Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De openbare registers voor luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk 3. Wijze waarop de registratie voor luchtvaartuigen wordt gehouden en bijgehouden
+ Hoofdstuk 4. Verstrekking van inlichtingen
+ Hoofdstuk 5. Overige en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005
Het bestuur van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers,
Gelet op de artikelen 8, tweede, lid, tweede zin, en derde lid, 12, derde lid, 14, vierde lid, 15, derde en vierde lid, 16, 17, 44, tweede lid, 92, derde lid, juncto artikel 85, zesde lid, 94, vijfde lid, juncto artikel 72, 98, derde lid, 99, tweede lid, 107, tweede lid, eerste zin, juncto artikel 102, tweede lid, 107, tweede lid, tweede zin, 115 en 116 van de Kadasterwet, de artikelen 30, 34, eerste lid, en 38 van het Kadasterbesluit, alsmede op de artikelen 12, tweede lid, en 15 van de Maatregel teboekgestelde luchtvaartuigen 1996;
Besluit:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Kadasterwet ;
b. de Dienst: de Dienst voor het kadaster en de openbare registers, bedoeld in artikel 2 van de Organisatiewet Kadaster;
c. het kantoor: het kantoor van de Dienst, als bedoeld in artikel 4, tweede lid, onder a, van de wet;
d. de bewaarder: de bewaarder die, voorzover luchtvaartuigen betreffend, op grond van artikel 7, derde lid, eerste zin, van de wet is belast met het ambt van de bewaarder aan het kantoor waar een luchtvaartuig te boek staat;
e. de openbare registers: de openbare registers, bedoeld in afdeling 2 van titel 1 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek ;
f. een verdragsregister: een buiten Nederland gehouden register als bedoeld in artikel I, eerste lid, onder ii, van het op 19 juni 1948 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de internationale erkenning van rechten op luchtvaartuigen (Trb. 1952, 86);
g. het stukidentificatienummer: het stukidentificatienummer, bedoeld in artikel 11c, eerste lid, van de wet;
h. de M.t.l.: de Maatregel te boek gestelde luchtvaartuigen 2005 ;
i. de technische handleiding: de technische handleiding elektronisch aanleveren die als bijlage 1 bij de Kadasterregeling 1994 is gevoegd.
Artikel 2
Hoofdstuk 2 van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op de openbare registers voor luchtvaartuigen, met dien verstande dat:
a. op het afschrift van een stuk dat in papieren vorm wordt aangeboden, de tekst ‘Hypotheken 3’ of ‘Hypotheken 4’ voorafgegaan wordt door de afkorting ‘LU’, en
b. de opbergeenheid waarin afschriften van de stukken die in papieren vorm zijn aangeboden, worden opgeborgen, wordt aangeduid met de letters ‘LU’.
Artikel 3
Indien een stuk ter inschrijving wordt aangeboden en niet vereist is dat tevens een afschrift van dit stuk wordt aangeboden, maakt de Dienst een afschrift van dit stuk, dat voldoet aan de artikelen 11c van de Kadasterregeling 1994 en 2, onderdeel a.
Artikel 5
De registratie voor luchtvaartuigen bestaat uit:
a. een algemeen register dat per luchtvaartuig met het nummer van teboekstelling de gegevens bevat, bedoeld in artikel 92, tweede lid, van de wet, een verwijzing naar stukken die tot bijhouding hebben geleid, alsmede een weergave van vroegere toestanden;
b. een lexicografische naamwijzer betreffende rechthebbenden, die verwijst naar de nummers van teboekstelling;
c. een lexicografische naamwijzer betreffende luchtvaartuigen, verwijzende naar het nummer van teboekstellingen en bevattende het nationaliteits- en inschrijvingskenmerk van het luchtvaartuig. Indien het luchtvaartuig een naam voert, wordt deze tevens vermeld.
1.
Omtrent de wijze van bijhouding van de registratie voor luchtvaartuigen zijn de artikelen 37, 38, eerste lid, 39, 41, 46 tot en met 49, 51, eerste lid, 84 en 93 van de Kadasterregeling 1994 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met inachtneming van hetgeen in het tweede tot en met vierde lid is bepaald.
2.
Artikel 39, tweede lid, van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op een teboekstelling, doorhaling van de teboekstelling, alsmede wijzigingen en aanvullingen van de gegevens inzake een luchtvaartuig.
3.
Indien de inschrijving in de openbare registers een hypotheek of beslag betreft, worden bovendien vermeld de naam, voornamen en gekozen woonplaats van de schuldeiser dan wel beslaglegger en het desbetreffende bedrag.
4.
Indien een ingeschreven stuk een wijziging of aanvulling van de in het derde lid bedoelde gegevens betreft, worden de in de registratie voor luchtvaartuigen vermelde gegevens met het ingeschreven stuk in overeenstemming gebracht.
Artikel 7
In geval van teboekstelling van een luchtvaartuig dat reeds in een register heeft teboek gestaan, wordt in het algemeen register vermeld: ‘heeft teboek gestaan in het register te ........................... met teboekstellingskenmerk ............................................’ onder invulling van de desbetreffende gegevens.
1.
Indien de teboekstelling van een luchtvaartuig wordt doorgehaald, geeft de bewaarder hiervan terstond kennis aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, per adres de beheerder van het register van Nederlandse burgerluchtvaartuigen te Hoofddorp.
2.
Indien de bewaarder op enigerlei wijze bemerkt dat geen aangifte als bedoeld in artikel 1304, eerste lid, onder b, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is gedaan, stelt hij de tot aangifte verplichte personen van hun verzuim in kennis en dringt hij er bij hen op aan om alsnog binnen een maand aan hun verplichtingen te voldoen, onder verwijzing naar artikel 447a van het Wetboek van Strafrecht. Bij niet voldoening hieraan handelt hij overeenkomstig artikel 12.
1.
De Dienst verstrekt op verzoek afschriften of uittreksels betreffende de in de registratie voor luchtvaartuigen te boek gestelde stukken, dan wel getuigschriften omtrent het al dan niet bestaan van inschrijvingen betreffende luchtvaartuigen, als bedoeld in artikel 99 van de wet. De artikelen 119 en 126 van de Kadasterregeling 1994 zijn van overeenkomstige toepassing.
2.
De bewaarder waarmerkt afschriften en uittreksels in papieren vorm door in het afschrift of het uittreksel de volgende door hem te ondertekenen verklaring op te nemen: ‘Voor eensluidend afschrift (onderscheidenlijk uittreksel)’, gevolgd door zijn naam, voorletters en functie.
3.
De bewaarder waarmerkt getuigschriften in papieren vorm door hierop zijn naam, voorletters en functie te vermelden en het getuigschrift te ondertekenen.
4.
De bewaarder waarmerkt afschriften, uittreksels en getuigschriften in elektronische vorm door hieraan een afzonderlijk bestand toe te voegen, waarin zijn opgenomen zijn naam, de naam van het kantoor van de Dienst, de datum van afgifte en de verklaring dat de gegevens overeenstemmen met de bij de Dienst berustende gegevens.
1.
Het uittreksel uit de registratie voor luchtvaartuigen bevat een weergave van de in de registratie voor luchtvaartuigen opgenomen actuele gegevens. Een uittreksel inzake een niet-actuele toestand wordt zoveel mogelijk verstrekt in de vorm van een mechanische reproductie van het desbetreffende stuk.
2.
Het bewijs van doorhaling van de teboekstelling van een luchtvaartuig bevat desverlangd tevens een verklaring dat er geen derden zijn te wier gunste inschrijvingen of voorlopige aantekeningen bestaan dan wel dat degenen ten gunste van wie een inschrijving of voorlopige aantekening ten aanzien van het luchtvaartuig bestaat, schriftelijk hebben verklaard dat zij toestemming tot doorhaling van de teboekstelling hebben verleend dan wel zijn voldaan.
3.
De artikelen 129 en 136 van de Kadasterregeling 1994 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11
Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 12 van de M.t.l. wordt zo spoedig mogelijk nadat een luchtvaartuig is teboekgesteld of de teboekstelling is doorgehaald, aan belanghebbenden een weergave van de gegevens in het algemeen register gezonden. In een begeleidende brief wordt, onder vermelding van het nummer van teboekstelling, vermeld of sprake is van een teboekstelling of van de doorhaling daarvan.
Artikel 12
De bewaarder die in de uitoefening van zijn ambt ontdekt of vermoedt dat een misdrijf is gepleegd of een overtreding is begaan, genoemd in artikel 389ter onderscheidenlijk artikel 447a van het Wetboek van Strafrecht, doet hiervan onder mededeling van alle hem bekende ter zake dienende feiten aangifte bij het Openbaar Ministerie.
Artikel 13
De stukken betreffende luchtvaartuigen die niet worden ingeschreven, doch ten kantore worden bewaard zoals de processen verbaal van inbeslagneming in een vreemde taal en andere akten in een vreemde taal waarvan een translaat wordt ingeschreven, ontvangen een doorlopend volgnummer per jaar en worden op dit volgnummer bewaard.
1.
Omtrent de vorm van de kennisgevingen, bedoeld in artikel 95, eerste lid, van de wet en artikel 12 van de M.t.l., is artikel 24, eerste en zesde lid, van de Regeling teboekgestelde schepen 1994 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat in de desbetreffende modellen de woorden ‘schip’ en ‘brandmerk’ worden gewijzigd in respectievelijk ‘luchtvaartuig’ en ‘nummer van teboekstelling’.
2.
Omtrent de kennisgeving, bedoeld in artikel 96, derde lid, juncto artikel 59, derde lid, van de wet , is artikel 109, vierde lid, van de Kadasterregeling 1994 van overeenkomstige toepassing.
3.
Omtrent de mededeling, bedoeld in artikel 98, eerste lid , juncto artikel 64, tweede lid, van de wet , is artikel 109, vijfde lid, van de Kadasterregeling 1994 van overeenkomstige toepassing.
4.
Omtrent de mededeling, bedoeld in artikel 98, tweede lid , juncto artikel 65, tweede lid, van de wet , is artikel 109, zesde lid, van de Kadasterregeling 1994 van overeenkomstige toepassing.
5.
Artikel 111 van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op de beslissing van de ambtenaar op het bezwaarschrift waarbij bezwaar is gemaakt tegen de beslissing, bedoeld in de artikelen 96, derde lid, juncto artikel 59, derde lid, van de wet en op diens beslissing op bezwaarschriften als bedoeld in artikel 94b juncto artikel 56c, eerste lid, van de wet tegen beschikkingen inzake de bijhouding, alsmede op de brief waarbij die beslissingen van de ambtenaar aan belanghebbenden wordt toegezonden.
6.
De in artikel 15, tweede zin, juncto artikel 14 van de M.t.l. bedoelde aangifte heeft de vorm van het model dat als bijlage 3 bij deze regeling is gevoegd.
1.
Omtrent de kennisgeving van het herstel van een kennelijke misslag begaan bij de bijwerking van de registratie voor luchtvaartuigen, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van de wet, is artikel 146, eerste lid, van de Kadasterregeling 1994 van overeenkomstige toepassing.
2.
Artikel 112, eerste lid, van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op de vorm van de in artikel 114, eerste lid, juncto artikel 112, eerste lid, van de wet bedoelde afwijzende beslissing op verzoeken tot herstel. Het in artikel 146, derde lid, van de Kadasterregeling 1994 bedoelde model voor de brief waarbij de beslissing wordt bekend gemaakt, wordt aangepast naar de omstandigheden.
3.
Artikel 111 van de Kadasterregeling 1994 is van overeenkomstige toepassing op de vorm van de beslissing van de ambtenaar op bezwaarschriften, waarbij bezwaar is gemaakt tegen de beslissing op een zodanig verzoek dan wel tegen de beslissing tot een ambtshalve herstel van een kennelijke misslag, alsmede op de brief waarbij de desbetreffende beslissing aan de belanghebbende wordt bekendgemaakt. Het in artikel 111, tweede lid, van de Kadasterregeling 1994 bedoelde model voor de in de vorige zin bedoelde brief wordt aangepast naar de omstandigheden.
Artikel 16
De artikelen 147 en 148 van de Kadasterregeling 1994 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de wijze waarop de in artikel 116 van de wet bedoelde vergissingen, verzuimen, kennelijke misslagen en andere onregelmatigheden worden hersteld voor zover zij betreffen de openbare registers voor luchtvaartuigen en de registratie voor luchtvaartuigen.
Artikel 17
De Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 1994 wordt ingetrokken.
Artikel 18
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.
Artikel 19
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling teboekgestelde luchtvaartuigen 2005.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen.
Apeldoorn, 26 november 2004
Raad van Bestuur,