{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van de Pensioen- & Verzekeringskamer van 18 december 2003, nr. 0.851.3/03-8451, houdende uitvoering van de artikelen 2 lid 2 en 3 lid 3 van het Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars (Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars)
De Pensioen- & Verzekeringskamer;
Gelet op de artikelen 2 lid 2 en 3 lid 3 van het Besluit integere bedrijfsvoering kredietinstellingen en verzekeraars;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a) verzekeraar : de verzekeraar die in het bezit is van een vergunning hem door de Pensioen- & Verzekeringskamer verleend op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf dan wel de verzekeraar waarvan deze vergunning is ingetrokken of vervallen;
b) bestuurder : het krachtens artikel 29, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 of artikel 18, eerste lid, van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf getoetste lid van de raad van bestuur, het bestuur, de hoofddirectie, de directie dan wel andere beleidsbepalers van een verzekeraar;
c) raad van commissarissen : Een raad als bedoeld in artikel 57 of artikel 140 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of een daarmee vergelijkbaar orgaan zoals een raad van toezicht of een raad van beheer;
d) integriteitsrisico : het risico dat de verzekeraar zich niet kenbaar houdt aan wettelijke normen, bestuursrechtelijke normen of door de verzekeraar zelf gestelde normen, voor welke normen geldt dat (de schijn van) inbreuk op die normen het vertrouwen schaadt of kan schaden in:
1e de nakoming van de verplichtingen van de verzekeraar jegens de afnemer van de door hem aangeboden en verrichte diensten; of
2e de behoorlijke werking van de financiële markten waarop de verzekeraar werkzaam is;
e) compliance : de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen, gedragsregels, voorschriften en procedures die de verzekeraar zelf heeft opgesteld;
Artikel 2
De verzekeraar stelt beleid vast met betrekking tot de wijze waarop hij de (schijn van) verstrengeling van privé-belangen van bestuurders, van leden van de raad van commissarissen, van zijn personeelsleden of van andere personen die in opdracht van de verzekeraar op structurele basis werkzaamheden voor hem verrichten, met de belangen van de verzekeraar tegengaat. Het beleid betreft in ieder geval:
a. het schriftelijk vastleggen van de normen en regels ten aanzien van het tegengaan van belangenverstrengeling;
b. het bevorderen van een cultuur waarin het bewustzijn ten opzichte van het tegengaan van belangenverstrengeling op een hoog niveau staat;
c. het bekendmaken van de normen en regels aan alle relevante geledingen van de verzekeraar.
1.
De verzekeraar draagt zorg voor de uitwerking en implementatie van het beleid als bedoeld in artikel 2 in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen. Deze procedures en maatregelen zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en dragen bij aan een integriteitsbewuste bedrijfscultuur.
2.
De verzekeraar draagt zorg voor een systematisch toezicht op de naleving van organisatorische en administratieve procedures en maatregelen inzake het tegengaan van belangenverstrengeling.
Artikel 4
De verzekeraar stelt beleid vast ter beheersing van integriteitsrisico's. Het beleid betreft in ieder geval:
a. het schriftelijk vastleggen van integriteitsnormen;
b. het bevorderen van een cultuur waarin integriteitsbewustzijn op een hoog niveau staat
c. het bekendmaken van de normen en regels aan alle relevante geledingen van de verzekeraar.
Artikel 5
De verzekeraar draagt zorg voor een systematische analyse van integriteitsrisico's. De analyse wordt uitgevoerd zowel voor het totale bedrijf van de verzekeraar als op het niveau van de onderscheiden bedrijfsonderdelen.
Artikel 6
De verzekeraar draagt zorg voor de uitwerking en implementatie van het beleid als bedoeld in artikel 4 in organisatorische en administratieve procedures en maatregelen. Deze procedures en maatregelen zijn geïntegreerd in de bedrijfsprocessen en dragen bij aan een integriteitsbewuste bedrijfscultuur.
1.
De verzekeraar draagt zorg voor een systematisch toezicht op de naleving van organisatorische en administratieve procedures en maatregelen inzake de beheersing van integriteitsrisico's.
2.
De verzekeraar beschikt over procedures die erin voorzien dat gesignaleerde tekortkomingen en gebreken worden gerapporteerd aan het lijnmanagement, het bestuur of, indien de tekortkomingen en gebreken het bestuur betreffen, aan de raad van commissarissen of, indien deze in het geval van een onderlinge waarborgmaatschappij ontbreekt, de ledenraad of de algemene ledenvergadering.
3.
De verzekeraar draagt er zorg voor dat gesignaleerde en gerapporteerde tekortkomingen en gebreken, mede onder toezicht van de compliance-functie als bedoeld in artikel 8, tot een gepaste bijstelling leiden.
1.
De verzekeraar beschikt over een onafhankelijke compliance-functie voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving, alsmede het werken volgens de normen, gedragsregels, voorschriften en procedures die de verzekeraar zelf heeft opgesteld.
2.
De compliance-functie houdt toezicht op de realisatie van bijstellingen van de door de verzekeraar zelf opgestelde normen, gedragsregels, voorschriften en procedures naar aanleiding van gesignaleerde tekortkomingen en gebreken.
3.
De verzekeraar zorgt dat ten minste één bestuurder het aandachtsgebied compliance in portefeuille heeft.
Artikel 9
De verzekeraar draagt zorg voor een systematische toetsing en beoordeling van de toereikendheid van de opzet en de werking van organisatorische en administratieve procedures en maatregelen inzake de beheersing van integriteitsrisico's. De verzekeraar beschikt over vervolgprocedures die erin voorzien dat gesignaleerde tekortkomingen en gebreken tot een gepaste bijstelling leiden.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst dan wel, indien deze datum voor 1 januari 2004 ligt, op 1 januari 2004.
2.
Verzekeraars die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling als verzekeraar werkzaam zijn, dienen uiterlijk op 1 juli 2004 aan het bepaalde in deze regeling te voldoen.
Artikel 11
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegengaan van belangenverstrengeling en beheersing van integriteitsrisico's verzekeraars.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Apeldoorn, 18 december 2003
Pensioen-Verzekeringskamer ,
voorzitter
bestuur