Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Bijlagen
+ § 3. Bijzondere bepalingen Typegoedkeuring- en individuele goedkeuring
+ § 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Personenvervoer 2000, artikel 12:38, derde lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel 1 van de Wet van 17 maart 1979, houdende Regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van snelle motorboten, artikel 3 van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 9, vijfde lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de Regeling dierlijke producten, de artikel 4.4 van de Wet dieren, artikel 32 Regeling boordcomputer taxi en de Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995;
Besluit:
Artikel 1. Begrippen regeling
Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 , het Besluit voertuigen , het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen . Voorts wordt verstaan onder:
a. Wet: Wegenverkeerswet 1994 ;
b. RDW: Dienst Wegverkeer;
c. controlekeuring: eenmalige keuring van hetzelfde voertuig door de RDW binnen 6 weken nadat het betreffende voertuig bij de eerste keuring dan wel kentekenonderzoek nog niet voor goedkeuring in aanmerking komt;
d. erkenning: de door de RDW afgegeven erkenningen en bevoegdheden op grond van de Wet , Wet Personenvervoer 2000 en Arbeidstijdenwet en het Kentekenreglement , te weten:
1. APK-erkenning, erkenning als bedoeld in artikel 83 van de Wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3.500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3.500 kg;
2. erkenning wijziging constructie LPG; erkenning als bedoeld in artikel 100 van de Wet;
3. erkenning controleapparaat, CA: erkenning als bedoeld in artikel 3 van de Regeling controleapparaten 2005;
4. erkenning boordcomputer taxi, BT: erkenning als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;
5. erkenning alcoholslotprogramma, ASP: erkenning als bedoeld in artikel 132k, eerste lid, van de Wet;
6. erkenning bedrijfsvoorraad, BV: erkenning als bedoeld in artikel 62 van de Wet;
7. erkenning exportdienstverlening, ED: erkenning als bedoeld in artikel 66a van de Wet;
8. erkenning tenaamstelling, kentekenloket: erkenning als bedoeld in artikel 61a van de Wet;
9. erkenning gecontroleerde afgifte en inname kentekenplaten, GAIK: erkenning als bedoeld in artikel 70a van de Wet;
10. bevoegdheid tot het versnelt aanvragen van de inschrijving van voertuigen, VI: bevoegdheid als bedoelt in artikel 46, tweede lid, onder a van het Kentekenreglement;
11. bevoegdheid tot het versneld melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten Nederland worden gebracht, OREH: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder b, van het Kentekenreglement;
12. bevoegdheid tot het melden dat tot de bedrijfsvoorraad behorende voertuigen voorgoed buiten gebruik worden gesteld, ORAD: bevoegdheid als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder c, van het Kentekenreglement;
13. bevoegdheid om in geval van verkoop van een voertuig uit eigen bedrijfsvoorraad, namens de aanvrager, een aanvraag van een tenaamstelling in te dienen, TV: bevoegdheid als bedoelt in artikel 46, tweede lid, onder d, van het Kentekenreglement;
e. handelaarskenteken: kenteken als bedoeld in artikel 3 van het Kentekenreglement;
f. kentekenonderzoek: onderzoek verricht ten behoeve van de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling als bedoeld in artikel 48 van de Wet;
g. keuringsplaats: hetgeen daaronder in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt verstaan;
h. mobiele keuringseenheid, ME: keuringseenheid als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
i. mobiele installatie-eenheid, MAE: installatie-eenheid als bedoeld in de Regeling controleapparaten 2005 dan wel de Regeling werkplaatsen BCT ;
j. RDW registers: de registers als bedoeld in artikel 42, artikel 70k, artikel 126 en artikel 129a van de Wet;
k. recall: handelingen en verstrekkingen in verband de uitvoering van artikel 25e van de Wet;
l. taxi: personenauto, bestemd voor taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet Personenvervoer 2000;
m. werkplaats, WP: inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen , de Regeling controleapparaten 2005 dan wel de Regeling werkplaatsen BCT ;
n. voertuig licht: voertuigen met een toegestane maximum massa van 3.500 kg;
o. voertuig zwaar: voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg.
1.
De tarieven zijn exclusief leges voor de inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling en afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.
2.
De tarieven zijn weergegeven in euro.
3.
Bij betaling in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag afgerond op een veelvoud van € 0,05.
4.
Bij betaling op rekening wordt een opslag van € 6,50 in rekening gebracht.
5.
Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.
1.
Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:
a. basis technisch uurtarief: € 97,00;
b. uurtarief technisch medewerker: € 108,00;
c. uurtarief ICT specialist, technisch inspecteur en beoordelingen aanwijzing bromfietsen als bedoeld in artikel 20b van de Wet: € 125,00;
d. uurtarief administratieve medewerkers: € 92,00;
e. uurtarief consultancy/projectmanagement: € 138,00.
Artikel 4. Kosten van derden
Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.
1.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten de RDW-keuringslocaties worden reis- en zo nodig verblijfkosten in rekening gebracht.
2.
Voor keuringen buiten een RDW-locatie door medewerkers van een RDW-keuringslocatie, worden voorrijkosten in rekening gebracht.
3.
Voor keuringen en andere werkzaamheden door technisch inspecteurs van de RDW geldt dat onderscheid wordt gemaakt in afstand tot en boven een geografische straal van 225 kilometer vanaf de hoofdvestiging van de RDW te Zoetermeer alsmede de wijze van vervoer.
4.
Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden de kosten als bedoeld in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.
1.
Degene, aan wie een erkenning, bevoegdheid of handelaarskenteken als bedoeld in de Wet , de Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari van het jaar waarin deze regeling van kracht is, is voor de instandhouding van het voor dat kalenderjaar geldende toezicht tarief verschuldigd.
2.
Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.
3.
Indien een abonnement als bedoeld in deze regeling geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.
4.
Degene die op grond van hoofdstuk III van de Wet aan toezicht is onderworpen en wiens aanwijzing dan wel goedkeuring niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari van het jaar waarin deze regeling van kracht is, is voor de instandhouding van het voor dat kalenderjaar geldende toezicht tarief verschuldigd. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7. Wijziging in producten
Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, die niet in deze regeling zijn opgenomen, is het bepaalde in artikel 3 tot en met 5 van toepassing.
1.
Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of indien een niet geheel gereed voertuig ter keuring wordt aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief in rekening gebracht.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW.
Artikel 9. Tarief centrale servicenummer RDW
Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.
Artikel 10. Open Data
Het tarief voor de specifieke dienst waarbij op basis van een proef en op basis van de principes van Open Data een set niet-gevoelige gegevens ter beschikking wordt gesteld voor hergebruik is: € 0,00.
Bijlage I , erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014">
Artikel 11. Tarieven Bijlage I , erkenningen, bevoegdheden handelaarskentekens en toezicht
De tarieven met betrekking tot de aanvraag van en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden, de diensten en producten ten behoeve van het gebruik en het toezicht op erkenningen en bevoegdheden als bedoeld in artikel 1 van deze regeling alsmede de handelaarskentekens, zijn vermeld in Bijlage I .
Bijlage II , individuele keuringen en onderzoeken van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014">
Artikel 12. Tarieven Bijlage II , individuele keuringen en onderzoeken
De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen, kentekenonderzoeken, periodieke keuringen en ADR-keuringen zijn vermeld in Bijlage II .
1.
De tarieven met betrekking tot de typegoedkeuringen en individuele goedkeuringen zijn vermeld in Bijlage III .
2.
De tarieven met betrekking tot het gebruik van het Testcentrum Lelystad zijn vermeld in Bijlage IV .
3.
Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid is het bepaalde in artikel 3 en 4 alsmede het bepaalde in § 3 van toepassing.
Bijlage V , Ontheffingen van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014">
Artikel 14. Tarieven Bijlage V , Ontheffingen
De tarieven met betrekking tot de ontheffingen en daarvoor benodigde documenten zijn, vermeld in Bijlage V .
Bijlage VI , Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014">
Artikel 15. Tarieven Bijlage VI , Inschrijving, tenaamstelling en schorsing, kenteken-, rij- en registratiebewijzen
De tarieven met betrekking tot aanvragen inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling, kentekenbewijzen, rijbewijzen, registratiebewijzen en schorsing tenaamstelling in het kentekenregister alsmede verval tenaamstelling in het kentekenregister, zijn vermeld in bijlage VI .
Bijlage VII , Gegevensverstrekking van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014">
Artikel 16. Tarieven Bijlage VII , Gegevensverstrekking
De tarieven voor de gegevensverstrekking uit de RDW registers zijn opgenomen in Bijlage VII .
Artikel 17. Tarieven Bijlage VIII, Kennisnemingen
De tarieven voor kennisneming uit het rijbewijs- en kentekenregister zijn opgenomen in Bijlage VIII .
Artikel 18. Testwerkzaamheden typegoedkeuring en individuele goedkeuring
Het tarief van een test is opgebouwd uit drie componenten:
1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;
2. De administratieve kosten op basis van een stuks tarief;
3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.
Artikel 19. Reis- en verblijfkosten
De reis- en verblijfkosten als bedoeld in artikel 5, eerste en derde lid zijn als volgt opgebouwd:
a. een stuks tarief:
1°. indien per auto tot en met 225 km, dan wel,
2°. indien andere wijze vervoer dan auto tot en met 225 km, dan wel een afstand van 225 km of meer;
b. een uurtarief tijdens reis uren;
c. verblijfskosten op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten;
d. indien van toepassing 50% van het uurtarief technisch inspecteur als bedoeld in artikel 3 onder c, voor verblijfskosten in het weekend en tijdens feestdagen met een maximum van 8 uur.
Artikel 20. Werkzaamheden na 18.00 uur
Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag van 100% op basis van het geldende uurtarief berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en op feestdagen.
1.
De tarieven vermeld in Bijlage III zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.
2.
Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.
3.
Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.
1.
Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.
2.
Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke typegoedkeuringen en certificaten dan wel aanvullingen ervan heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:
a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;
b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij deze korting in het daaropvolgende jaar over de aanvragen in dat jaar worden verstrekt.
Artikel 23. Negatief resultaat
Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.
Artikel 24. Berekening extra tijd
De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de RDW medewerker in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de werkzaamheden aanzienlijk langer duren dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.
Artikel 25. Overgangsbepaling
Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief zoals geldend op datum aanvraag van toepassing.
1.
De Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2014.
2.
De Regeling wijze van betaling tarieven Dienst Wegverkeer van 9 oktober 1996/nr. VIZ96/1655 wordt ingetrokken.
Artikel 27. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 28. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2014.
Deze regeling wordt met Bijlagen, Legenda en toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De directie van de RDW,
Algemeen Directeur.