{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling
Artikel 2. Wie kan een stimuleringssubsidie aanvragen? Afbakening van de debuutperiode
Artikel 3. Voor welke literaire vertalingen kan een stimuleringssubsidie aangevraagd worden?
Artikel 4. Formele toetsing
Artikel 5. Waar, hoe en wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
Artikel 6. Het aanvraagdossier
Artikel 7. Advisering door de Vlaams-Nederlandse Adviescommissie Stimuleringssubsidies Literair Vertaald Werk
Artikel 8. Omvang beurs
Artikel 9. Besluiten
Artikel 10. Bekendmaking van de besluiten
Artikel 11. Uitbetaling
Artikel 12. Regeling bij overlijden
Artikel 13. Hardheidsclausule
Artikel 14. Bezwaarprocedure
Artikel 15. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling stimuleringssubsidies vertaald literair werk 2005-2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 20 juli 2009.
Regeling van het bestuur van de Stichting Fonds voor de Letteren en het bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 5 lid 2 van het Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor de Letteren respectievelijk artikel 15 van het decreet van 30 april 2004 houdende de wijziging van het oprichtingsdecreet (Belgische Staatsblad 29 juni 2004)
Het bestuur van de Stichting Fonds voor de Letteren en het bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren,
Besluiten:
1.1
Een stimuleringssubsidie is een publicatiesubsidie voor gedebuteerde literaire vertalers van vreemdtalig literair werk in het Nederlands. De regeling wordt door de Stichting Fonds voor de Letteren in Nederland (FvdL) en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) gezamenlijk uitgevoerd. Beide Fondsen beogen met deze regeling talentvolle beginnende vertalers te stimuleren bij hun literaire vertaalwerk. De subsidie kan worden verstrekt voor de eerste twee literaire vertalingen verschenen in boekvorm of in literaire tijdschriften of als toneeltekst die tot opvoering heeft geleid.
1.2
Het FvdL kan ook stimuleringssubsidies voor beginnende vertalers in het Fries of uit het Fries in het Nederlands verstrekken. Voor deze aanvragen geldt een op punten afwijkende regeling, die kan worden opgevraagd bij het FvdL.
2.1
De regeling is bestemd voor beginnende literaire vertalers van wie een vertaling is verschenen in de debuutperiode.
2.2
De debuutperiode loopt van de sluitingsdatum voor het indienen van de aanvraag tot de 1ste januari één jaar daarvoor. De sluitingsdatum wordt aan het begin van het jaar bekend gemaakt op de websites van de fondsen: www.fondsvoordeletteren.nl of www.vfl.be. In 2005 wordt de sluitingsdatum bekend gemaakt op 29 april 2005.
2.3
Met deze subsidievorm willen de Fondsen expliciet beginnende literaire vertalers aanmoedigen. Een vertaler die in het verleden een niet-literair boek vertaalde, kan als gedebuteerd literair vertaler een stimuleringssubsidie aanvragen.
3.1
De debuutvertalingen waarvoor een stimuleringssubsidie wordt aangevraagd, moeten in principe in boekvorm verschenen zijn. Een eerste aanvraag voor een stimuleringssubsidie kan ook worden ingediend door vertalers die minimaal twee vertalingen van literair werk (met een minimale lengte van 10 blz. of 7 gedichten per artikel) in twee verschillende literair-culturele tijdschriften of in verzamelbundels hebben gepubliceerd. Voor een tweede aanvraag komen uitsluitend boekpublicaties of toneelteksten in aanmerking.
3.1.1
Vertalingen in boekvorm dienen gepubliceerd te zijn bij een professionele uitgeverij. Een professionele uitgeverij wordt als volgt gedefinieerd: De uitgeverij verzorgt een aanbieding aan de boekhandel, hanteert de gebruikelijke leveringsvoorwaarden en maakt minstens één keer per jaar een fondslijst; de uitgeverij beschikt over een professionele en onafhankelijke redactie en de publicaties van de uitgeverij hebben een ISBN-nummer. Boeken waarvoor de vertaler zelf in de productie-, promotie- of distributiekosten participeert of waarvan de vertaler een bepaald aantal exemplaren afneemt tegen betaling, komen niet voor subsidie in aanmerking.
3.1.2
Ook voor de tijdschriften geldt dat deze een professioneel karakter dienen te hebben (waarbij gelet wordt op uitgever, oplage en verspreiding).
3.2
Voor vertalingen van toneelteksten kan ook subsidie worden aangevraagd, mits de tekst bij een professioneel theatergezelschap tot opvoering heeft geleid.
3.3
De boekpublicaties hebben een minimale omvang: voor proza, essay en literaire non-fictie tenminste 35.000 woorden, voor poëzie tenminste 20 bladzijden, voor kinder- en jeugdboeken tenminste 7.000 woorden.
3.4
De vertaler moet voor de vertaling een redelijk honorarium hebben ontvangen. Voor de vertaling dient een contract te zijn afgesloten dat voldoet aan de eisen van het ‘Modelcontract voor de uitgave van de vertaling van een literair werk’ van de GAU/VvL. Voor vertalingen bij Vlaamse uitgeverijen moet een vergelijkbaar contract zijn afgesloten.
Voor publicaties in literair-culturele tijdschriften geldt dat tenminste het woordtarief moet zijn overeengekomen volgens het ‘Modelcontract voor de uitgave van de vertaling van een literair werk’.
Voor vertalingen van toneelteksten geldt het standaardcontract tussen de VvL en de Vereniging voor Nederlandse toneelgezelschappen. Voor toneelteksten voor Vlaamse gezelschappen moet een vergelijkbaar contract zijn afgesloten.
3.5
De publicatie in boekvorm moet zijn verschenen in een oplage van minstens 500 exemplaren, in voldoende mate verspreid en in de boekhandel in Nederland en Vlaanderen verkrijgbaar zijn.
3.6
Uitsluitend vertalingen die rechtstreeks uit de brontaal zijn gemaakt komen voor subsidie in aanmerking. Vertalingen die via tussentalen tot stand zijn gekomen zijn uitgesloten van deze regeling.
3.7
Gelegenheidsuitgaven, herdrukken, bewerkingen (behoudens als voldoende oorspronkelijk beoordeeld) en vertaalopdrachten voor toneelteksten die zijn gesubsidieerd door Vlaamse of Nederlandse overheden zijn eveneens uitgesloten van deze regeling.
Artikel 4. Formele toetsing
Een aanvraag die niet voldoet aan het gestelde onder 1, 2 of 3 wordt afgewezen.
5.1
Een stimuleringssubsidie kan alleen door de vertaler persoonlijk worden aangevraagd met het daartoe door de fondsen vastgestelde aanvraagformulier. Vlaamse aanvragers kunnen een formulier opvragen en indienen bij het VFL; Nederlandse aanvragers bij het FvdL.
5.2
Aanvragen moeten ieder jaar uiterlijk op een sluitingsdatum worden ingediend. De sluitingsdatum wordt bekend gemaakt op de websites van de fondsen.
5.3
Aanvragen verstuurd na de sluitingstermijn (cf. poststempel) worden niet meer behandeld.
6.1
Om een goede beoordeling van de aanvraag mogelijk te maken, verstrekt de vertaler de volgende gegevens:
4 beoordelingsexemplaren van de debuutvertaling 1 ;
1 kopie van het contract met de uitgever (of bewijs van betaling door tijdschriften of toneelgezelschap);
4x een kopie van 20 pagina’s uit het midden van de brontekst (bij tijdschriftpublicaties 4x een kopie van de gehele brontekst);
6 exemplaren van het aanvraagformulier;
in een bijlage kunnen concrete plannen voor toekomstige literaire vertaalprojecten worden toegelicht, graag in 6 exemplaren.
6.2
De aanvraagdossiers (formulier, boeken en bijlagen) moeten volledig, gedateerd en ondertekend worden toegezonden.
6.3
De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking. Indien de informatie onvolledig is en dat – na mogelijkheid tot aanvulling – blijft, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De Fondssecretariaten behouden zich het recht voor extra informatie op te vragen.
7.1
De aanvragen die aan alle voorwaarden voor inhoudelijke beoordeling voldoen, worden ingedeeld per taal en ter beoordeling voorgelegd aan Nederlandse en Vlaamse adviseurs.
7.2
Op basis van de beoordelingen, het aanvraagdossier en overige relevante informatie stelt de gezamenlijke Vlaams-Nederlandse Adviescommissie Stimuleringssubsidies Literair Vertaald Werk de adviezen op.
7.3
De Adviescommissie Stimuleringssubsidies Literair Vertaald Werk bestaat uit twee leden van de adviesraad van het FvdL en twee leden van de adviescommissies van het VFL.
7.4
De Adviescommissie Stimuleringssubsidies Literair Vertaald Werk beoordeelt de aanvraag op basis van:
a. de kwaliteit van de voor subsidie voorgelegde vertaling(en)
b. de literaire kwaliteit en moeilijkheidsgraad van de brontekst(en)
c. informatie over eventuele toekomstige literaire vertaalprojecten
d. andere criteria die van belang zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
7.5
De kwaliteit van de vertaling staat bij de advisering voorop, waarbij gelet wordt op het feit of de vertaling als geheel en in details verantwoord en consequent is met betrekking tot de betekenis en de stijl, registers, het woordgebruik en of er een tekst is ontstaan die als een zelfstandige Nederlandse tekst te waarderen is. Voorzover de literaire kwaliteit of de vertaalkwaliteit onvoldoende wordt geacht, komt de vertaling niet voor verstrekking van een stimuleringsbeurs in aanmerking.
7.6
Na onderlinge vergelijking van de aanvragen brengt de Adviescommissie Stimuleringssubsidies Literair Vertaald Werk binnen het door de besturen vastgestelde budget per aanvraag een eindadvies uit aan het bestuur van het FvdL en het beslissingscollege van het VFL.
7.7
De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de kwaliteit van de vertaling in relatie tot de vertaalinspanning (waarbij kwaliteit van de brontekst, het genre, de moeilijkheidsgraad en de omvang van het project verdisconteerd zijn).
Artikel 8. Omvang beurs
Een stimuleringsubsidie bedraagt minimaal 1.000 euro en maximaal 5.000 euro.
Artikel 9. Besluiten
Het bestuur van het FvdL respectievelijk het beslissingscollege van het VFL nemen met inachtneming van het advies van de Adviescommissie Stimuleringssubsidies Literair Vertaald Werk besluiten op de bij hen ingediende aanvragen.
Artikel 10. Bekendmaking van de besluiten
De fondsen streven ernaar de definitieve beslissing door het bestuur respectievelijk het beslissingscollege binnen vijf maanden na de sluitingsdatum schriftelijk bekend te maken. Een inhoudelijke motivering van het besluit wordt niet automatisch verstrekt. De aanvrager kan de motivering van het besluit opvragen binnen twee weken na bekendmaking van de beslissing. De beslistermijn wordt niet gegarandeerd indien de aanvraag bij indiening niet volledig was.
11.1
Het verstrekte bedrag wordt overgeschreven op de door de aanvrager op het aanvraagformulier opgegeven giro- of bankrekening.
11.2
Voor de regeling geldt geen inkomensgrens.
Artikel 12. Regeling bij overlijden
Erfgenamen kunnen geen aanspraak maken op uitbetaling van een stimuleringssubsidie. Indien de stimuleringssubsidie reeds is uitbetaald, wordt de subsidie bij overlijden niet teruggevorderd.
Artikel 13. Hardheidsclausule
Indien de toepassing van deze regeling, gezien het doel en de strekking van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen de besturen van de fondsen besluiten tot afwijking van het bepaalde onder 3.
Artikel 14. Bezwaarprocedure
De bezwaarprocedures verschillen in Vlaanderen en Nederland. Op de besluiten op aanvragen ingediend bij het FvdL is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voor de besluiten op aanvragen ingediend bij het VFL geldt het decreet van 30 april 2004 houdende de wijziging van het oprichtingsdecreet en het Huishoudelijk Reglement van 28 februari 2005. Bij de bekendmaking van het besluit wordt de aanvrager op de toepasselijke bezwaarprocedure gewezen.
15.1
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 mei 2005 2 .
15.2
De regeling stimuleringssubsidies vertaald literair werk wordt met ingang van 15 mei 2005 ingetrokken.
15.3
In 2005 is de debuutperiode als bedoeld in 2.2 verlengd. De periode loopt van 1 januari 2003 tot en met 15 juni 2005. Indien de vertaler bij het FvdL of het VFL een subsidie voor een project heeft aangevraagd of ontvangen kan hij geen aanspraak meer maken op een stimuleringssubsidie voor datzelfde project.
Deze regeling zal na goedkeuring door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Staatscourant worden geplaatst.
27 april 2005
Het bestuur van het FvdL en het bestuur van het VFL , namens het bestuur van het FvdL: de 1
In principe worden de beoordelingsexemplaren en de brontekst, zowel bij een positief als een negatief besluit, niet aan de vertaler teruggezonden en wordt er van uitgegaan dat er afstand van is gedaan. Publicaties die om formele redenen niet in behandeling genomen worden, kunnen wel teruggezonden worden, indien de aanvrager daar uitdrukkelijk om verzoekt binnen een maand na berichtgeving van dat besluit. 2
Aanvragen voor de subsidieronde 2005 (sluitingsdatum 15 juni 2005) kunnen worden ingediend vanaf 1 mei 2005.
directeur
directeur