{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Tijdelijke regeling van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam NPO van 25 maart 2009 over de toepasselijkheid van (nadere) bindende regelingen en overige brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de NPO in verband met de inwerkingtreding van de Mediawet 2008 (Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008)
De NPO,
Gelet op de artikelen 2.2, 2.3, 2.10 en 2.11 van de Mediawet 2008;
Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;
Overwegende,
dat per 1 januari 2009 de Mediawet 2008 (Stb. 2008, 583) en het Mediabesluit (Stb. 2008, 584) in werking zijn getreden en de Mediawet (Stb. 1987, 249) en het Mediabesluit (Stb. 1987, 573) zijn ingetrokken;
dat de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 zowel inhoudelijke als technische wijzigingen van de Mediawet, respectievelijk het Mediabesluit bevatten;
dat daarnaast het systeem en de vormgeving van de er in neergelegde bepalingen volledig is gewijzigd;
dat tevens het begrippenkader is vernieuwd;
dat de aanpassing van inhoud, nummering en begrippenkader van de beleidsregels, richtlijnen en (nadere) bindende regelingen van de NPO aan de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 niet is afgerond op 1 januari 2009;
dat het om die reden noodzakelijk is een tijdelijke maatregel te treffen om de huidige beleidsregels, richtlijnen en (nadere) bindende regelingen van de NPO in overeenstemming te brengen met de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008;
Besluit vast te stellen:
Artikel 1
Deze regeling strekt ertoe alle bestaande (nadere) bindende regelingen en overige toepasselijke brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de Raad van Bestuur NPO, voor zover relevant, toepasselijk te verklaren onder het regime van de Mediawet 2008 en het Mediabesluit 2008 .
Artikel 2
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Mediawet 2008 ;
b. het besluit: het Mediabesluit 2008 ;
c. de NPO: de Raad van Bestuur van de Nederlandse Omroep Stichting.
1.
Na inwerkingtreding van de wet en het besluit berusten alle in de bijlage opgenomen (nadere) bindende regelingen en overige toepasselijke brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de NPO op de wet , respectievelijk het besluit , onverminderd het bepaalde in titel 9.1 van de wet.
2.
Na inwerkingtreding van de wet en het besluit berust het overige beleid van de NPO, waaronder beleidsbrieven, voor zover relevant op de wet , respectievelijk het besluit , onverminderd het bepaalde in titel 9.1 van de wet.
3.
Na inwerkingtreding van de wet en het besluit berust het overige beleid bij of krachtens de wet met betrekking tot de taken en bevoegdheden van de NPO en dat (nog) niet nader is uitgewerkt in (nadere) bindende regelingen, beleidsbrieven of anderszins, voor zover relevant op de wet , respectievelijk het besluit , onverminderd het bepaalde in titel 9.1 van de wet.
1.
De bepalingen van de wet en het besluit treden in de plaats van de in de bestaande (nadere) bindende regelingen en overige toepasselijke brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de NPO genoemde bepalingen van de Mediawet , respectievelijk van het Mediabesluit voor zover mogelijk en relevant overeenkomstig de transponeringstabellen zoals deze zijn opgenomen in de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2007/08, 31 356, nr. 3) en het Gewijzigd voorstel van wet (Kamerstukken I, 2007/08, 31 356, A), alsmede in het Mediabesluit 2008 (Staatsblad 2008, 584).
2.
De begrippen uit de wet treden in de plaats van de in die (nadere) bindende regelingen en overige toepasselijke brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de NPO genoemde begrippen uit de Mediawet .
3.
De (nadere) bindende regelingen en overige toepasselijke brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de NPO worden in overeenstemming met de wet en het besluit toegepast.
4.
Indien met betrekking tot een bepaling in de wet of het besluit geen beleid door de NPO is vastgesteld, wordt voor de interpretatie van die bepaling het bestaande beleid van de NPO voor zover mogelijk op overeenkomstige wijze toegepast.
5.
Indien bestaande (nadere) bindende regelingen en overige toepasselijke brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de NPO of een deel daarvan in strijd is met de wet , worden die bestaande (nadere) bindende regelingen en overige toepasselijke brieven en schriftelijk vastgelegd beleid van de NPO respectievelijk het betreffende deel in overeenstemming met de wet toegepast en blijven zij voor het overige buiten toepassing.
1.
Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2009.
2.
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling toepasselijkheid beleid NPO onder de Mediawet 2008.
3.
Deze regeling is krachtens artikel 2.10, tweede lid sub c jo 2.60 Mediawet 2008 bindend voor de instellingen die media-aanbod verzorgen voor de landelijke publieke mediadienst en de politieke partijen en de overheid aan wie op grond van titel 6.1 uren zijn toegewezen, voor zover deze regeling hen aangaat.
4.
Deze regeling wordt bekendgemaakt door kennisgeving ervan in de Staatscourant en op de internetsite van de NPO (http://portal.omroep.nl/nossites/pubcom)
Raad van Bestuur NPO ,
voorzitter