{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Strekking van de regeling
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Toepasselijkheid regelingen Commissariaat
Artikel 4. Wetsconforme interpretatie
Artikel 5. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Tijdelijke regeling van het Commissariaat voor de Media van 13 januari 2009 houdende beleidsregels omtrent toepasselijkheid van de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media in verband met de inwerkingtreding van de Mediawet 2008 (Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008)
Het Commissariaat voor de Media,
Gelet op de artikelen 7:11 en 7:12 van de Mediawet 2008;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende:
dat per 1 januari 2009 de Mediawet 2008 (Stb. 2008, 583) en het Mediabesluit (Stb. 2008, 584) in werking zijn getreden en de Mediawet (Stb. 1987, 249) en het Mediabesluit (Stb. 1987, 573) zijn ingetrokken;
dat de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 zowel inhoudelijke als technische wijzigingen van de Mediawet, respectievelijk het Mediabesluit bevatten;
dat daarnaast het systeem en de vormgeving van de er in neergelegde bepalingen volledig is gewijzigd;
dat tevens het begrippenkader is vernieuwd;
dat de aanpassing van inhoud, nummering en begrippenkader van de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media aan de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 niet is afgerond op 1 januari 2009;
dat het om die reden noodzakelijk is een tijdelijke maatregel te treffen om de huidige beleidsregels van het Commissariaat voor de Media in overeenstemming te brengen met de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008;
Besluit vast te stellen:
Artikel 1. Strekking van de regeling
Deze regeling strekt ertoe alle bestaande regelingen en schriftelijk vastgelegd beleid, voor zover relevant, toepasselijk te verklaren onder het regime van de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 .
Artikel 2. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet 2008 ;
b. het besluit: het Mediabesluit 2008 ;
c. het Commissariaat: het Commissariaat voor de Media.
1.
Na inwerkingtreding van de wet en het besluit berusten alle in de bijlage opgenomen regelingen op de wet , respectievelijk het besluit , onverminderd het bepaalde in titel 9.1 van de wet.
2.
Na inwerkingtreding van de wet en het besluit berust het overige beleid, waaronder beleidsbrieven, voor zover relevant op de wet , respectievelijk het besluit , onverminderd het bepaalde in titel 9.1 van de wet.
1.
De bepalingen van de wet en het besluit treden in de plaats van de in de regelingen of beleidsbrieven genoemde bepalingen van de Mediawet , respectievelijk van het Mediabesluit voor zover mogelijk en relevant overeenkomstig de transponeringstabellen zoals deze zijn opgenomen in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2007/08, 31 356, nr. 3) en het Gewijzigd voorstel van wet (Kamerstukken I, 2007/08, 31 356, A), alsmede in het Mediabesluit 2008 (Staatsblad 2008, 584).
2.
De begrippen uit de wet treden in de plaats van de in die regelingen of beleidsbrieven genoemde begrippen uit de Mediawet .
3.
De regelingen en beleidsbrieven worden in overeenstemming met de wet en het besluit toegepast.
4.
Indien met betrekking tot een bepaling in de wet of het besluit geen beleid is vastgesteld, wordt voor de interpretatie van die bepaling het bestaande beleid voor zover mogelijk op overeenkomstige wijze toegepast.
5.
Indien een regeling of beleidsbrief of een deel daarvan in strijd is met de wet , worden die regeling, beleidsbrief respectievelijk het betreffende deel in overeenstemming met de wet toegepast en blijven zij voor het overige buiten toepassing.
1.
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2009.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toepasselijkheid beleid onder de Mediawet 2008.
3.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van het Commissariaat voor de Media (www.cvdm.nl).
Commissariaat voor de Media ,
Voorzitter
Commissaris