Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepaling
Artikel 2. Aanlevering gegevens aan het CVZ onderscheidenlijk de NZa
Artikel 3. Aanlevering gegevens aan het CVZ
Artikel 4. Handboek en protocol
Artikel 5. Pseudonimisering
Artikel 6. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 27 april 2016. U leest nu de tekst die gold op 26 april 2016.
Regeling structurele aanlevering gegevens Zorgverzekeringswet
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 90 van de Zorgverzekeringswet;
Heeft in zijn vergadering van 1 augustus 2011 besloten:
Artikel 1. Begripsbepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Zorgverzekeraar: zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1 sub b van de Zvw;
b. Zvw; Zorgverzekeringswet ;
c. Zorginstituut Nederland: Zorginstituut Nederland bedoeld in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;
d. NZa: de Nederlandse Zorgautoriteit zoals genoemd in artikel 3, eerste lid van de Wet marktordening gezondheidszorg;
e. DBC: diagnose behandeling combinatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub m van de Regeling zorgverzekering;
f. HKC: hoge kosten compensatie als bedoeld in artikel 1, sub x van het Besluit zorgverzekering;
g. Accountantsproduct: een product, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 2:393, eerste lid, Burgerlijk Wetboek dat voldoet aan de voorschriften gegeven in het Protocol Vereveningsonderzoek Zvw en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw;
h. Handboek CVZ: het door het CVZ uitgebrachte jaarlijks te actualiseren ‘Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet’. Hierin geeft het CVZ een specificatie van de door de zorgverzekeraars aan te leveren gegevens, de indieningstermijnen en de eisen waaraan de aangeleverde gegevens moeten voldoen;
i. Protocol NZa: door de NZa jaarlijks uit te brengen Protocol Vereveningsonderzoek Zvw en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw, een document met voorschriften voor de zorgverzekeraars en de werkzaamheden van de externe accountants van de zorgverzekeraars over de verantwoording Zvw ;
j. Samenvattend rapport : het door de NZa op grond van artikel 24 Wmg aan de Minister en aan het CVZ uitgebrachte rapport over de rechtmatigheid van de uitvoering van de Zvw en de daarop gebaseerde regelgeving door de zorgverzekeraars in het voorafgaande kalenderjaar;
k. Jaar t, t+1, t-1, t-2: het kalenderjaar waarop de gegevens betrekking hebben;
l. Jaar t+1: het kalenderjaar waarin de zorgverzekeraar de gegevens indient.
Artikel 2. Aanlevering gegevens aan het CVZ onderscheidenlijk de NZa
Wat? Wanneer? Aan wie?
Het elektronische bestand jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A en C 1 mei t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren jaarstaat Zvw jaar t, onderdeel A, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren accountantsverklaring 1 mei t + 1 NZa
Het elektronische bestand farmaciegegevens jaar t 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport farmaciegegevens jaar t 1 juni t + 1 NZa
Het elektronische bestand hulpmiddelengegevens jaar t 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport hulpmiddelengegevens jaar t 1 juni t + 1 NZa
Het elektronische bestand DBC-gegevens jaar t-1 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport DBC-gegevens jaar t-1 1 juni t + 1 NZa
Het elektronische bestand gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren opgave gegevens jaar t-1 t.b.v. opbrengstverrekening, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport 1 juni t + 1 NZa
De elektronische bestanden verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport verzekerde periode en persoonskenmerken jaar t 1 juni t + 1 NZa
Het elektronische bestand persoonskenmerken 1 mei t +1 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport persoonskenmerken 1 mei t + 1 1 juni t + 1 NZa
Het herziene elektronische bestand gegevens jaar t-2 t.b.v. opbrengstverrekening 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Papieren opgave herziene gegevens jaar t-2 t.b.v. opbrengstverrekening, inclusief papieren bestuursverklaring en papieren assurance-rapport 1 juni t + 1 NZa
1.
De zorgverzekeraar dient ieder jaar de in het tweede lid genoemde gegevens uiterlijk op de genoemde indieningsdatum in het jaar t+1 juist en volledig in bij het CVZ onderscheidenlijk de NZa.
2.
De zorgverzekeraar levert de in onderstaand schema genoemde gegevens met accountantsproduct aan. De NZa toetst deze opgaven.
Artikel 3. Aanlevering gegevens aan het CVZ
Wat? Wanneer? Aan wie?
Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw, onderdeel A en C, 4 e kwartaal jaar t en 1 e , 2 e en 3 e kwartaal jaar t+1 Resp. 28 januari, 28 april, 28 juli, 28 oktober t + 1 Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand kwartaalstaat Zvw 1 e kwartaal verzekerdenstanden jaar t+1 en papieren bestuursverklaring bij de maartstand 7 maart t + 1 Zorginstituut Nederland
De elektronische bestanden declaratiegegevens medisch specialistische zorg ontvangen tot 1 augustus t+1 en declaratiegegevens huisartsenzorg ontvangen tot 1 juli of 1 augustus t+1, beiden over t+1, jaar t, jaar t-1 en jaar t-2 14 augustus t+1 Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand declaratiegegevens medisch specialistische zorg ontvangen vanaf 1 augustus t+1, over t+1, t, t-1, t-2 telkens 2 weken na afloop van de maand vanaf augustus t+1 Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand declaratiegegevens huisartsenzorg ontvangen vanaf 1 juli of 1 augustus t+1, over t+1, t, t-1, t-2 telkens 2 weken na afloop van de maand vanaf augustus t+1 of 6 weken na afloop van het derde en vierde kwartaal t+1 en vervolgens 2 weken na afloop van de maand Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand DBC-gegevens GGZ jaar t-1 en papieren bestuursverklaring 1 juni t + 1 Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-1 en papieren bestuursverklaring 1 mei t+1 Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand HKC jaar t-2 en papieren bestuursverklaring 1 mei t + 1 Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand kosten per verzekerde jaar t-2 en papieren bestuursverklaring 1 mei t+1 Zorginstituut Nederland
Het elektronische bestand add-ons geneesmiddelen t-2 en papieren bestuursverklaring 1 mei t + 1 Zorginstituut Nederland
1.
De zorgverzekeraar dient ieder jaar de in het tweede lid genoemde gegevens uiterlijk op de genoemde indieningsdatum in jaar t+1 juist en volledig in bij het CVZ.
2.
De zorgverzekeraar levert de hieronder genoemde gegevens zonder accountantsproduct aan. De NZa toetst deze opgaven niet. Het CVZ kan op grond van artikel 26 Wmg aan de NZa vragen om nader onderzoek naar deze opgaven te doen.
1.
De zorgverzekeraars leveren de gegevens zoals bedoeld in de artikelen 2 en 3 aan het CVZ aan overeenkomstig de beschrijving en met in achtneming van de bepalingen uit het ‘Handboek zorgverzekeraars informatie Zorgverzekeringswet’ welke door het CVZ is gepubliceerd op www.cvz.nl.
2.
De zorgverzekeraars leveren de gegevens zoals bedoeld in artikel 2 aan de NZa aan overeenkomstig de voorschriften in het Protocol Vereveningsonderzoek Zvw en onderzoek uitvoeringsverslag Zvw over jaar t,welke door de NZa zijn gepubliceerd op www.nza.nl.
3.
Het CVZ en de NZa attenderen de zorgverzekeraars per e-mail op de publicaties genoemd in het eerste en tweede lid.
1.
De zorgverzekeraars leveren persoonsidentificerende gegevens gepseudonimiseerd aan.
2.
De zorgverzekeraars nemen maatregelen ter waarborging van de veiligheid en betrouwbaarheid van het informatieverkeer en van de privacy.
Artikel 6. Slotbepaling
De regeling wordt aangehaald als ‘Regeling structurele aanlevering gegevens Zvw’.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Wnd. Voorzitter Raad van Bestuur,