Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Definities
+ Hoofdstuk II. Doel
+ Hoofdstuk III. Werkingssfeer
+ Hoofdstuk IV. De subsidies
+ Hoofdstuk V. Aanvraagprocedure
+ Hoofdstuk VI. Formele toetsing
+ Hoofdstuk VII. Inhoudelijke toetsing
+ Hoofdstuk VIII. Beslissing
+ Hoofdstuk IX. Bevoorschotting
+ Hoofdstuk X. Verslaglegging en financiële verantwoording
+ Hoofdstuk XI. Bezwaar
+ Hoofdstuk XII. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Subsidies Buitenland

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 december 2016. U leest nu de tekst die gold op 6 december 2016.
Regeling subsidies buitenland voor beeldend kunstenaars, vormgevers, beoefenaars van de bouwkunst en bemiddelaars
De Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst,
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. het fonds: de Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
b. het bestuur: het bestuur van de Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
c. commissie: de commissies ateliers buitenland als bedoeld in het huishoudelijk reglement;
d. bevoegd adviesorgaan: een commissie ateliers buitenland;
e. beeldend kunstenaar: degene, die professioneel werkzaam is binnen het kader van de beeldende kunsten en wel op één of meer van de volgende terreinen:
teken-, schilder- en grafische kunsten;
beeldhouwkunst;
niet-traditionele vormen van beeldende kunst;
fotografie;
audiovisuele en nieuwe media;
beeldende kunst-toepassingen;
kunst in de openbare ruimte
ambachtelijke kunsten.
f. [vervallen;]
g. [vervallen;]
h. bemiddelaar: degene die professioneel werkzaam is als curator, criticus, theoreticus of beschouwer, op het gebied van de beeldende kunsten.
i. kunstenaar: beeldend kunstenaar.
j. aanvrager: beeldend kunstenaar of bemiddelaar.
k. [vervallen;]
l. project in het buitenland: (mede) door het Fonds geïnitieerde projecten, die zich in het buitenland afspelen. Daaronder wordt onder meer begrepen een verblijf in het buitenland in een door het Fonds daartoe aangewezen atelier, zoals Atelier Holsboer in Parijs, en International Studio Program in New York, Künstlerhaus Bethanien in Berlijn, Tijdelijke Buitenland Ateliers en interdisciplinaire studiereizen.
m. subsidies buitenland: een bijdrage in de kosten van projecten in het buitenland.
Artikel 2
Ingevolge de doelstelling van de stichting, volgens de bepalingen vastgesteld in dit reglement, kan het bestuur kan, ingevolge de doelstelling van de stichting, volgens de bepalingen, vastgesteld in dit reglement, subsidies buitenland verstrekken aan kunstenaars en bemiddelaars. Dit indien de artistieke prestaties van de kunstenaar en/of bemiddelaar in samenhang met zijn plannen met betrekking tot het project in het buitenland naar het oordeel van het bestuur, gehoord hebbende het bevoegd adviesorgaan, van belang zijn, of naar verwachting van belang zullen worden voor de hedendaagse beeldende kunsten in Nederland.
1.
De aanvrager dient in Nederland gevestigd te zijn en, indien hij/zij niet de Nederlandse nationaliteit bezit, over een zodanige verblijfsvergunning op grond van de Vreemdelingenwet te beschikken dat een beroep op de openbare kas gedaan kan worden, zonder dat een dergelijk beroep tot gevolg heeft dat de verblijfsvergunning komt te vervallen.
Deze verblijfsvergunning dient tenminste te gelden voor de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.
2.
De kunstenaar, die een aanvraag doet voor een subsidie buitenland dient tenminste vier jaar als kunstenaar werkzaam te zijn dan wel tenminste twee jaar een HBO-opleiding aan een opleidingsinstituut voor beeldende kunsten te hebben gevolgd.
3.
Een bemiddelaar die een aanvraag doet voor een subsidie buitenland dient tenminste twee jaar professioneel werkzaam te zijn geweest als bemiddelaar op het gebied van de beeldende kunsten. Dit moet worden aangetoond aan de hand van publicaties, tentoonstellingen, onderzoeken en/of geïnitieerde projecten.
1.
Voor deelname aan een project in het buitenland kunnen rechtspersonen, leden van het bestuur, noch leden en plaatsvervangend leden van het adviesorgaan buitenland aanvragen of worden voorgedragen.
2.
Tijdens de periode, waarin een kunstenaar deelnemer is aan de Rijksakademie van beeldende kunsten, de Ateliers, de Jan van Eyck Akademie of aan onderwijs aan instellingen die krachtens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek bekostigd worden, kan geen subsidie buitenland worden toegekend.
1.
Een subsidie buitenland kan worden aangevraagd voor deelname aan door het Fonds geïnitieerde projecten, zoals een verblijf in een door het Fonds aangewezen atelier of deelname aan de studiereis.
2.
Tevens kan door een kunstenaar of een bemiddelaar aan wie een in het eerste lid bedoelde subsidie is toegekend, een subsidie worden aangevraagd voor een verlenging van het verblijf.
Artikel 6
Bij de toekenning van de subsidie buitenland wordt de periode waarover de subsidie zich uitstrekt bepaald.
Artikel 7
Aan de toekenning van de subsidie buitenland kan het bestuur nadere voorwaarden verbinden terzake van de uitvoering van het plan, de presentatie van de resultaten, de verslaglegging en de afrekening van de subsidie.
1.
Indien een subsidie buitenland wordt toegekend voor een periode, die geheel of gedeeltelijk samenvalt met de periode waarin reeds een basisstipendium is toegekend wordt het basisstipendium opgeschort tot de afloop van de subsidieperiode.
2.
Indien een subsidie buitenland wordt toegekend voor een periode van zes maanden of langer, en deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de periode waarvoor reeds een andere stimuleringssubsidie dan het in het eerste lid van dit artikel bedoelde basisstipendium is verstrekt, dan wordt deze stimuleringssubsidie voor de desbetreffende periode ingetrokken.
3.
Indien een subsidie buitenland wordt toegekend voor een periode van korter dan zes maanden en deze periode geheel of gedeeltelijk samenvalt met de periode waarvoor reeds een andere stimuleringssubsidie dan het in het eerste lid van dit artikel bedoelde basisstipendium is verstrekt, dan wordt deze stimuleringssubsidie zo mogelijk opgeschort tot de afloop van de subsidieperiode. Indien dit niet mogelijk is dan wordt de stimuleringssubsidie ingetrokken.
Artikel 9
Het recht op verstrekkingen en toekenning vervallen bij overlijden van degene aan wie een subsidie buitenland is toegekend.
Artikel 10
Subsidies buitenland kunnen slechts worden toegekend, voorzover de daartoe bestemde middelen van het Fonds toereikend zijn.
Artikel 11
Het bestuur maakt tenminste twee maanden voordat de selectierondes aanvangen per project in het buitenland informatie openbaar over de mogelijkheden voor kunstenaars tot het verkrijgen van een subsidie buitenland. Het bestuur vermeldt daarbij de voorwaarden, waaraan een aanvraag voor zo'n subsidie dient te voldoen.
Tevens kan het bestuur derden verzoeken om kandidaten op de mogelijkheid tot aanvragen te wijzen.
1.
Het bestuur stelt per project selectierondes voor de subsidies buitenland vast.
2.
Het bestuur stelt vóór deze selectierondes vast hoeveel kunstenaars minimaal en maximaal kunnen worden voorgedragen.
3.
Indien naar verwachting (een groot deel van) de aanvragers niet zal voldoen aan de gestelde criteria kan het bestuur de werkgroep verzoeken om kunstenaars/bemiddelaars voor te dragen.
4.
In uitzonderlijke gevallen kan besloten worden om kunstenaars/bemiddelaars voor een project te selecteren zonder de mogelijkheid tot aanvragen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er bij een nieuw atelier te weinig tijd is om een selectieronde vast te stellen.
1.
Een aanvrager die voor deelname aan een project in het buitenland in aanmerking wenst te komen, dient bij het bestuur een aanvraag daartoe te doen, met gebruikmaking van een voor dit doel door het bestuur te verstrekken aanvraagformulier.
2.
Een aanvrager die voor een vervolgsubsidie, zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 in aanmerking wenst te komen, dient bij het bestuur een aanvraag daartoe te doen, met gebruikmaking van een voor dit doel door het bestuur te verstrekken aanvraagformulier.
3.
In de toelichting van de in het eerste en tweede lid bedoelde aanvraagformulieren staan de selectieprocedure en de criteria, waaraan de aanvraag voor het specifieke project worden getoetst, vermeld.
4.
Het in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde aanvraagformulieren dienen volledig en volgens de in de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen te zijn ingevuld.
5.
De aanvraagformulieren dienen te worden vergezeld van het in de toelichting bij het formulier voorgeschreven documentatie- en informatiemateriaal, opdat beoordeeld kan worden of de aanvrager aan de voorwaarde gesteld in artikel 2 voldoet.
6.
Indien documentatiemateriaal van werk wordt ingezonden, dat door meer personen vervaardigd is, dient aangegeven te worden welk deel daarvan door de aanvrager is vervaardigd.
7.
Indien de aanvrager niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient het aanvraagformulier vergezeld te gaan van afschriften van documenten waaruit blijkt dat de aanvrager in het bezit is van een geldige verblijfstitel op grond van de Vreemdelingenwet .
1.
Het bestuur beslist een aanvraag op formele grond niet in behandeling te nemen, als het formulier, bedoeld in artikel 11 eerste of tweede lid, niet volledig, of niet volgens de in de toelichting bij het formulier vermelde richtlijnen is ingevuld, of als dit niet vergezeld gaat van de in de toelichting bij het formulier voorgeschreven documentatie en informatie.
2.
Het bestuur toetst aan de hand van het aanvraagformulier of de aanvrager voldoet aan de voorwaarden die deze regeling stelt.
1.
Het bestuur legt de aanvragen ter advisering voor aan de het hiertoe ingestelde adviesor- gaan.
Het bestuur stelt daarbij een termijn vast waarbinnen het adviesorgaan haar voordrach- ten aan het bestuur bekend dient te maken. Indien de uiteindelijke keuze dient te wor- den gemaakt door of in samenspraak met het uitnodigende instituut stelt het bestuur de termijn vast waarbinnen deze voordrachten bekend dienen te worden gemaakt.
2.
Bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5 lid 1 wordt door het adviesorgaan gebruik gemaakt van een afvalprocedure.
1.
Bij de advisering over de subsidies buitenland zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 dient het adviesorgaan in haar oordeel in ieder geval te betrekken of de artistieke prestaties van de kunstenaar van belang zijn of bij een beginnend kunstenaar naar verwachting van belang zullen worden voor de hedendaagse beeldende kunsten.
2.
Bij de advisering over de subsidies buitenland zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 kan het bevoegd adviesorgaan de volgende aspecten in haar oordeel betrekken:
de plannen met betrekking tot het project in het buitenland;
de motivering met betrekking tot het project in het buitenland;
het effect dat deelname aan het project zal hebben op het kunstenaarschap van deanvrager;
het effect dat deelname aan het project naar verwachting zal hebben op de beeldende kunsten in Nederland;
de samenstelling van de groep;
eventueel overige in de toelichting bij het aanvraagformulier genoemde aspecten.
3.
De artistieke prestaties en het plan dan wel motivering bij een aanvraag zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 zal een zwaarder beoordeeld worden indien de aanvrager reeds eerder een subsidie buitenland heeft ontvangen.
4.
Indien in de eerste stemronde geen enkel commissielid positief oordeelt over de in het eerste lid bedoelde artistieke prestaties, wordt een negatief advies uitgebracht.
5.
In de tweede stemronde geven de afzonderlijke commissieleden een oordeel over het in het eerste lid genoemde criterium en de in het tweede lid genoemde aspecten voor zover van toepassing. Indien in de tweede stemronde niet door de meerderheid een positief advies wordt uitgebracht, wordt een negatief advies uitgebracht.
6.
In de laatste stemronde stelt het adviesorgaan aan de hand van het in het eerste lid genoemde criterium en de overige in het tweede lid genoemde aspecten, voorzover van toepassing, in volgorde van prioriteit de voordracht samen.
7.
Indien het bevoegde adviesorgaan de in het eerste lid lid van dit artikel bedoelde prestaties in samenhang met het projectvoorstel van de aanvrager niet van voldoende belang acht, komt zij tot een negatief advies over de aanvraag.
8.
Indien het bevoegde adviesorgaan op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde prestaties van de aanvrager in samenhang met het plan wèl van voldoende belang acht, dan brengt zij een positief advies uit. Dit advies kan vergezeld worden van een aanbeveling over de hoogte van het toe te kennen subsidiebedrag alsmede de periode waarover de subsidie verstrekt wordt.
9.
Bij de beoordeling van een aanvraag zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 dient het bevoegd adviesorgaan te beoordelen of de artistieke prestaties van de aanvrager van belang zijn of naar verwachting zullen worden voor de hedendaagse beeldende kunst.
Daarnaast beoordeelt het bevoegd adviesorgaan of het bij de aanvraag behorende plan in samenhang met de artistieke prestaties van belang is voor de hedendaagse beeldende kunst.
1.
Een subsidie buitenland wordt alleen toegekend na een positief advies van het bevoegd adviesorgaan, met uitzondering van het bepaalde in artikel 12 lid 4.
2.
Minimaal één maand voor de ingangsdatum van de subsidie buitenland beslist het bestuur over de aanvraag, tenzij er gegronde redenen zijn de besluitvorming uit te stellen. Het bestuur doet van de beslissing schriftelijk mededeling aan de aanvrager op wie de beslissing betrekking heeft.
3.
Het bestuur zendt de aanvrager een afschrift van het advies van het adviesorgaan tezamen met zijn beslissing op de aanvraag.
4.
Aan de toekenning van een subsidie buitenland kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de honorering van een volgende aanvraag, een aanvraag voor een stimuleringssubsidie of een aanvraag voor een basisstipendium.
1.
Subsidie wordt als voorschot uitgekeerd.
2.
De bij wijze van voorschot verleende subsidie bedraagt maximaal 95 % van het subsidiebedrag
3.
De subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat de aanvrager de documentatie, behorende bij de subsidieaanvraag, het verslag en de documentatie behorende bij dit verslag aan het bestuur in eigendom overdraagt en aan het bestuur het recht toekent om het verslag of delen daarvan alsmede de documentatie te publiceren of anderszins openbaar te maken.
1.
Degene aan wie een subsidie buitenland is verstrekt dient binnen twee maanden na afloop van het project een verslag voorzien van deugdelijke visuele documentatie in te dienen.
2.
De subsidie wordt definitief vastgesteld na ontvangst van de in de voorgaande lid genoemde bescheiden, en indien, voorzover van toepassing, voldaan is aan de op basis van artikel 6 gestelde voorwaarden.
3.
Indien de subsidie niet definitief kan worden vastgesteld, doordat de aanvrager niet voldoet aan de in dit artikel genoemde voorwaarden zal de toekenning worden ingetrokken. Reeds betaalde verstrekkingen kunnen worden verrekend dan wel worden teruggevorderd.
Artikel 20
Tegen een beslissing op grond van artikel 14, 17 of 19 is bezwaar mogelijk op grond van het huishoudelijk reglement.
Artikel 21
In gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Artikel 22
Het bestuur kan, gehoord het bevoegd adviesorgaan, gemotiveerd van dit reglement afwijken.
Artikel 23
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling Subsidies Buitenland en treedt in werking op 1 januari 2009.
Deze regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.
De Stichting Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.