Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Doelstelling
2. Wie kan een stimuleringsbeurs aanvragen? Afbakening debuutperiode
3. Welke eisen worden gesteld aan het literaire debuut?
4. Waarvoor kan een stimuleringsbeurs worden aangevraagd?
5. Formele toetsing
6. Waar, hoe en wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
7. Het aanvraagdossier
8. Advisering door de Adviescommissie Stimuleringsbeurzen 3
9. Omvang beurs
10. Besluiten
11. Bekendmaking van de besluiten
12. Uitbetaling
13. Verplichtingen voor de ontvanger van een stimuleringsbeurs
14. Vaststellen van een verleende stimuleringsbeurs
15. Regeling bij overlijden
16. Hardheidsclausule
17. Bezwaarprocedure
18. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling stimuleringsbeurzen schrijvers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling stimuleringsbeurzen schrijvers
Regeling van het bestuur van de Stichting Nederlands Letterenfonds als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 5 lid 2 van het Algemeen reglement van de Stichting Nederlands Letterenfonds, afdeling Huddestraat.
1. Doelstelling
Deze regeling is bestemd voor recent gedebuteerde schrijvers van Nederlands- of Friestalige proza, poëzie, literaire non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur. Zij wordt door de Stichting Nederlands Letterenfonds, afdeling Huddestraat uitgevoerd op basis van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen budget. Het fonds beoogt met stimuleringsbeurzen talentvolle beginnende schrijvers te stimuleren in hun literaire werk. Een stimuleringsbeurs is bedoeld als aanmoediging bij de realisatie van een tweede Nederlands- of Friestalige literaire publicatie in boekvorm.
2.1 De regeling is bestemd voor beginnende schrijvers van wie een literair debuut is verschenen in de debuutperiode.
2.2 De debuutperiode loopt van de sluitingsdatum voor het indienen van de aanvraag tot de 1 ste  januari twee jaar daarvoor. De sluitingsdatum wordt aan het begin van het jaar bekend gemaakt op de website van het Nederlands Letterenfonds, afdeling Huddestraat: www.fondsvoordeletteren.nl.
2.3 Schrijvers van wie in het verleden al een niet-literair boek verscheen, kunnen een aanvraag indienen na verschijnen van hun literaire debuut.
2.4 Een niet-Nederlandstalige schrijver , die gedebuteerd is met een Nederlandstalige vertaling in boekvorm kan een stimuleringsbeurs aanvragen mits de tweede boekpublicatie als eerste in de Nederlandse taal verschijnt en de schrijver de intentie heeft zelf in het Nederlands te gaan schrijven.
2.5 Het Nederlands Letterenfonds heeft een samenwerkingsverband met het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Ook het VFL heeft een regeling stimuleringsbeurzen voor gedebuteerde Nederlandstalige literaire auteurs. Aan auteurs die in het Belgische rijksregister zijn ingeschreven, wordt verzocht hun aanvraag in te dienen bij het VFL. Een aanvraag voor een stimuleringsbeurs kan éénmalig en uitsluitend bij één van beide fondsen worden ingediend. Een tweede aanvraag van dezelfde auteur wordt afgewezen.
3.1 Onder een literair debuut wordt verstaan:
Een Nederlandstalig literair werk in boekvorm gepubliceerd bij een professionele uitgeverij, verschenen in een oplage van minstens 500 exemplaren, in Nederland en Vlaanderen in voldoende mate verspreid en in de boekhandel in Nederland en Vlaanderen verkrijgbaar. Voor werk dat in Nederland is verschenen, is een contract afgesloten dat voldoet aan de eisen van het ‘Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk literair werk’ van de GAU/VvL 1 . Voor werk dat bij Vlaamse uitgeverijen is verschenen is een vergelijkbaar contract afgesloten.
3.1.1 Onder een professionele uitgeverij wordt verstaan:
Een uitgeverij die een aanbieding aan de boekhandel verzorgt, die de gebruikelijke leveringsvoorwaarden hanteert en minstens één keer per jaar een fondslijst maakt; die beschikt over een professionele en onafhankelijke redactie en waarvan de publicaties een ISBN-nummer hebben.
3.2 Geen literaire debuten in de zin van deze regeling zijn:
a. herdrukken;
b. bewerkingen, behoudens als de bewerking als voldoende oorspronkelijk kan worden beoordeeld;
c. uitgaven in eigen beheer;
d. gelegenheidsuitgaven met een selectieve verspreiding;
e. boeken waarvoor de auteur zelf in de productie-, promotie- of distributiekosten participeert of waarvan de auteur een bepaald aantal exemplaren afneemt tegen betaling;
f. redactiewerk;
g. samenstelling van bloemlezingen of verzamelbundels met werk van meerdere auteurs;
h. publicaties van geringe omvang: poëziebundels van minder dan 20 bladzijden, proza- of literaire non-fictie teksten van minder dan 35.000 woorden, kinderboeken met minder dan 7.000 woorden.
i. boeken geschreven door meer dan één schrijver.
4.1 Een stimuleringsbeurs kan worden aangevraagd voor de realisatie van een tweede Nederlands- of Friestalige literaire publicatie in boekvorm.
4.2 Het tweede literaire werk moet bij publicatie voldoen aan dezelfde eisen die onder 3 zijn gesteld ten aanzien van het debuut. De aanvrager dient aannemelijk te maken dat aan deze eisen zal worden voldaan door middel van het werkplan en het insturen van een intentieverklaring van een professionele uitgeverij.
5. Formele toetsing
Een aanvraag die niet voldoet aan het gestelde onder 1, 2, 3 of 4 wordt afgewezen.
6.1 Een stimuleringbeurs wordt door de schrijver persoonlijk aangevraagd met het daartoe door het fonds vastgestelde aanvraagformulier.
6.2 Aanvragen moeten ieder jaar uiterlijk op een sluitingdatum worden ingediend
Deze datum wordt bekendgemaakt via de website van het Nederlands Letterenfonds, afdeling Huddestraat.
6.3 Aanvragen verstuurd na de sluitingsdatum (cf. poststempel) worden niet in behandeling genomen.
7.1 Om een goede beoordeling van het dossier mogelijk te maken, stuurt de schrijver de volgende gegevens in:
6 exemplaren van het aanvraagformulier (waaronder het werkplan, zie 7.1.1);
4 exemplaren van het literaire debuut 2 ;
1 kopie van het volledige contract dat met de uitgever werd gesloten over het betreffende debuut;
6 kopieën van een intentieverklaring van de uitgeverij met betrekking tot het tweede literaire werk;
Vrij in te sturen in 6 exemplaren : extra bijlagen om de aanvraag inhoudelijk te ondersteunen (recensies en/of relevante artikels, geen indiening mogelijk na de sluitingsdatum).
d. In het werkplan beschrijft de schrijver het tweede literaire werk dat hij wil realiseren met de stimuleringsbeurs. Een werkplan bevat de volgende elementen:
de omvang en het genre van het te schrijven werk;
een korte inhoudelijke synopsis of omschrijving van thematiek of literaire intenties;
informatie over de werkwijze;
het voorgenomen tijdstip van afronding van (onderdelen van) het werkplan.
7.2 Het aanvraagdossier (formulier, boeken en bijlagen) wordt volledig, gedateerd en ondertekend toegezonden.
7.3 De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking. Indien de informatie onvolledig is en dat – na mogelijkheid tot aanvulling – blijft, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. Het Fondssecretariaat behoudt zich het recht voor nadere informatie op te vragen.
8.1 Nadat is vastgesteld dat de aanvraag aan alle voorwaarden voor inhoudelijke behandeling voldoet, wordt over de literaire kwaliteit van het ingezonden debuut advies ingewonnen bij drie adviseurs, waarvan tenminste één deel uitmaakt van de Adviescommissie Stimuleringsbeurzen.
8.2 Vervolgens worden de aanvraagformulieren, de uitgebrachte adviezen over de debuten en overige relevante informatie voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Stimuleringsbeurzen.
8.3 De Adviescommissie Stimuleringsbeurzen bestaat uit minimaal drie en maximaal zes leden van de adviesraad van het Nederlands Letterenfonds. In de adviescommissie is deskundigheid in genregroepen proza, poëzie, literaire non-fictie, en kinder- en jeugdliteratuur vertegenwoordigd.
8.4 De Adviescommissie Stimuleringsbeurzen beoordeelt of de ingediende aanvraag tot een voldoende positieve verwachting leidt over het resultaat van het te realiseren literaire werk. Daarbij toetst zij de aanvraag aan:
a. de literaire kwaliteit van het debuut;
b. de kwaliteit van het werkplan;
c. andere criteria die van belang zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
8.5 Na onderlinge vergelijking van de aanvragen brengt de Adviescommissie Stimuleringsbeurzen binnen het door het bestuur vastgestelde budget per aanvraag een eindadvies uit.
9. Omvang beurs
Een stimuleringsbeurs bedraagt minimaal € 3.500 en maximaal € 10.000.
10. Besluiten
Beslissingen worden door of namens het bestuur genomen.
11. Bekendmaking van de besluiten
Het fonds streeft ernaar de definitieve beslissing binnen vijf maanden na de sluitingsdatum schriftelijk bekend te maken. Een inhoudelijke motivering van het besluit wordt niet automatisch verstrekt. De aanvrager kan de motivering van het besluit opvragen binnen twee weken na bekendmaking van de beslissing. De beslistermijn wordt niet gegarandeerd indien de aanvraag bij indiening niet volledig was.
12.1 Het volledige bedrag van de stimuleringsbeurs wordt binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit overgeschreven op het door de schrijver op het aanvraagformulier opgegeven giro- of bankrekening.
12.2 Voor de regeling geldt geen inkomensgrens.
13.1 De ontvanger wendt de stimuleringsbeurs aan voor het in de aanvraag omschreven werkplan. Indien het project geen doorgang vindt, stelt de ontvanger het fonds daarvan onverwijld op de hoogte. In dat geval vervalt de aanspraak op de stimuleringsbeurs. Een reeds uitbetaalde stimuleringsbeurs wordt onverwijld door de ontvanger terugbetaald.
13.2 Indien de publicatie van het project wordt uitgesteld, stelt de ontvanger het bestuur daarvan onverwijld op de hoogte.
13.3 Indien het project drie jaar na de verlening van de beurs nog niet is verschenen, dient de ontvanger een voortgangsrapport in.
13.4 De ontvanger zorgt er voor dat in de gesubsidieerde publicatie wordt vermeld dat deze gerealiseerd is met een stimuleringsbeurs van het Nederlands Letterenfonds samen met het logo van het fonds.
13.5 De ontvanger zendt een exemplaar van de publicatie en een kopie van het met de uitgeverij afgesloten contract binnen twee maanden na verschijning van de publicatie naar het fonds.
14. Vaststellen van een verleende stimuleringsbeurs
Indien het gesubsidieerde project binnen zes jaar na uitbetaling niet is gepubliceerd, kan het bestuur besluiten het subsidiebedrag vast te stellen op nihil. Reeds uitbetaalde bedragen kunnen dan worden teruggevorderd of gecompenseerd met andere subsidies bestemd voor de betreffende schrijver.
15. Regeling bij overlijden
Bij het overlijden van de aanvrager, kan de stimuleringsbeurs niet worden opgeëist door de erfgenamen. Een reeds uitbetaald bedrag wordt bij overlijden niet teruggevorderd.
16. Hardheidsclausule
Indien de toepassing van deze regeling, gezien het doel en de strekking van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard kan het bestuur besluiten tot afwijking van het bepaalde onder 3 en 4.
17. Bezwaarprocedure
Tegen de subsidiebeslissingen van het bestuur kan een bezwaarschrift worden ingediend. De bezwaarprocedure is beschreven in het Algemeen reglement van het Nederlands Letterenfonds, afdeling Huddestraat.
18.1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2009.
18.2 De regeling stimuleringsbeurzen auteurs 2005–2009 wordt met ingang van 1 maart 2009 ingetrokken. Een stimuleringsbeurs verleend onder de werking van de regeling stimuleringsbeurzen auteurs 2005–2009 wordt beheerst door bepaling 13 en 14 van die regeling.
het 1
Deze contractseis geldt niet voor het debuut van de schrijver als bedoeld onder 2.4. 2
In principe worden de beoordelingsexemplaren, zowel bij positieve als negatieve besluiten, niet aan de auteur teruggezonden en wordt er van uitgegaan dat de aanvrager er afstand van heeft gedaan. Werken behorend bij aanvragen die niet in behandeling zijn genomen, kunnen wel teruggezonden worden indien de aanvrager daar uitdrukkelijk om verzoekt binnen een maand na berichtgeving van dat besluit. 3
De aanvragen van debutanten in de Friese taal worden voor advies voorgelegd aan de commissie Fries van het Nederlands Letterenfonds.
bestuur van het Fonds voor de Letteren
directeur a.i.