Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling subsidievoorwaarden rechts- en wetswinkels 2015
Het bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand,
gelet op artikel 37c jo. 42c van de Wet op de rechtsbijstand subsidie verlenen aan rechts- en wetswinkels;
heeft daartoe de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
1) De Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;
2) Een rechts- of wetswinkel: een rechtspersoon die zonder winstoogmerk, in hoofdzaak met vrijwilligers rechtsbijstand verleent aan minder draagkrachtige personen of groepen van personen;
3) Rechtsbijstand: sociaal juridische hulpverlening. Daartoe rekent de Raad ook activiteiten zoals: voorlichting, preventie en andere activiteiten, gericht op het signaleren, voorkomen en tegengaan van tekortkomingen en leemten in de door het recht te verlenen bescherming van belangen van minder draagkrachtige rechtzoekenden;
4) Een subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 37c jo. 42c van de Wet op de rechtsbijstand;
5) Een activiteitenverslag: een verslag van de activiteiten in 2014, waaruit blijkt dat de rechts- of wetswinkel gedurende de daarin beschreven periode heeft voorzien in een behoefte aan rechtsbijstand als hiervoor bedoeld. Uit het verslag dient ook te blijken dat de rechts- of wetswinkel voldoende aandacht heeft besteed aan de kwaliteitsborging van de dienstverlening;
6) Een financieel verslag: een verslag van de rechts- of wetswinkel over het financieel beheer in 2014, waaruit blijkt dat de verstrekte subsidie doelmatig is besteed aan rechtsbijstand;
Artikel 2
De Raad kan onder de volgende voorwaarden subsidie verlenen;
1) De rechts- of wetswinkel heeft in 2014 subsidie ontvangen van de Raad;
2) De rechts- of wetswinkel die in 2014 subsidie heeft ontvangen van de Raad, komt niet in aanmerking voor (extra) subsidie voor door deze rechts- of wetswinkel te openen nieuwe spreekuurlocaties;
Artikel 3
Een rechts- of wetswinkel komt met inachtneming van artikel 2 in aanmerking voor subsidie in 2015. Hierbij gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
a) de rechts- of wetswinkel geeft inzicht in de wijze waarop deze is georganiseerd. Dit houdt in dat de rechts- of wetswinkel de volgende gegevens aan de Raad verstrekt:
i) de statuten van de organisatie.
Hieruit moet blijken dat het gaat om een rechts- of wetswinkel zoals bedoeld in artikel 1;
ii) een opgave van de samenstelling van het bestuur;
iii) een opgave van het aantal medewerkers;
iv) een opgave van de hoedanigheid van de medewerkers (juridische studenten, juristen, advocaten, deskundigen van andere disciplines enz.).
b) de rechts- of wetswinkel dient een ingevuld aanvraagformulier subsidie 2015 in. De Raad verstrekt het aanvraagformulier.
c) de rechts- of wetswinkel overlegt een activiteitenverslag over het jaar 2014;
d) de rechts- of wetswinkel overlegt een financieel verslag over het jaar 2014;
e) de rechts- of wetswinkel legt een – aanvaardbare – begroting over voor het jaar 2015, en maakt tevens melding van eventuele bij andere instanties of organisaties ingediende subsidieaanvragen en het resultaat daarvan;
f) de medewerkers van de rechts- of wetswinkel moeten in overwegende mate vrijwilligers zijn en dus niet door hun beroep inkomsten verwerven uit de gesubsidieerde rechtsbijstand. De Raad kan hierop een uitzondering maken als de rechts- of wetswinkel kan waarborgen dat geen vermenging van vrijwillige en professionele activiteiten optreedt.
Artikel 4
Aan een rechts- of wetswinkel die voor 1 mei 2015 aan de hiervoor onder artikel 2 vermelde voorwaarden heeft voldaan, kan de Raad in 2015, rekening houdend met zijn activiteiten en financiële positie, een subsidie toekennen.
De subsidie aan een rechts- of wetswinkel in 2015 bedraagt nooit meer dan de bijdrage die is toegekend in 2014.
Het totaalbedrag van de subsidie is gemaximeerd op € 115.000 voor alle rechtswinkels gezamenlijk.
Aldus vastgesteld door de Raad van bestuur van de Raad voor Rechtsbijstand te Utrecht op
25 februari 2015