overeenkomst met bewindvoerders die aan de volgende voorwaarden voldoen:
a) ingeschreven zijn in het register;
b) in de periode dat zij werkzaam zijn als bewindvoerder in ieder geval 100 schuldsaneringzaken hebben afgewikkeld.
1.
De Raad kan besluiten de overeenkomst met een opzegtermijn van één maand te beëindigen indien:
a) de inschrijving in het register is vervallen;
b) in het voorgaande kalenderjaar minder dan 10 toevoegingen aan de bewindvoerder zijn afgegeven;
c) de bewindvoerder binnen één jaar nadat de Raad met deze bewindvoerder een overeenkomst heeft gesloten, geen certificaat heeft overgelegd van deelname aan een scholingsdag van de Raad voor Rechtsbijstand in samenwerking met Recofa, over de verzoekschriftenprocedures bedoeld in artikel 1 lid 5 en de aanvraagprocedure voor een toevoeging;
d) de bewindvoerder in het kader van de permanente educatie geen certificaat kan overleggen van het behalen van tenminste 4 studiepunten per drie jaar voor een opleiding. Die door de Raad goedgekeurde opleiding dient betrekking te hebben op onderwerpen die samenhangen met het voeren van een verzoekschriftenprocedure die binnen de reikwijdte van deze overeenkomst valt;
e) indien wijziging van het beleid daar aanleiding toe geeft;
f) indien wijziging van de aan deze overeenkomst ten grondslag liggende wettelijke bepalingen of wijziging van andere wettelijke bepalingen daar aanleiding toe geeft.
2.
In zwaarwegende omstandigheden kan het bestuur de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Dit geldt onder andere in de volgende gevallen:
a) indien de bewindvoerder niet voldoet aan de gedragsregels en de in artikel 2, lid 1 sub a van deze regeling gestelde voorwaarde;
b) indien het bestuur, al dan niet naar aanleiding van een advies van de klachtencommissie, tot oordeel komt dat voortzetting van de overeenkomst niet langer verantwoord is.
1.
De bewindvoerder dient de zaken waarin hij is toegevoegd persoonlijk te behandelen.
2.
In uitzonderlijke gevallen kunnen activiteiten in een zaak worden waargenomen door een bewindvoerder die eveneens een overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand met de Raad heeft gesloten.
3.
Een zaak kan alleen worden overdragen aan een bewindvoerder die eveneens een overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand heeft gesloten met de Raad.
4.
De Raad wordt van de overdracht op de hoogte gesteld door de bewindvoerder die de zaak heeft overgenomen.
5.
De vergoeding wordt altijd uitgekeerd aan de laatste bewindvoerder. Verrekening dient, zonder tussenkomst van de Raad, onderling plaats te vinden.
Artikel 5
De rechtsbijstand waarvoor een toevoeging kan worden verleend, is strikt beperkt tot het voeren van verzoekschriftenprocedures, zoals bedoeld in artikel 1 lid 5.
1.
In afwijking van het bepaalde in het Besluit vergoedingen bedraagt de vergoeding:
a) € 890 voor een dwangakkoord ( artikel 287a Fw), bij een volledig doorlopen procedure inclusief het daadwerkelijk voeren van de procedure bij de rechtbank;
b) € 700 voor een moratorium en voorlopige voorziening ( artikel 287 lid 4, en 287b Fw), bij een volledig doorlopen procedure inclusief het daadwerkelijk voeren van de procedure bij de rechtbank.
2.
Wanneer de bewindvoerder enkel het verzoekschrift opstelt ten behoeve van de procedure, maar niet aanwezig is bij de procedure zelf of wanneer de procedure voortijdig wordt beëindigd zodat er geen zitting plaatsvindt, bedraagt de vergoeding:
a) € 615 voor een dwangakkoord;
b) € 450 voor een moratorium of voorlopige voorziening.
3.
De Raad betaalt de totale vergoeding inclusief het geldende Btw-tarief minus de vastgestelde eigen bijdrage van cliënt. De eigen bijdrage is de laagste eigen bijdrage zoals bedoeld in het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand .
4.
De regeling voor advies zoals bedoeld in art. 12 BVR 2000, de regeling voor bewerkelijke zaken zoals bedoeld in artikel 13 BVR 2000 en de voorschotregeling zoals bedoeld in artikel 35 van het BVR 2000, zijn niet van toepassing.
5.
Naast de maximale vergoeding kent de Raad de bewindvoerder bij een volledige procedure ook een reiskostenvergoeding van € 0,09 toe voor het reizen van en naar de zitting overeenkomstig de verleende vergoeding in artikel 8 van het Reisbesluit Binnenland. Daarnaast kent de Raad de bewindvoerder een reistijdvergoeding toe voor het reizen naar de zitting van € 53,10 per volle gereisde 60 kilometers.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking vanaf de publicatiedatum in de Staatscourant en werkt terug tot 1 januari 2013.
Utrecht, 24 januari 2013,
Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,
Directeur Stelsel.
Directeur Bedrijfsvoering.