{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Overig
Bezwaar
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Tariefbeschikking Overige producten GGZ Zvw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Tariefbeschikking Overige producten GGZ Zvw
De Nederlandse Zorgautoriteit,
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wmg
op basis van de beleidsregel:
Beleidsregel overige producten GGZ Zvw
en gelet op:
artikel 35 jo. 52, vijfde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
ambtshalve besloten:
dat met ingang van 1 januari 2010 rechtsgeldig
door:
vrijgevestigde zorgaanbieders die curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) leveren, voor zover deze zijn ingeschreven in een Big-register;
gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;
niet-gebudgetteerde instellingen die curatieve GGZ als bedoeld in de Zvw leveren;
en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1, onder c , sub 2, Wmg
aan:
alle ziektekostenverzekeraars, alle (niet) verzekerden en de overige partijen genoemd in de prestatieomschrijvingen die zijn opgenomen in de bijlage
prestatiebeschrijving en bijbehorend tarief (in euro’s):
maximaal de bedragen vermeld in de bijlage of waarnaar wordt verwezen in de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw, in rekening kunnen worden gebracht voor de betreffende overige producten. Deze maximumtarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.
Overig
De overige producten en bijbehorende tarieven worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften en beperkingen genoemd in de Beleidsregel overige producten GGZ Zvw.
De overige producten en bijbehorende tarieven worden in rekening gebracht met inachtneming van de voorschriften genoemd in de Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ .
In het contante betalingsverkeer mogen de totaal te betalen bedragen (dus na sommeringen) afgerond worden op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde is dat de zorgverlener of zorgverzekeraar duidelijk aangeeft dat contante bedragen worden afgerond.
Voor de toepassing van deze tariefbeschikking wordt een persoon, die
krachtens de sociale ziektekostenwetgeving van een andere staat verzekerd is en
in Nederland woont of hier tijdelijk verblijft en
krachtens een Verordening van de Raad van de Europese Unie, dan wel krachtens enig ander door Nederland gesloten bilateraal of multilateraal verdrag, recht heeft op verstrekkingen overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , gelijkgesteld met een Zorgverzekeringswet-/AWBZ-verzekerde.
De geldigheidsduur van de eerder afgegeven tariefbeschikking 450-09-02 van 5 juni 2009 wordt met de onderhavige beschikking beperkt tot 1 januari 2010.
Bezwaar
Ingevolge artikel 105 van de Wet marktordening gezondheidszorg juncto artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit een bezwaarschrift, per post of per fax (dus niet via email), indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit, Unit Bezwaar, beroep en boetes, Postbus 3017, 3502 GA Utrecht. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift. Het bezwaar moet volgens artikel 6:5 lid 1 Awb schriftelijk en ondertekend worden ingediend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Wij verzoeken u een kopie van het bestreden besluit bij te voegen.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit ,
directeur Zorgmarkten Cure