Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Doelstelling
Artikel 2. Wie kan een stimuleringsbeurs aanvragen? Afbakening debuutperiode
Artikel 3. Welke eisen worden gesteld aan het literaire debuut?
Artikel 4. Waarvoor kan een stimuleringsbeurs worden aangevraagd?
Artikel 5. Formele toetsing
Artikel 6. Waar, hoe en wanneer moet de aanvraag worden ingediend?
Artikel 7. Het aanvraagdossier
Artikel 8. Advisering door de Vlaams-Nederlandse Adviescommissie Stimuleringsbeurzen
Artikel 9. Omvang beurs
Artikel 10. Besluiten
Artikel 11. Bekendmaking van de besluiten
Artikel 12. Uitbetaling
Artikel 13. Verplichtingen voor de ontvanger van een stimuleringsbeurs
Artikel 14. Vaststellen van een verleende stimuleringsbeurs
Artikel 15. Regeling bij overlijden
Artikel 16. Hardheidsclausule
Artikel 17. Bezwaarprocedure
Artikel 18. Inwerkingtreding en overgangsbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling stimuleringsbeurzen literaire auteurs 2005-2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2009.
Regeling van het bestuur van de Stichting Fonds voor de Letteren en het bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 5 lid 2 van het Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor de Letteren respectievelijk artikel 15 van het decreet van 30 april 2004 houdende de wijziging van het oprichtingsdecreet (Belgische Staatsblad 29 juni 2004)
Het bestuur van de Stichting Fonds voor de Letteren en het bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren,
Besluiten:
1.1
Deze regeling is bestemd voor recent gedebuteerde schrijvers van Nederlandstalige proza, poëzie, essay, literaire non-fictie, toneelteksten en kinder- en jeugdliteratuur. Zij wordt door de Stichting Fonds voor de Letteren (FvdL) in Nederland en het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) gezamenlijk uitgevoerd op basis van een jaarlijks door de besturen vast te stellen gezamenlijk budget. Beide fondsen beogen met stimuleringsbeurzen talentvolle beginnende schrijvers te stimuleren in hun literaire werk. Een stimuleringsbeurs is bedoeld als aanmoediging bij de realisatie van een tweede Nederlandstalige literaire publicatie in boekvorm of een tweede Nederlandstalige toneeltekst.
1.2
Het FvdL kan ook stimuleringsbeurzen verstrekken aan recent gedebuteerde talentvolle schrijvers in het Fries. Voor deze aanvragen geldt een op punten afwijkende regeling, die kan worden opgevraagd bij het FvdL.
2.1
De regeling is bestemd voor beginnende schrijvers van wie een literair debuut is verschenen in de debuutperiode.
2.2
De debuutperiode loopt van de sluitingsdatum voor het indienen van de aanvraag tot de 1ste januari twee jaar daarvoor. De sluitingsdatum wordt aan het begin van het jaar bekend gemaakt op de websites van de beide fondsen: www.fondsvoordeletteren.nl en www.vfl.be. In 2005 wordt de sluitingsdatum bekend gemaakt op 29 april 2005.
2.3
Schrijvers van wie in het verleden al een niet-literair boek verscheen, kunnen een aanvraag indienen met hun literaire debuut.
2.4
Een stimuleringsbeurs voor dezelfde publicatie of toneeltekst kan slechts éénmaal worden aangevraagd.
3.1
Onder een literair debuut wordt verstaan:
a. Een Nederlandstalig literair werk in boekvorm gepubliceerd bij een professionele uitgeverij, verschenen in een oplage van minstens 500 exemplaren, in Nederland en Vlaanderen in voldoende mate verspreid en in de boekhandel in Nederland en Vlaanderen verkrijgbaar.
Voor werk dat in Nederland is verschenen, is een contract afgesloten dat voldoet aan de eisen van het ‘Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk literair werk’ van de GAU/VvL. Voor werk dat bij Vlaamse uitgeverijen is verschenen is een vergelijkbaar contract afgesloten.
b. Een Nederlandstalige toneeltekst opgevoerd door een professioneel theatergezelschap.
Voor het werk dat in Nederland is opgevoerd, is een contract afgesloten dat voldoet aan de eisen van het standaardcontract zoals overeengekomen tussen de VvL en de Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen.
Voor werk dat in Vlaanderen is opgevoerd is een vergelijkbaar contract afgesloten.
3.1.1
Onder een professionele uitgeverij wordt verstaan:
Een uitgeverij die een aanbieding aan de boekhandel verzorgt, die de gebruikelijke leveringsvoorwaarden hanteert en minstens één keer per jaar een fondslijst maakt; die beschikt over een professionele en onafhankelijke redactie en waarvan de publicaties een ISBN-nummer hebben.
3.2
Geen literaire debuten in de zin van deze regeling zijn:
a. herdrukken;
b. bewerkingen, behoudens als voldoende oorspronkelijk beoordeeld;
c. uitgaven in eigen beheer en gelegenheidsuitgaven met een selectieve verspreiding;
d. boeken waarvoor de auteur zelf in de productie-, promotie- of distributiekosten participeert of waarvan de auteur een bepaald aantal exemplaren afneemt tegen betaling;
e. redactiewerk;
f. samenstelling van bloemlezingen of verzamelbundels met werk van meerdere auteurs;
g. publicaties of toneelteksten van geringe omvang: poëziebundels van minder dan 20 bladzijden, proza- of literaire non-fictie teksten van minder dan 35.000 woorden, kinderboeken met minder dan 7.000 woorden, toneelteksten waarvan de duur van opvoering minder dan 60 minuten bedraagt;
h. boeken geschreven door een schrijverscollectief, behoudens als het eigen aandeel van voldoende omvang is en duidelijk te onderscheiden is van de overige schrijvers.
4.1
Een stimuleringsbeurs kan worden aangevraagd voor de realisatie van een tweede Nederlandstalige literaire publicatie in boekvorm of een tweede Nederlandstalige toneeltekst. Indien er voor deze tweede toneeltekst al subsidies worden verstrekt door Vlaamse of Nederlandse overheden komt dit werkplan niet voor een stimuleringsbeurs in aanmerking.
4.2
Het tweede literaire werk moet bij publicatie of opvoering voldoen aan dezelfde eisen die onder 3 zijn gesteld ten aanzien van het debuut. De aanvrager dient aannemelijk te maken dat aan deze eisen zal worden voldaan door middel van het werkplan en het insturen van een intentieverklaring van een professionele uitgeverij of een professioneel theatergezelschap.
Artikel 5. Formele toetsing
Een aanvraag die niet voldoet aan het gestelde onder 1, 2, 3 of 4 wordt afgewezen.
6.1
Een stimuleringbeurs wordt door de schrijver persoonlijk aangevraagd met het daartoe door de fondsen vastgestelde aanvraagformulier. Vlaamse aanvragers kunnen een formulier opvragen en indienen bij het VFL; Nederlandse aanvragers bij het FvdL.
6.2
Aanvragen moeten ieder jaar uiterlijk op een sluitingdatum worden ingediend. Deze datum wordt bekendgemaakt via de websites van de beide fondsen.
6.3
Aanvragen verstuurd na de sluitingsdatum (cf. poststempel) worden niet in behandeling genomen.
7.1
Om een goede beoordeling van het dossier mogelijk te maken, stuurt de schrijver de volgende gegevens in:
5 exemplaren van het aanvraagformulier (waaronder het werkplan, zie 7.1.1);
5 exemplaren van het literaire debuut 1 ;
1 kopie van het contract dat met de uitgever of het theatergezelschap werd gesloten over het betreffende debuut;
5 kopieën van een intentieverklaring van de uitgeverij/theatergezelschap met betrekking tot het tweede literaire werk;
vrij in te sturen in 5 exemplaren: extra bijlagen om de aanvraag inhoudelijk te ondersteunen (recensies, relevante artikels).
7.1.1
In het werkplan beschrijft de schrijver het tweede literaire werk dat hij wil realiseren met de stimuleringsbeurs. Een werkplan bevat de volgende elementen:
a. de omvang en het genre van het te schrijven werk;
b. een korte inhoudelijke synopsis of omschrijving van thematiek of literaire intenties;
c. informatie over de werkwijze;
d. het voorgenomen tijdstip van afronding van (onderdelen van) het werkplan.
7.2
Het aanvraagdossier (formulier, boeken en bijlagen) wordt volledig, gedateerd en ondertekend toegezonden.
7.3
De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking. Indien de informatie onvolledig is en dat – na mogelijkheid tot aanvulling – blijft, wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld. De Fondssecretariaten behouden zich het recht voor nadere informatie op te vragen.
8.1
Nadat is vastgesteld dat de aanvraag aan alle voorwaarden voor inhoudelijke behandeling voldoet, wordt over de literaire kwaliteit van het ingezonden debuut advies ingewonnen bij zowel een Nederlandse als een Vlaamse adviseur en één lid van de gezamenlijke Vlaams-Nederlandse Adviescommissie Stimuleringsbeurzen.
8.2
Vervolgens worden de aanvraagformulieren, de uitgebrachte adviezen over de debuten en overige relevante informatie voor advies voorgelegd aan de gezamenlijke Vlaams-Nederlandse Adviescommissie Stimuleringsbeurzen.
8.3
De Adviescommissie Stimuleringsbeurzen bestaat uit drie leden van de adviesraad van het FvdL en drie leden van de adviescommissies van het VFL. De adviescommissie representeert de genregroepen: proza; poëzie, essay, theater; kinder- en jeugdliteratuur.
8.4
De Adviescommissie Stimuleringsbeurzen beoordeelt of de ingediende aanvraag tot een voldoende positieve verwachting leidt over het resultaat van het te realiseren literaire werk. Daarbij toetst zij de aanvraag aan:
a. de literaire kwaliteit van het debuut;
b. de kwaliteit van het werkplan;
c. andere criteria die van belang zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
8.5
Na onderlinge vergelijking van de aanvragen brengt de Adviescommissie Stimuleringsbeurzen binnen het door de besturen vastgestelde budget per aanvraag een eindadvies uit aan het bestuur van het FvdL en het beslissingscollege van het VFL.
Artikel 9. Omvang beurs
Een stimuleringsbeurs bedraagt minimaal € 3.500 en maximaal € 10.000.
Artikel 10. Besluiten
Het bestuur van het FvdL respectievelijk het beslissingscollege van het VFL nemen met inachtneming van het advies van de Adviescommissie Stimuleringsbeurzen besluiten op de bij hen ingediende aanvragen.
Artikel 11. Bekendmaking van de besluiten
De fondsen streven ernaar de definitieve beslissing door het bestuur respectievelijk het beslissingscollege binnen vijf maanden na de sluitingsdatum schriftelijk bekend te maken. Een inhoudelijke motivering van het besluit wordt niet automatisch verstrekt. De aanvrager kan de motivering van het besluit opvragen binnen twee weken na bekendmaking van de beslissing. De beslistermijn wordt niet gegarandeerd indien de aanvraag bij indiening niet volledig was.
12.1
Het volledige bedrag van de stimuleringsbeurs wordt binnen twee maanden na bekendmaking van het besluit overgeschreven op het door de schrijver op het aanvraagformulier opgegeven giro- of bankrekening door het fonds waar de aanvraag werd ingediend.
12.2
Voor de regeling geldt geen inkomensgrens.
13.1
De ontvanger wendt de stimuleringsbeurs aan voor het in de aanvraag omschreven werkplan. Indien het project geen doorgang vindt, stelt de ontvanger het fonds daarvan onverwijld op de hoogte. In dat geval vervalt de aanspraak op de stimuleringsbeurs. Een reeds uitbetaalde stimuleringsbeurs wordt onverwijld door de ontvanger terugbetaald.
13.2
Indien de publicatie of opvoering van het project wordt uitgesteld, stelt de ontvanger het bestuur daarvan onverwijld op de hoogte.
13.3
Indien het project twee jaar na de verlening van de beurs nog niet is verschenen of opgevoerd, dient de ontvanger een voortgangsrapport in bij het fonds waar de aanvraag werd ingediend.
13.4
De ontvanger zorgt er voor dat in de gesubsidieerde publicatie wordt vermeld dat deze gerealiseerd is met een stimuleringsbeurs van de Stichting Fonds voor de Letteren en het Vlaams Fonds voor de Letteren, samen met de logo’s van de Fondsen.
13.5
De ontvanger zendt een exemplaar van de publicatie of de toneeltekst en een kopie van het met de uitgeverij of het theatergezelschap afgesloten contract binnen twee maanden na verschijning van de publicatie of opvoering naar het fonds waar de aanvraag werd ingediend.
Artikel 14. Vaststellen van een verleende stimuleringsbeurs
Indien het gesubsidieerde project binnen vier jaar na uitbetaling niet is gepubliceerd of opgevoerd, kunnen de besturen besluiten het subsidiebedrag vast te stellen op nihil. Reeds uitbetaalde bedragen kunnen dan worden teruggevorderd of gecompenseerd met andere subsidies bestemd voor de betreffende schrijver.
Artikel 15. Regeling bij overlijden
Bij het overlijden van de aanvrager, kan de stimuleringsbeurs niet worden opgeëist door de erfgenamen. Een reeds uitbetaald bedrag wordt bij overlijden niet teruggevorderd.
Artikel 16. Hardheidsclausule
Indien de toepassing van deze regeling, gezien het doel en de strekking van deze regeling leidt tot onbillijkheden van overwegende aard kunnen de besturen van de fondsen besluiten tot afwijking van het bepaalde onder 3 en 4.
Artikel 17. Bezwaarprocedure
De bezwaarprocedures verschillen in Vlaanderen en Nederland. Op de besluiten op aanvragen ingediend bij het FvdL is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Voor de besluiten op aanvragen ingediend bij het VFL geldt het decreet van 30 april 2004 houdende de wijziging van het oprichtingsdecreet en het Huishoudelijk Reglement van 28 februari 2005. Bij de bekendmaking van het besluit wordt de aanvrager op de toepasselijke bezwaarprocedure gewezen.
18.1
Deze regeling treedt in werking met ingang van 15 mei 2005 2 .
18.2
De regeling stimuleringsbeurzen auteurs wordt met ingang van 15 mei 2005 ingetrokken. Een stimuleringsbeurs verleend onder de werking van de regeling stimuleringsbeurzen auteurs wordt beheerst door de bepalingen onder 5 en 6 van die regeling.
18.3
In 2005 is de debuutperiode als bedoeld in 2.2 verlengd. De periode loopt van 1 januari 2002 tot en met 15 juni 2005.
Deze regeling zal na goedkeuring door de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de Staatscourant worden geplaatst.
27 april 2005
Het bestuur van het FvdL en het bestuur van het VFL , namens het bestuur van het FvdL: de 1
In principe worden de beoordelingsexemplaren, zowel bij positieve als negatieve besluiten, niet aan de auteur teruggezonden en wordt er van uitgegaan dat de aanvrager er afstand van heeft gedaan. Werken behorend bij aanvragen die niet in behandeling zijn genomen, kunnen wel teruggezonden worden indien de aanvrager daar uitdrukkelijk om verzoekt binnen een maand na berichtgeving van dat besluit. 2
Aanvragen voor de subsidieronde 2005 (sluitingsdatum 15 juni 2005) kunnen worden ingediend vanaf 1 mei 2005.
directeur
directeur