Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Algemeen
+ § 2. Divisie Voertuigtechniek:
+ § 3. Divisie Registratie en Informatie
+ § 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013

Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013
De Directie van de Dienst Wegverkeer,
Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, de Wet Personenvervoer 2000, artikel 12:38, derde lid, van de Arbeidstijdenwet, artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, artikel 1 van de Wet van 17 maart 1979, houdende Regeling van de vergoeding van de kosten van registratie van snelle motorboten, artikel 3 van de Tariefregeling vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 9, vijfde lid, van de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen, de Regeling dierlijke producten, de Regeling Dierenvervoer 2007 en de Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995;
Besluit:
Artikel 1. Begrippen regeling
Voor de toepassing van deze regeling gelden de begripsbepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 , het Besluit voertuigen , het Kentekenreglement en de Regeling voertuigen . Voorts wordt verstaan onder:
a. Wet: Wegenverkeerswet 1994 ;
b. RDW: Dienst Wegverkeer;
c. APK-erkenning: een erkenning als bedoeld in artikel 83, van de wet, waarbij APK-I staat voor voertuigen met een toegestane maximum massa van 3500 kg of meer en APK-II voor voertuigen met een maximum massa van niet meer dan 3500 kg;
d. erkenning wijziging constructie LPG: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de Wet met betrekking tot de inbouw van een LPG-installatie;
e. erkenning wijziging constructie snelheidsbegrenzer: een erkenning als bedoeld in artikel 101, van de Wet met betrekking tot het aanbrengen, afstellen en verzegelen van een snelheidsbegrenzer;
f. erkenning controleapparaat: erkenning als bedoeld in artikel 3 van de Regeling controleapparaten 2005;
g. erkenning boordcomputer taxi: erkenning als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning werkplaatsen boordcomputer taxi;
h. erkenning alcoholslotprogramma: erkenning als bedoeld in artikel 132k, eerste lid, van de Wet
i. kentekenonderzoek: onderzoek verricht ten behoeve van de afgifte van een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 48, van de Wet;
j. keuringsplaats: hetgeen daaronder in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK wordt verstaan;
k. mobiele keuringseenheid: keuringseenheid als bedoeld in artikel 1 van de Regeling erkenning en keuringsbevoegdheid APK;
l. mobiele installatie-eenheid: installatie-eenheid als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen , de Regeling controleapparaten 2005 dan wel de Regeling werkplaatsen BCT;
m. taxi: personenauto, bestemd voor taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet Personenvervoer 2000;
n. werkplaats: inrichting waarin een bedrijf werkzaamheden verricht als bedoeld in de Regeling aanpassing voertuigen , de Regeling controleapparaten 2005 dan wel de Regeling werkplaatsen BCT.
Artikel 2. Valuta
De tarieven zijn weergegeven in euro, zijn exclusief leges voor de afgifte van kentekenbewijzen, en indien van toepassing exclusief BTW en eveneens exclusief lokale bronbelastingen.
Artikel 3. Uurtarieven
Door de RDW worden, in het kader van de in deze regeling genoemde activiteiten, de volgende uurtarieven gehanteerd, tenzij anders vermeld:
a. Basis technisch uurtarief (erkenningsregelingen): € 97,00;
b. Uurtarief technisch medewerker (kentekenonderzoeken/periodieke keuringen): € 108,00;
c. Uurtarief technisch inspecteur (typegoedkeuringen/individuele goedkeuringen en beoordelingen aanwijzing bromfietsen als bedoeld in artikel 20b van de Wet ): € 125,00;
d. Uurtarief administratief personeel: € 92,00;
e. Uurtarief consultancy/projectmanagement: € 138,00.
Artikel 4. Kosten van derden
Indien sprake is van kosten van derden, voor zover niet in onderstaande tarieven opgenomen, worden deze, in aanvulling op de in deze regeling genoemde tarieven, in rekening gebracht.
1.
Voor bezoeken gelden de volgende kosten:
a. Voorrijkosten keuren aan huis vanuit een keuringsstation: € 110,00;
b. Voor regio A € 135,00 (vestigingen tot een geografische straal van 225 km vanuit Zoetermeer en voor reizen buiten Nederland anders dan per auto);
Voor Regio A buiten Nederland anders dan per auto geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;
c. voor Regio B € 296,00 (vestigingen met een geografische straal groter dan of gelijk aan 225 km vanuit Zoetermeer die per auto worden bezocht);
Voor Regio B geldt dat naast bovengenoemde kosten, tevens de gemaakte reis- en verblijfkosten in rekening worden gebracht;
d. € 63,00 per reis uur, voor reis uren die worden gemaakt, zoals genoemd in onderdeel b en c.
2.
Indien sprake is van een programma waarbij meerdere inspecteurs separaat werken, worden de kosten zoals opgenomen in het eerste lid per inspecteur in rekening gebracht.
Artikel 6. Beveiligingskosten
Voor de kosten van de instandhouding van de beveiligingsmaatregel is per aansluiting jaarlijks € 19,50 verschuldigd voor het erkende bedrijf dat gebruik maakt van datacommunicatie met de RDW via een beveiligde aansluiting, al dan niet door tussenkomst van een service provider.
Artikel 7. Kosten inschrijving bij aanvraag erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs
De aanvrager van een erkenning dan wel bevoegdheid als bedoeld in de Wet , Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet die nog niet bij de RDW bekend is als erkenninghouder, dan wel als aanvrager toezichthouder, is eenmalig voor de registratie € 54,50 verschuldigd.
1.
Degene, aan wie een erkenning als bedoeld in de Wet , Wet Personenvervoer 2000 dan wel Arbeidstijdenwet is verleend, dan wel gebruik maakt van een beveiligde aansluiting als bedoeld in artikel 6 en wiens erkenning, bevoegdheid of beveiligingsmaatregel niet is ingetrokken of op eigen verzoek is beëindigd op 1 januari van het jaar waarin deze regeling van kracht is, is voor de instandhouding van de erkenning, waaronder de erkenning instandhouding Conformity of Production (COP), bevoegdheid of beveiligingsmaatregel, het voor dat kalenderjaar geldende toezicht tarief verschuldigd.
2.
Indien een erkenning wordt geschorst, tijdelijk of voor onbepaalde tijd wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende kalenderjaar.
3.
Indien een abonnement als bedoeld in artikel 44 onderdeel b, op eigen verzoek wordt beëindigd, dan wel de erkenning als bedoeld in artikel 36 wordt geschorst, tijdelijk of definitief wordt ingetrokken, dan wel wordt beëindigd op eigen verzoek, vindt geen restitutie plaats voor het nog resterende aantal maanden van het abonnement.
Artikel 9. Wijziging in producten
Indien gedurende het van kracht zijn van deze regeling nieuwe dan wel gewijzigde producten ontstaan, maar die niet in deze regeling zijn opgenomen, zullen de genoemde uurtarieven in rekening worden gebracht.
Artikel 10. Werkzaamheden na 18.00 uur
Indien het werkzaamheden betreft, die op verzoek van de aanvrager worden verricht tussen 18.00 uur en 07.00 uur, wordt een toeslag op basis van het geldende uurtarief berekend. Dit geldt tevens voor de werkzaamheden die worden verricht in het weekend en/of op feestdagen.
Artikel 11. Afronding op 5 eurocent
Bij afrekening van de dienstverlening in contant geld aan de balie van de RDW, wordt het totaalbedrag naar boven of naar beneden afgerond op 5 eurocent.
1.
Bij betaling op rekening wordt een opslag van 6,50 in rekening gebracht;
2.
Bij automatische incasso wordt een korting van € 2,00 verleend.
1.
Indien de aanvrager van een keuring niet verschijnt op de met de RDW afgesproken tijd en plaats, of wordt een niet geheel gereed voertuig ter keuring aangeboden waardoor niet tot keuring wordt overgegaan, dan wordt een bedrag in rekening gebracht ter hoogte van maximaal het voor de aangevraagde keuring vastgestelde tarief.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing, indien uiterlijk twee werkdagen vóór de afgesproken tijd bericht van verhindering is ontvangen door de RDW in geval van verrichtingen uit te voeren door de divisie Voertuigtechniek of door de betrokken keuringslocatie van de RDW.
Artikel 14. Tarief centrale servicenummer RDW
Degene, die gebruik maakt van het centrale servicenummer 0900-0739 is hiervoor € 0,10 per minuut verschuldigd.
Bijlage I van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 15. Tarieven Bijlage I
De tarieven met betrekking tot de aanvraag en het toezicht zijn vermeld in Bijlage I (aanvraag LPG-erkenning, toezicht LPG-erkenning, aanvraag APK-erkenning, toezicht APK-erkenning, aanvraag SB/TA-erkenning, toezicht SB/TA-erkenning, aanvraag erkenning AlcoholSlot Programma, ASP).
Bijlage II van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 16. Tarieven Bijlage II
De tarieven met betrekking tot de individuele keuringen zijn vermeld in Bijlage II (kentekenonderzoeken, periodieke keuringen exclusief ADR-keuringen).
Wet vervoer gevaarlijke stoffen van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 17. Bijzondere verrichtingen Wet vervoer gevaarlijke stoffen
De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.
Bijlage III van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 18. Tarieven Bijlage III
De tarieven met betrekking tot de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zijn vermeld in Bijlage III (inclusief ADR-voertuigen).
Artikel 20. Bijzondere verrichtingen
De vermelde tarieven zijn van toepassing op de desbetreffende producten, waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd. Extra (deel-)testen zullen aan de hand van het uurtarief aan de rekening worden toegevoegd. Voor testen waar een significant deel van de test achterwege wordt gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.
Bijlage IV van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 21. Tarieven Bijlage IV
De tarieven met betrekking tot de Wet grensoverschrijdend vervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen (ATP) en de Regeling dierlijke producten zijn vermeld in Bijlage IV (koelvoertuigen).
Regeling dierenvervoer 2007 van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 22. Tarieven Regeling dierenvervoer 2007
Voor het keuren van een wegvoertuig of een vaartuig voor het vervoer van levende dieren is ter vergoeding van de kosten het hierna genoemde tarief verschuldigd:
a. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren: € 82,00;
b. een keuring van een wegvoertuig voor het vervoer van levende dieren naar aanleiding van een schorsing: € 27,00;
c. een controlekeuring van een vervoermiddel voor het vervoer van levende dieren: € 27,00;
d. een vervangend certificaat voor het vervoer van levende dieren: € 15,00;
e. voor het keuren van een vaartuig voor het vervoer van levende dieren geldt een uurtarief van € 108,00.
1.
Voor de behandeling van een verzoek om typegoedkeuring van een tachograaf, als bedoeld in artikel 1 van de Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995 is een vergoeding verschuldigd van:
a. indien de keuring plaats vindt door het beproevingslaboratorium van de RDW te Lelystad worden de uurtarieven gehanteerd, zoals onder artikel 3 staan vermeld;
b. indien de keuring elders plaats vindt, worden per bezoek additionele kosten in rekening gebracht, zoals onder artikel 5 staan vermeld.
2.
Voor de behandeling van een verzoek om erkenning als installateur of reparateur van een Tachograaf, als bedoeld in artikel 4 van de Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995 worden de uurtarieven gehanteerd, zoals vermeld in artikel 3.
Artikel 25. Typegoedkeuring- en individuele goedkeuring testwerkzaamheden
De prijs van een test is opgebouwd uit drie componenten:
1. De uitvoering van de test alsmede de rapportage van de test op basis van het technisch uurtarief;
2. De administratieve kosten op basis van het administratieve uurtarief;
3. Een toeslag voor het gebruik van de faciliteiten, indien van toepassing op basis van het betreffende uurtarief.
1.
Bij aanvullingen van typegoedkeuringen en certificaten die gelijktijdig worden uitgegeven op basis van één testresultaat, wordt een reductie op het tarief van de typegoedkeuring c.q. certificaat gegeven (W1 en W>1); hierbij geldt dat meerdere testen als één testresultaat worden beschouwd, mits de testen gelijktijdig worden uitgevoerd en het totaalresultaat van toepassing is op alle te wijzigen (type-)goedkeuringen c.q. certificaten.
2.
Indien een aanvrager op jaarbasis meer dan 200 soortgelijke typegoedkeuringen en certificaten dan wel aanvullingen ervan heeft aangevraagd wordt een generieke kortingsregeling naar kostendekkend niveau toegepast onder de volgende condities:
a. een juiste naleving van de in het contract tussen de aanvrager en RDW opgenomen criteria voor de staffelkorting en kwaliteitseisen;
b. de korting wordt eens per jaar achteraf door middel van een staffelkorting vastgesteld waarbij deze korting in het daaropvolgende jaar over de aanvragen in dat jaar worden verstrekt;
Artikel 27. Negatief resultaat
Voor een test met een negatief resultaat en eventueel een geweigerde goedkeuring worden de desbetreffende tarieven in rekening gebracht.
Artikel 28. Berekening extra tijd
De vermelde tarieven zijn van toepassing onder de voorwaarde dat de keuringsambtenaar in de gelegenheid wordt gesteld efficiënt te werken. Indien de keuring aanzienlijk langer duurt dan de door de RDW vastgestelde norm tijd wordt extra tijd aan de hand van het uurtarief apart in rekening gebracht.
1.
De tarieven vermeld in Bijlage V zijn van toepassing op de desbetreffende producten waarbij elk onderdeel van de test eenmalig wordt uitgevoerd.
2.
Extra (deel-)testen worden aan de hand van het uurtarief aan de rekening toegevoegd.
3.
Voor testen waar een significant deel van de test achterwege kan worden gelaten zal het tarief dienovereenkomstig worden verlaagd.
Artikel 30. Gebruik RDW-faciliteiten Test Centrum Lelystad
In het geval het testtarief is gebaseerd op het uurtarief voor technisch personeel, zal de prijs worden verhoogd met de tarieven voor de benodigde faciliteiten.
Bijlage V van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 31. Tarieven Bijlage V
De tarieven met betrekking tot de Typegoedkeuring en individuele goedkeuring zijn vermeld in Bijlage V (toezicht typekeuringen, typegoedkeuringen, individuele keuringen).
Artikel 32. Ontheffingen
De tarieven met betrekking tot de behandeling van de aanvragen van ontheffingen en daarvoor benodigde documenten zijn, onder meer, vermeld in Bijlage VI (ontheffingen).
1.
De aanvrager van de hierna genoemde ingevulde verklaring, kentekenbewijzen of delen daarvan is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:
a. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs (eerste afgifte): € 39,00;
b. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep BN of GN 00-01 tot en met 69-99: € 39,00;
c. een deel IA van een kentekenbewijs, bevattende de lettergroep GV en twee groepen van twee cijfers: € 39,00;
d. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder a, van het Kentekenreglement (uitvoerkentekenbewijs): € 11,70;
e. een kentekenbewijs, als bedoeld in artikel 4, vijfde lid, onder b, van het Kentekenreglement(transitokentekenbewijs): € 11,70;
f. een vervangend kentekenbewijs: € 31,50;
g. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na het wijzigen van de toegestane maximum massa waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 58,00;
h. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat, na wijziging van de type- of individuele goedkeuring compleet voertuig waarvoor uitsluitend een administratieve test noodzakelijk is, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 57,75;
i. een deel IA van een tweedelig kentekenbewijs, dat na ombouw van een voertuig door een RDW gecertificeerd bedrijf conform een GWC-nummer, wordt afgegeven ter vervanging van een bestaand deel IA: € 25,25;
j. een voorlopig kentekenbewijs: € 15,00.
2.
Voor een deel IB van een kentekenbewijs, alsmede een formulier als bedoeld in artikel 27, vierde lid, van het Kentekenreglement ten behoeve van bedrijfsvoorraad deel IB van een kentekenbewijs is verschuldigd: € 9,70.
3.
Voor andere dan de in het eerste en tweede lid genoemde kentekenbewijzen, delen daarvan, is bij de aanvraag verschuldigd: € 0,00.
4.
Degene aan wie een bevoegdheid tot het aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder b, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens, verschuldigd:
a. per kentekenaanvraag: € 0,24;
b. per kentekenaanvraag, indien gedaan via de RDW-website (RDW.nl): € 1,25.
5.
De fietsfabrikant is ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens per registratie in het Centrale Fietsdiefstal Register, dan wel per verwijdering uit het Centrale Fietsdiefstal Register, verschuldigd: € 0,19.
6.
€ 0,24 per afmelding door een herstelbedrijf in het kader van een reparatie van een defect in verband met een terugroepactie.
1.
De aanvrager van een handelaarskentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd:
a. indien aan de aanvrager reeds een handelaarskenteken is opgegeven: € 39,00;
b. in alle andere dan de in onderdeel a genoemde gevallen: € 185,00;
c. indien de aanvraag betreft een vervangend handelaarskentekenbewijs voor een handelaarskentekenbewijs: € 31,50.
2.
Degene aan wie een handelaarskentekenbewijs is afgegeven, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 6 van de Regeling handelaarskentekens en kentekenbewijzen € 94,00 verschuldigd.
3.
het in het tweede lid genoemde toezichttarief is ook verschuldigd, indien aan de houder van het handelaarskentekenbewijs tevens een erkenning bedrijfsvoorraad is afgegeven.
1.
De aanvrager van een erkenning voor de afgifte en inname van kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 368,00.
2.
Degene aan wie een erkenning afgifte en inname van kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de Wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 394,00.
1.
De aanvrager van een erkenning voor het aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 368,00.
2.
Degene aan wie een erkenning aanbrengen waarmerk in blanco kentekenplaten is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 70e, tweede lid, van de Wet, jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 394,00.
1.
De aanvrager van een erkenning bedrijfsvoorraad en een bedrijfsvoorraadpas is per vestiging of nevenvestiging, zoals die is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, ongeacht of er ook aan de erkenning verbonden bevoegdheden worden aangevraagd, ter vergoeding van de kosten van de behandeling verschuldigd: € 185,00.
2.
Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is voor iedere nevenvestiging, die na het verkrijgen van de erkenning wordt opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel verschuldigd: € 185,00.
3.
De aanvrager van een bedrijfsvoorraadpas is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd voor:
a. iedere tweede of volgende bedrijfsvoorraadpas, bedoeld in artikel 48, tweede lid, van het Kentekenreglement: € 21,50;
b. een vervangende bedrijfsvoorraadpas: € 21,50.
4.
Degene aan wie een erkenning bedrijfsvoorraad is verleend, is ongeacht of er bevoegdheden aan de erkenning zijn verbonden, ter vergoeding van de kosten van het toezicht, als bedoeld in artikel 64, eerste lid, van de Wet, per vestiging of nevenvestiging, zoals opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel jaarlijks verschuldigd: € 94,00.
5.
Het erkende bedrijf is, ter vergoeding van de kosten van de datacommunicatie en verwerking van de gegevens, verschuldigd:
a. per opname in de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 27, achtste lid, van het Kentekenreglement: € 0,40;
b. per melding van overdracht van een voertuig aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon, als bedoeld in artikel 32, derde lid, van het Kentekenreglement, dan wel per melding van het voorgoed buiten Nederland brengen, als bedoeld in artikel 33, vierde lid, van het Kentekenreglement: € 0,25;
c. per melding van het voorgoed buiten gebruik stellen van een voertuig, als bedoeld in artikel 37, vierde lid, van het Kentekenreglement: € 0,25;
d. per melding van overdracht van een voertuig aan een in het buitenland woonachtig of gevestigd persoon, als bedoeld in artikel 32, derde lid, van het Kentekenreglement, dan wel per melding van het voorgoed buiten Nederland brengen, als bedoeld in artikel 33, vierde lid, van het Kentekenreglement, door degene aan wie een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad is verleend: € 0,65.
1.
De aanvrager van de bevoegdheid tot de tenaamstelling van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 155,00.
2.
Degene aan wie een bevoegdheid tot de tenaamstelling van kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel f, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 132,00.
1.
De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.
2.
Degene aan wie een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel c, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 52,50.
1.
De aanvrager van de erkenning tot melding voorgoed buiten Nederland brengen voor voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.
2.
Degene aan wie, op grond van het besluit tot het verlenen van mandaat aan de Dienst Wegverkeer met betrekking tot het aanwijzen van exportdienstverleners, een erkenning tot melding van het buiten Nederland brengen van voertuigen zonder opname in de eigen bedrijfsvoorraad is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 52,50.
1.
De aanvrager van de bevoegdheid tot melding voorgoed buiten gebruik stellen van voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.
2.
Degene aan wie een bevoegdheid tot melding voorgoed buiten gebruik stellen van voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, onderdeel d, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 94,00.
1.
De aanvrager van de bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 51,50.
2.
Degene aan wie een bevoegdheid tot aanvragen van nog niet tenaamgestelde kentekenbewijzen voor voertuigen uit de bedrijfsvoorraad, als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van het Kentekenreglement is verleend, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht jaarlijks een tarief verschuldigd van: € 94,00.
1.
Voor de in de artikelen 32 tot en met 40 genoemde erkenningen dan wel bevoegdheden is voor zowel de behandeling van de aanvraag, als in het kader van het toezicht het volgende tarief verschuldigd:
a. € 66,00 voor een overname of een wijziging van een erkenning, bevoegdheid of handelaarskentekenbewijs;
b. 109,00 per bezoek van een bedrijvencontroleur.
Artikel 44. Gegevens kentekenregister
Door anderen dan overheidsorganen, autoriteiten buiten Nederland en instellingen van volkenrechtelijke organisaties, als bedoeld in artikel 43, eerste lid en tweede lid, van de wet, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit het kentekenregister, het hierna genoemde tarief verschuldigd:
a. € 7,95 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon, indien de gegevens per afzonderlijk kenteken of persoon worden verstrekt;
b. € 0,37 per kenteken of natuurlijk persoon of rechtspersoon in de door de RDW te bepalen gevallen, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;
c. € 0,37 per kenteken indien de gegevens worden verstrekt in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;
d. € 0,14 per kenteken in het kader van de controle van het kenteken en de meldcode, indien voor het overige geen gegevens worden verstrekt en indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt;
e. € 500,00 eenmalig voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;
f. € 9,50 per 1.000 kentekens, en per 1.000 stuks door de RDW gehanteerde eenheid gegevens, indien periodiek op geautomatiseerde wijze een selectie uit het kentekenregister wordt geleverd, volgens door de aanvrager tijdig voor de aanvang van de periode opgegeven criteria;
g. € 495,00 voor het selecteren van gegevens voor het uitvoeren van een terugroepactie in geval van gebreken aan voertuigen (recall);
h. € 85,00 voor de opmaak van een brief in het kader van een terugroepactie;
i. € 0,45 per brief voor het uitvoeren van een terugroepactie, exclusief de kosten van een eventuele aangetekende verzending en de voorbereiding daarvan;
j. € 1,00 per kenteken voor detailinformatie in het kader van een terugroepactie voor de zakelijke markt indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer loopt;
k. € 1,95 per kenteken voor detailinformatie in het kader van een terugroepactie voor burgers via RDW.nl te benaderen en door middel van een pdf document geleverd;
l. € 495,00 voor een overzicht van een geregistreerde terugroepactie met voertuigen en statusinformatie;
m. € 0,05 per kenteken indien de aanvraag en verstrekking door middel van geautomatiseerd berichtenverkeer verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt;
n. € 0,14 per kenteken indien de aanvraag en verstrekking door middel van een web applicatie verloopt en niet-gevoelige gegevens voor zakelijk gebruik worden verstrekt;
o. € 1,79 eenmalig voor de inwerkstelling van een applicatie voor mobiele devices, waarin niet-gevoelige gegevens worden verstrekt;
p. € 90,00 per overzicht voor een overzicht van het wagenpark van een rechtspersoon.
Artikel 45. Kennisneming gegevens kentekenregister
De in het kentekenregister geregistreerde natuurlijke persoon, rechtspersoon of diens wettelijke vertegenwoordiger, die een verzoek om kennisneming en afschrift als bedoeld in hoofdstuk 6 van het Reglement verwerking gegevens kentekenregister 2009 indient, is het hierna verschuldigde tarief verschuldigd:
a. € 4,90 indien het verzoek op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en geen informatie betreft die een persoonsgegeven bevat;
b. € 4,50 indien het verzoek schriftelijk, mondeling of geautomatiseerd wordt ingediend en informatie betreft die een persoonsgegeven bevat;
c. € 1,00 indien het verzoek enkel de tellerstanden betreft en op geautomatiseerde wijze wordt ingediend.
1.
De aanvrager van een schorsing van de geldigheid van een kentekenbewijs is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag € 73,00 verschuldigd. De aanvrager is evenwel € 120,00 verschuldigd, indien de aanvraag wordt ingediend binnen één jaar na de aanvraag van een schorsing, welke ingevolge artikel 68, eerste lid, onderdeel a of c, van de wet is geëindigd, en de tenaamstelling van het kentekenbewijs na het eindigen van de schorsing niet is gewijzigd.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 24,00 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. een motorfiets,
b. een bedrijfsauto met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg, of
c. een ander motorrijtuig dan de in de onderdelen a en b genoemde, voor zover het motorrijtuig vijftien jaar of ouder is.
3.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en tweede lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 11,00 verschuldigd, indien de aanvraag betrekking heeft op:
a. een bromfiets, of
b. een snorfiets.
4.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, is de aldaar bedoelde aanvrager € 24,00 verschuldigd, indien de aanvraag voor een schorsing wordt ingediend op of vóór de laatste dag waarop een eerdere schorsing van de geldigheid van hetzelfde kentekenbewijs van kracht is.
5.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, en het tweede lid, aanhef en onderdeel c, is de aanvrager van een schorsing € 0,00 verschuldigd, indien de aanvraag een voertuig van vijftien jaar en ouder betreft en de geldigheid van reeds vijf voor dergelijke voertuigen aan de aanvrager afgegeven kentekenbewijzen is geschorst tegen vergoeding van het in het tweede lid, dan wel in het derde lid, bedoelde tarief.
Artikel 47. Aanvraag rijbewijs
Degene die de aanvraag voor een rijbewijs bij de RDW indient, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag een tarief verschuldigd van: € 30,00.
a. € 4,50 per informatie, indien de aanvraag schriftelijk wordt ingediend en de gegevens schriftelijk, op andere wijze dan in de vorm van afdruk op kettingformulieren worden verstrekt;
b. € 0,14 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;
c. € 0,20 per informatie, indien de aanvraag op geautomatiseerde wijze via web wordt ingediend en de gegevens op geautomatiseerde wijze worden verstrekt ingeval het verificatie van als identificatiedocument getoonde rijbewijzen betreft, waarbij uitsluitend het al dan niet geldig zijn daarvan wordt teruggemeld;
d. € 500,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel.
Artikel 49. Kennisneming gegevens centraal rijbewijzen- en bromfiets-certificatenregister
De kosten van kennisneming van gegevens door degenen omtrent wie gegevens in het register, bedoeld in de artikelen 126, eerste lid, en 142, eerste lid, van de wet, zijn opgenomen, worden vastgesteld op € 4,50 per kennisneming.
1.
De leasemaatschappij, die in aanmerking wil komen voor een registratie ten behoeve van het als eigenaar van het voertuig ontvangen van vervangende kentekenbewijzen, als bedoeld in artikel 36, derde lid, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag verschuldigd: € 52,50.
2.
De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van het toezicht per jaar verschuldigd: € 268,00.
3.
De leasemaatschappij, voor welke een registratie als bedoeld in het eerste lid, heeft plaatsgevonden, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag van een overzicht van de voertuigen, waarvoor een registratie als daar bedoeld heeft plaatsgehad, verschuldigd: € 90,00.
Artikel 51
Het tarief voor de specifieke dienst waarbij op basis van een proef en op basis van de principes van Open Data een set niet-gevoelige gegevens, ter beschikking wordt gesteld voor hergebruik is: € 0,00.
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenbelasting (WAM) van Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013">
Artikel 52. Tarieven Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigenbelasting (WAM)
De aanvrager van inlichtingen omtrent nakoming van de verplichting tot verzekering, als bedoeld in artikel 38, tweede lid, van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen, is ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag het hierna genoemde tarief verschuldigd:
a. € 4,60 per informatie, indien informatie wordt gevraagd over de verzekering van een afzonderlijk motorrijtuig;
b. € 0,37 per informatie, per motorrijtuig, ingeval van massale informatieverstrekking, op geautomatiseerde wijze aangevraagd en verstrekt op een door de RDW te bepalen wijze;
c. € 500,00 voor het behandelen van de aanvraag voor het tot stand brengen van een aansluiting, waarlangs gegevensaanvragen geautomatiseerd kunnen worden ingediend, zoals bedoeld in dit artikel;
d. € 495,00 per aanvraag, indien een uittreksel wordt gevraagd van alle lopende dekkingen van een verzekeringsmaatschappij.
Artikel 53. Tarieven wet registratie snelle motorboten
De aanvrager van een registratiebewijs voor een snelle motorboot is, ter vergoeding van de kosten van de behandeling van de aanvraag, het hierna genoemde tarief verschuldigd:
a. een registratiebewijs: € 30,00;
b. een vervangend registratiebewijs: € 31,50;
c. een gemodificeerd registratiebewijs: € 15,00.
1.
Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 31 deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2012 in rekening gebracht.
2.
Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 16 (met uitzondering van de periodieke keuring ADR-voertuigen) en artikel 21 van deze regeling en die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling en waarvan binnen een termijn van twee maanden na deze datum het testrapport is opgeleverd, worden de tarieven van het jaar 2012 in rekening gebracht.
Artikel 55. Overgangsbepaling Toezicht, Kentekenonderzoek en Periodieke Keuringen
Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 15, artikel 16 (met uitzondering van de eerste keuring ADR-voertuigen) van deze regeling en die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de keuring wordt uitgevoerd.
1.
Voor aanvragen waarvoor de tarieven en bedragen zijn vastgesteld in artikel 32 van deze regeling en die zijn ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze regeling, is het tarief van toepassing van het jaar waarin de ontheffing wordt verleend.
2.
Voor aanvragen langlopende ontheffingen ingediend na 1 januari 2013 wordt een ontheffing met een geldigheidsduur van 3 maanden afgegeven, waarbij het tarief 25% van het in Bijlage IV onder langlopende ontheffingen is.
Artikel 57. Intrekking regeling
De Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2012 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.
2.
De tarieven opgenomen in Bijlage VI , onder langlopende ontheffing zijn geldig tot en met 1 april 2013.
3.
Het tarief opgenomen in Bijlage VI , onder langlopende ontheffingen Nieuw treedt in werking met ingang van 1 april 2013.
Artikel 59. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2013.
Deze regeling wordt met Bijlagen en Legenda in de Staatscourant geplaatst.
De directie van de RDW,
Algemeen Directeur.