Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I
+ Hoofdstuk II
+ Hoofdstuk III
+ Hoofdstuk IV
+ Hoofdstuk V
+ Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII
+ Hoofdstuk VIII
+ Hoofdstuk IX
+ Hoofdstuk X
+ Hoofdstuk XI
+ Hoofdstuk XII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling TAX-videoclipfonds

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2008. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2008.
Regeling TAX-videoclipfonds
Het bestuur van het Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst besluit, na goedkeuring van de Minister van OC&W bij brief van 21 februari 2007, tot vaststelling van onderstaande regeling
De Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst, en de Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties,
De Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties (het stimuleringsfonds) en de Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst (het Fonds BKVB) zullen onderstaande regeling in principe twee jaar uitvoeren
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de stichtingen: het Fonds BKVB en het Stimuleringsfonds.
b. de fondsen:de Fondsbureaus van het Fonds BKVB en het Stimuleringsfonds.
c. de besturen: het bestuur van het Fonds BKVB en het Stimuleringsfonds.
d. commissie: de commissie videoclip zoals bedoeld in artikel 3 en verder van deze regeling.
e. Taxsubsidie: een in het kader van deze regeling verleende tegemoetkoming in de voorbereiding- en productiekosten van een videoclip, die in zowel beeld als muziek het gangbare overstijgt.
f. aanvrager: natuurlijke of rechtspersoon die bij een van de fondsen een subsidieaanvraag heeft ingediend voor een bijdrage voor het Tax-videoclipfonds.
g. aanvraag: bij een van de fondsen ingediend subsidieverzoek voor een bijdrage voor het Tax-videoclipfonds
1.
Het verhogen van de kwaliteit van de videoclips, waardoor deze artistiek inhoudelijk relevant kunnen worden en/of een effectief en artistiek onderscheidend promotie en marketing instrument kunnen zijn voor popartiesten en hun cd’s door het bevorderen van de samenwerking tussen enerzijds beeldmakers en anderzijds musici.
2.
De besturen kunnen, ingevolge de doelstelling in artikel 2 lid 1, volgens de bepalingen vastgesteld in deze regeling, financiële middelen beschikbaar stellen ten behoeve van beeldmakers en musici voor het in samenwerking produceren van videoclips.
3.
Een bestuur verstrekt uitsluitend financiële middelen indien de commissie, zoals bedoeld in artikel 3 daarover positief geadviseerd heeft.
Artikel 3
De middelen van Tax-videoclipfonds bestaan uit een jaarlijks door de besturen vast te stellen bijdrage en een bijdrage van het Ministerie van OCW.
1.
In verband met de advisering in het kader van deze regeling benoemen de besturen een adviescommissie, hierna te noemen de commissie.
2.
De commissie bestaat uit een voorzitter tevens lid en twee leden.
één op het gebied van beeld;
één op het gebied van de muziek;
één op het tussengebied.
1.
De besturen benoemen en ontslaan de leden van de commissie.
2.
De leden en de voorzitter worden benoemd voor een periode van één jaar, die eenmaal kan worden verlengd.
3.
Een lid van één van de besturen kan niet tot lid van de commissie worden benoemd.
1.
De commissie heeft tot taak de besturen te adviseren over het verstrekken van financiële middelen ten behoeve van beeldmakers en musici voor het in samenwerking produceren van videoclips.
2.
De commissie adviseert de besturen over aanvragen.
3.
De commissie bemiddelt en brengt partijen bij elkaar om een videoclip te maken. Zij kan de besturen adviseren hiervoor een taxsubsidie toe te kennen.
4.
De commissie kan externe adviezen inwinnen om de artistieke en culturele diversiteit te waarborgen.
5.
De commissie kan een actieve bijdrage leveren in het zoeken naar mogelijkheden voor de distributie dan wel externe financiering voor de videoclips.
1.
De commissie dient voor een door de besturen te bepalen datum haar adviezen over aanvragen schriftelijk ter kennis van het desbetreffende bestuur te brengen.
2.
De commissie dient zich bij haar oordeel over aanvragen te baseren op de door de aanvrager(s) verstrekte documentatiegegevens, beeld en geluidsmateriaal, plannen en eventueel aanvullende informatie.
1.
De commissie vergadert zo vaak de voorzitter dit noodzakelijk acht.
2.
Beide besturen voegen uit het personeel van de fondsbureaus een secretaris toe aan de commissie. De secretarissen roepen op tot vergaderingen. Zij maken van het ter vergadering verhandelde notulen op, die door een van hen en de voorzitter worden getekend.
3.
De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
4.
Al hetgeen de leden van de commissie uit hoofde van deze functie ter kennis komt, is strikt vertrouwelijk.
Artikel 9
Indien in een vergadering van de commissie zaken aan de orde komen waarbij een lid van de commissie of familieleden van dit commissielid lid tot in de tweede graad, dan wel iemand waarmee dit lid een duurzame relatie heeft betrokken is en het desbetreffende lid dientengevolge een direct financieel belang bij toekenning van een taxsubsidie zou kunnen hebben, dient dit lid bij de aanvang van de behandeling van deze zaak de voorzitter daarvan op de hoogte te stellen.
Het betrokken commissielid woont het onderdeel van de vergadering, waarin de betreffende aanvraag behandeld wordt, niet bij.
1.
De commissie stelt de adviezen vast met meerderheid van stemmen.
2.
Elk lid heeft één stem.
3.
Wanneer geen stemmenmeerderheid als bedoeld in het eerste lid wordt bereikt, wordt een negatief advies uitgebracht.
4.
Geldige adviezen kunnen slechts tot stand komen indien minimaal alle leden een stem hebben uitgebracht behalve wanneer artikel 9 van toepassing is. Dan kunnen geldige adviezen tot stand komen indien de resterende twee leden hun stem hebben uitgebracht.
1.
Een Taxsubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor de productie van videoclips waarvoor de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid berust bij beeldmakers en/of musici die zijn geïntegreerd in het Nederlandse muziekleven.
2.
Een taxsubsidie kan uitsluitend worden toegekend voor nog te maken voorbereidings- en productiekosten.
3.
Taxsubsidies worden niet met terugwerkende kracht verstrekt
4.
Een of meerdere partijen dienen de videoclip mee te financieren.
5.
Indien bij een aanvraag voor een videoclip een andere partij is betrokken zoals een platenmaatschappij dient de financiële bijdrage die de overige bij het project betrokken partijen leveren in een aanvaardbare verhouding te staan tot de bijdrage van het Fonds.
Artikel 12
Aan de toekenning van de taxsubsidie kunnen de besturen nadere verplichtingen verbinden terzake van de uitvoering van het plan, de presentatie van de resultaten, de verslaglegging en de afrekening van de taxsubsidie.
Artikel 13
Indien een aanvrager gebruik maakt van een subsidie van een van de fondsen kan geen taxsubsidie op basis van deze regeling worden verstrekt, die naar het oordeel van het desbetreffende bestuur, in dezelfde dekking van kosten voorziet.
Artikel 14
Geen taxsubsidie kan worden verstrekt aan leden van de besturen noch aan leden van de commissie.
Artikel 15
Taxsubsidie kan slechts worden verstrekt voorzover de daartoe bestemde middelen toereikend zijn.
1.
De besturen maken tenminste eenmaal per jaar informatie openbaar over de mogelijkheden voor tot het verkrijgen van een taxsubsidie
2.
Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend.
1.
Een aanvrager, die voor een taxsubsidie in aanmerking wenst te komen, dient bij een van de besturen een aanvraag daartoe te doen, met gebruikmaking van een voor dit doel door het bestuur te verstrekken aanvraagformulier.
2.
Op de aanvraag wordt beslist door het bestuur van het Fonds waarbij de aanvraag is ingediend.
3.
Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aanvraagformulier dient volledig en volgens de in de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen te zijn ingevuld.
4.
Het aanvraagformulier dient te worden vergezeld van het in de toelichting bij het formulier voorgeschreven geluid-, beeld- en informatiemateriaal en een plan voor de videoclip opdat beoordeeld kan worden of de aanvrager aan de voorwaarde gesteld in artikel 2 lid 1 voldoet.
5.
De aanvraag dient vergezeld te gaan van een plan voor de productie en distributie van een videoclip, motivering en een dekkende begroting met offertes, waarin medefinanciering is opgenomen.
6.
Indien documentatie- en/of informatiemateriaal wordt ingezonden, dat door meer personen vervaardigd is, dient aangegeven te worden welk deel daarvan door wie is vervaardigd.
7.
De aanvrager dient duidelijk te maken dat de voor de inhoud van de videoclip eindverantwoordelijke kunstenaar(s) en of muzikant(en) geïntegreerd zijn in het Nederlands muziekleven.
1.
Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig in deze regeling, of in de toelichting bij het aanvraagformulier, zoals bedoeld in artikel 16, bepaald voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens, bescheiden en of het documentatiemateriaal onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt het bestuur de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag aan te vullen binnen een termijn van veertien dagen. Indien de aanvrager van deze gelegenheid geen of onvoldoende gebruik maakt besluit het bestuur de aanvraag niet te behandelen.
2.
Het bestuur zal op formele grond een aanvraag voor een videoclip niet in behandeling nemen indien de commissie over deze clip korter dan 12 maanden geleden een negatief advies heeft uitgebracht.
3.
Het bestuur beslist op formele grond een aanvraag niet in behandeling te nemen voordat het verslag van een over een eerdere periode verstrekte subsidie is goedgekeurd, tenzij er naar het oordeel van het bestuur zwaarwegende omstandigheden zijn om hiervan af te zien.
Artikel 19
De besturen leggen een aanvraag zo spoedig mogelijk ter advisering voor aan de commissie.
De besturen stellen daarbij een termijn vast waarbinnen de commissie haar oordeel over de ingediende aanvraag schriftelijk ter kennis dient te brengen.
1.
Bij de formulering van het advies over de toekenning van een taxsubsidie dient de commissie zich te baseren op de door de aanvrager verstrekte gegevens, en verder de door de aanvrager eventueel verstrekte geluids- en beeldmateriaal, mogelijk andere documentatie en aanvullende informatie.
2.
Bij de beoordeling dient de commissie een oordeel te geven over het in artikel 2 lid 1 criterium.
Daarbij betrekt zij de volgende aspecten.
Zowel beeld als muziek moeten bijzonder zijn, zodanig dat het gangbare wordt overstegen
Beeld en muziek moeten elkaar versterken,
Het distributieplan
De matching door platenmaatschappijen, producenten, muziekuitgeverijen of anderen
Het geïntegreerd zijn van de kunstenaars en/of muzikanten in het Nederlandse muziekleven.
3.
Indien de commissie van mening is dat de taxsubsidieaanvraag niet voldoet aan het in artikel 2 lid 1 geformuleerde doel komt zij tot een negatief advies over de aanvraag.
4.
Indien de commissie van mening is dat de taxsubsidieaanvraag wel voldoet aan het in artikel 2 lid geformuleerde doel brengt zij een positief advies uit over de aanvraag.
Dit advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag alsmede de periode waarover de taxsubsidie verstrekt wordt.
1.
De Commissie brengt haar advies uit aan het bestuur van het Fonds waar de aanvraag is ingediend.
2.
Geen taxsubsidie wordt verstrekt dan na een voorafgaand positief advies van de commissie.
3.
Binnen één maand na de termijn bedoeld in artikel 19 beslist het desbetreffende bestuur over de aanvraag. Het bestuur doet van een beslissing schriftelijk mededeling aan de aanvrager.
4.
Aan de toekenning van een taxsubsidie kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag.
Artikel 22
Tegen een beslissing van een bestuur op grond van artikel 18 of 21 kan bezwaar worden gemaakt ingevolge artikel 7:2 Awb . De behandeling van het bezwaarschrift vindt plaats volgens de bij het betreffende fonds geldende procedure.
Bij het Fonds BKVB is deze procedure vastgelegd in artikel 74 van het huishoudelijk reglement van dit Fonds.
Artikel 23
De bevoorschotting, vaststelling en afwikkeling van de verleende subsidie vindt bij het Fonds BKVB plaats conform artikel 21 leden 1, 2, 6 en 8 van de Nieuwe Regeling Stimuleringssubsidies en bij het Stimuleringsfonds conform de daar geldende Algemene Voorwaarden.
Artikel 24
In gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslissen de besturen.
Artikel 25
De besturen kunnen, gehoord de commissie, om zwaarwichtige redenen van dit reglement afwijken.
Artikel 26
Indien achteraf blijkt dat een aanvrager niet voldoet aan één van de voorschriften van deze regeling, kan het bestuur de toekenning intrekken en het eventueel bij voorschot uitbetaalde terugvorderen.
Artikel 27
Deze regeling heeft een beperkte looptijd en is ingegaan op 31 oktober 2006. De regeling vervalt op 31 december 2008.
Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.