Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud
+ Hoofdstuk 3. Aanvraag van en voorwaarden voor de subsidie meerkracht
+ Hoofdstuk 4. Weigering van de subsidie Meerkracht
+ Hoofdstuk 5. Verlening van de subsidie Meerkracht en eigen bijdrage
+ Hoofdstuk 6. Verantwoording, vaststelling en betaling van de subsidie Meerkracht
+ Hoofdstuk 7. Verplichtingen van de werkgever
+ Hoofdstuk 8. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Subsidie Meerkracht 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Subsidie Meerkracht 2012
Het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs, gelet op artikel 183, vierde lid jo artikel 187, zesde lid van de Wet op het primair onderwijs,
besluit vast te stellen:
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs;
b. werknemer: personeelsleden, zijnde directieleden, onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel, in dienst van onderwijsinstellingen voor primair onderwijs;
c. interventies: interventies om de psychische en fysieke of psychische weerbaarheid en/of wendbaarheid van de werknemer in zijn of haar werksituatie te vergroten om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen;
d. werkgever: het bestuur van het bevoegd gezag, waar de werknemer ten behoeve van wie de subsidie meerkracht wordt aangevraagd, in dienst is.
Artikel 2. Reikwijdte regeling
De volgende begeleiding van de interventie bij de werknemer komt voor subsidiëring in aanmerking:
a. (loopbaan-)coaching en counseling, niet zijnde outplacement, vakinhoudelijke begeleiding in het kader van functionerings- en beoordelingsgesprekken of her-, om- en bijscholingscursussen;
b. begeleiding door (arbeids-)psycholoog of gezondheidspsycholoog;
c. werkplekonderzoek (psychisch/fysiek óf psychisch);
d. onderzoek naar psychische/fysieke óf psychische belasting.
1.
Bij de vaststelling van de jaarlijkse begroting stelt het bestuur het budget, dat maximaal voor de subsidie meerkracht beschikbaar is (het subsidieplafond), vast.
2.
Bij de vaststelling van het subsidieplafond wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare bedrag wordt verdeeld.
3.
Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds ingediende aanvragen.
Artikel 4. Begrotingsvoorbehoud
Een subsidie ten laste van een begroting, die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen worden gesteld.
1.
De subsidieaanvraag dient vergezeld te gaan van:
a. een adviesformulier, inhoudende een positief advies, van de re-integratiedeskundige onderwijs van het Vervangingsfonds;
b. een door de werkgever ondertekend aanvraagformulier;
c. een offerte van het betreffende begeleidingstraject.
2.
De aanvraag dient bij het bestuur te worden ingediend binnen zes weken na de datum waarop het positieve advies, als bedoeld in het vorige lid, is uitgebracht.
3.
Het aanvraagformulier en adviesformulier worden verstrekt via de re-integratiedeskundige onderwijs van het Vervangingsfonds.
1.
Om voor de subsidie meerkracht in aanmerking te komen dient cumulatief aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:
a. de werkgever voert in het kader van zijn personeelsbeleid een functionerings- en beoordelingscyclus, waarbij maximaal een jaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag een gesprek over het functioneren van de werknemer heeft plaatsgevonden met verslaglegging ervan. In deze cyclus en in het verslag is aandacht besteed aan het verzuimgedrag van de werknemer; en
b. de werkgever voert op structurele basis verzuimgesprekken met de werknemer die zich drie maal per jaar of vaker ziek meldt en van deze gesprekken vindt verslaglegging plaats; en
c. de werknemer heeft zich in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag voor subsidieverlening minimaal drie maal ziek gemeld; en
d. de werknemer is op het moment van de aanvraag tot subsidieverlening niet langer dan 21 kalenderdagen ziek; en
e. de werknemer gaat akkoord met de in te zetten interventie.
2.
De interventie(s), waarvoor de subsidie meerkracht wordt aangevraagd, dient(en) door een derde te worden verricht.
3.
Er kan slechts één keer voor een werknemer subsidie meerkracht worden aangevraagd. In uitzondering hierop is het mogelijk om eerst subsidie meerkracht aan te vragen voor een diagnoseonderzoek, zoals belastbaarheidsonderzoek of assessment, en vervolgens op basis van het resultaat van het diagnoseonderzoek, subsidie meerkracht aan te vragen voor begeleiding.
1.
Indien de aanvraag compleet en volledig is ingevuld, beslist het bestuur binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag over de verlening en hoogte van de subsidie meerkracht.
2.
Indien uit de aanvraag van de subsidie meerkracht volgt dat voor de beslissing op de verlening een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het bestuur de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening.
1.
De subsidieaanvraag wordt geweigerd:
a. indien interventie(s) heeft (hebben) plaatsgevonden vóór de datum waarop de aanvraag is ingediend, met uitzondering van een intakegesprek;
b. indien de subsidieaanvraag interventie(s) betreft, die uitsluitend fysiek van aard is (zijn);
c. indien de te vergoeden kosten minder bedragen dan € 250 (incl. evt. BTW);
d. voor zover de subsidieaanvraag bijkomende kosten betreft.
2.
De subsidie komt niet in de plaats van aanspraak op vergoedingen uit andere bronnen zoals de ziektekosten- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Werkgever en werknemer zijn verplicht een beroep te doen op deze voorzieningen als die (mogelijk) van toepassing zijn.
3.
Indien het beschikbare budget is uitgeput, zal een aanvraag voor deze regeling worden afgewezen.
1.
Bij het besluit tot het verlenen van de subsidie meerkracht wordt maximaal € 3.000 (incl. evt. BTW) per werknemer toegekend.
2.
Indien eerst subsidie meerkracht is aangevraagd voor diagnostisch onderzoek en vervolgens voor begeleiding dan wordt voor beide interventies gezamenlijk maximaal € 3.000 (incl. evt. BTW) toegekend.
3.
Voor het uitvoeren van een diagnostisch onderzoek (zoals belastbaarheid onderzoek, assessment) bedraagt de subsidie meerkracht maximaal € 1.000 (incl. evt. BTW).
Artikel 10. Eigen bijdrage
Van de kosten van de interventie(s) komt 50% als eigen bijdrage voor rekening van de werkgever.
1.
De werkgever dient uiterlijk binnen één jaar na de datum van verlening van de subsidie meerkracht een aanvraag tot vaststelling in bij het bestuur.
2.
Bij de aanvraag tot vaststelling zendt de werkgever de factuur van de derde, die de interventie(s) heeft verricht, mee.
3.
Het bestuur kan bepalen dat ook andere dan in dit artikel bedoelde gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.
4.
Bij overschrijding van de in het eerste lid bedoelde termijn wordt de subsidie meerkracht ambtshalve op nihil vastgesteld.
1.
Binnen vier weken na ontvangst van de factuur stelt het bestuur de subsidie meerkracht vast.
2.
Indien uit de verantwoording van de subsidie meerkracht volgt dat voor de beslissing op de vaststelling een langere termijn nodig is dan de in het eerste lid genoemde termijn, dan bericht het bestuur de werkgever daarvan zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.
3.
Indien uit de ingediende factuur blijkt dat de kosten van de interventie lager zijn dan zoals die blijken uit de bij de subsidieaanvraag meegezonden offerte, zal het bedrag aan subsidie meerkracht op het bedrag van de factuur worden vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de eigen bijdrage van 50%.
4.
Het bestuur kan subsidies of werkgevers aanwijzen, waarvoor de subsidie door het bestuur ambtshalve wordt vastgesteld zonder dat de subsidieontvanger een aanvraag voor de vaststelling van de subsidie hoeft in te dienen.
5.
De betaling vindt plaats binnen zes weken nadat de subsidie meerkracht is vastgesteld.
Artikel 13. Meldingsplicht
De werkgever doet onverwijld melding aan het bestuur, zodra aannemelijk is dat de interventie(s), waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet geheel aan de in de beschikking tot subsidieverlening verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
1.
De werkgever verleent na de verlening van de subsidie aan de derde, die de offerte heeft uitgebracht, opdracht de interventie(s) uit te voeren.
2.
De subsidieontvanger informeert het bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk over:
a. besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de interventie(s), waarvoor de subsidie meerkracht is verleend;
b. ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat de in de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen.
Artikel 15. Inwerkingtreding en duur regeling
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 2012.
Artikel 16. Kaderregeling
Op deze regeling zijn de voorwaarden van toepassing als vermeld in de kaderregeling Subsidieverstrekking Vervangingsfonds en Participatiefonds.
Artikel 17. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als Regeling Subsidie Meerkracht 2012.