Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Wie kan een stimuleringsbeurs aanvragen?
1.1. Afbakening debuutperiode
1.2. Volgende werken komen niet in aanmerking
2. De aanvraagprocedure
2.1. Het aanvraagdossier
2.2. Het werkplan
3. De beoordeling
4. Beschikbare middelen en budgetverdeling
5. Bekendmaking van de besluiten
6. Uitbetaling
7. Regeling bij overlijden
8. Bezwaarprocedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Stimuleringsbeurzen Auteurs

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 mei 2005. U leest nu de tekst die gold op 14 mei 2005.
Regeling Stimuleringsbeurzen Auteurs
Een stimuleringsbeurs is bestemd voor recent gedebuteerde schrijvers. De regeling wordt door het Nederlandse Fonds voor de Letteren (FvdL) en Vlaamse Fonds voor de Letteren (VFL) gezamenlijk uitgevoerd. Beide Fondsen beogen met deze regeling talentvolle beginnende schrijvers te stimuleren in hun literaire werk: met een stimuleringsbeurs kan een tweede boek gerealiseerd worden. De beurs kan slechts éénmaal worden aangevraagd.
Deze regeling staat ook open voor beginnende auteurs in het Fries. Voor deze aanvragen geldt een op punten afwijkende regeling, die kan worden opgevraagd bij het Nederlandse Fonds voor de Letteren.
1. Wie kan een stimuleringsbeurs aanvragen?
De regeling is bestemd voor recent gedebuteerde auteurs van proza, poëzie, essays, theaterteksten en kinder- en jeugdliteratuur. Auteurs van wie in het verleden al niet-literaire non-fictie verscheen, kunnen een aanvraag indienen met hun literaire debuut.
Uitsluitend debuten die in boekvorm gepubliceerd zijn bij een uitgever die beschikt over een onafhankelijke, professionele redactie worden in behandeling genomen. Voor toneelwerk geldt dat het stuk moet zijn opgevoerd door een professioneel gezelschap. Het debuut is bestemd voor de Nederlandstalige markt en moet in Nederland en Vlaanderen voldoende verspreiding kennen. Het boek moet zijn verschenen in een oplage van minstens 500 exemplaren en in de reguliere boekhandel in Nederland en Vlaanderen verkrijgbaar zijn.
1.1. Afbakening debuutperiode
De debuutperiode loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Dit houdt in dat het debuut vóór uiterlijk de 30e juni van het jaar waarin de stimuleringsbeurs wordt aangevraagd moet zijn verschenen, doch niet eerder mag zijn verschenen dan 1 juli van het daaraan voorafgaande jaar.
boeken die niet in de reguliere boekhandel beschikbaar / verkrijgbaar zijn;
uitgaven in eigen beheer en gelegenheidsuitgaven met een selectieve verspreiding;
bibliofiele uitgaven in een beperkte oplage;
herdrukken;
bewerkingen, behoudens als voldoende oorspronkelijk beoordeeld;
boeken geschreven door een schrijverscollectief;
redactiewerk;
samenstelling van bloemlezingen of verzamelbundels met werk van meerdere auteurs;
publicaties van geringe omvang: poëziebundels van minder dan 20 bladzijden, prozateksten van minder dan 35.000 woorden, kinderboeken met minder dan 7.000 woorden;
schrijfopdrachten voor theaterteksten direct of indirect gesubsidieerd door Vlaamse of Nederlandse overheden.
Voor debuten die in Nederland zijn verschenen, dient een contract te zijn afgesloten dat voldoet aan de eisen van het 'Modelcontract voor de uitgave van oorspronkelijk literair werk' van de GAU/VvL. Voor debuten bij Vlaamse uitgeverijen moet een vergelijkbaar contract zijn afgesloten.
2. De aanvraagprocedure
Een stimuleringbeurs kan alleen door de schrijver persoonlijk worden aangevraagd met het daartoe bestemde aanvraagformulier. Vlaamse aanvragers kunnen een formulier opvragen en indienen bij het VFL; Nederlandse aanvragers bij het FvdL. Aanvragen moeten ieder jaar voor 1 september worden ingediend (cf. poststempel).
De aanvraagdossiers (formulier, boeken en bijlagen) moeten volledig, gedateerd en ondertekend worden toegezonden. Aanvraagdossiers verstuurd na 1 september worden niet meer behandeld (cf. poststempel).
2.1. Het aanvraagdossier
Om een goede beoordeling van het dossier mogelijk te maken, dient de auteur volgende gegevens in:
2 exemplaren van het aanvraagformulier
5 exemplaren van het literaire debuut 1
8 exemplaren van het werkplan (zie 2.2)
1 kopie van een intentieverklaring van de uitgever voor de publicatie die de auteur met de stimuleringsbeurs wenst te realiseren. Deze intentieverklaring (en/of contract) kan eventueel ook later worden bezorgd, maar is cruciaal voor de uitbetaling van de beurs.
Vrij in te sturen in 8 exemplaren: extra bijlagen om de aanvraag inhoudelijk te ondersteunen (recensies, relevante artikels).
2.2. Het werkplan
In het werkplan stelt de auteur de tweede publicatie voor die hij/zij wil realiseren met de stimuleringsbeurs. De auteur geeft volgende elementen aan:
de omvang en het genre van het te schrijven werk;
een korte inhoudelijke synopsis of omschrijving van thematiek of literaire intenties;
zo mogelijk dient informatie gegeven te worden over de werkwijze;
het voorgenomen tijdstip van afronding van (onderdelen van) het werkplan.
De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking. Indien de informatie onvolledig is en dat - na mogelijkheid tot aanvulling - blijft, wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. De Fondssecretariaten behouden zich het recht voor nadere informatie op te vragen.
3. De beoordeling
Nadat is vastgesteld dat de aanvraag aan alle voorwaarden voor behandeling voldoet, wordt de inzending samen met de overige debuten binnen hetzelfde genre ter beoordeling voorgelegd aan zowel Nederlandse als Vlaamse deskundigen.
Op basis van de beoordelingsrapporten, het aanvraagformulier en overige relevante informatie stelt de gezamenlijke Vlaams-Nederlandse Adviescommissie de eindadviezen vast waarop het bestuur van het FvdL en de Raad van Deskundigen van het VFL hun beslissingen baseren. De Adviescommissie Stimuleringsbeurzen bestaat uit drie leden van de Adviesraad van het FvdL en drie leden van de Bijzondere Adviescommissies van het VFL. De adviescommissie representeert drie genregroepen: proza; poëzie, essay, theater; kinder- en jeugdliteratuur.
De Adviescommissie Stimuleringsbeurzen beoordeelt de aanvraag op basis van
de kwaliteit van het ingezonden werk;
verwachtingen ten aanzien van het werkplan;
andere criteria die van belang zijn voor het nemen van een zorgvuldige beslissing.
Daarna stelt de commissie een advies op voor het Bestuur en de Raad van Deskundigen die het subsidiebesluit nemen.
Als leidraad voor de literaire kwaliteit van de tekst kunnen criteria worden gehanteerd als: gebruikte literaire middelen waaronder stijl, compositie, oorspronkelijkheid / ideeënrijkdom, verbeelding, spanning, karakterontwikkeling enzovoort. Voor poëzie kunnen bijkomende criteria gelden zoals: woordgebruik, klankrijkdom, toon, ritme, vorm, zeggingskracht, enzovoort.
Aanvullend kan worden gekeken naar de kritische waardering in de media.
4. Beschikbare middelen en budgetverdeling
Het budget is samengesteld uit een bijdrage van het Nederlandse en Vlaamse Fonds voor de Letteren en wordt jaarlijks vastgesteld. Het budget is vastgesteld op 96.000 euro per jaar in de periode 2002-2004.
Op basis van de beoordelingscriteria worden de aanvragen onderling gewogen. Stimuleringsbeurzen bedragen minimaal 3.200 euro en maximaal 10.000 euro. Deze bedragen zijn belastbaar volgens de geldende fiscale regelingen in Nederland en Vlaanderen.
5. Bekendmaking van de besluiten
De Fondsen streven ernaar de definitieve beslissing door het bestuur c.q. de Raad van Deskundigen einde november te nemen. De schriftelijke mededeling van de beslissingen, vergezeld van een algemene toelichting, volgt in de loop van de maand december. Een inhoudelijke motivering van het besluit wordt niet automatisch verstrekt. De betrokken auteur kan een persoonlijke motivatie opvragen binnen de vier weken na mededeling van de beslissing.
Deze data worden niet gegarandeerd voor dossiers die niet volledig zijn op 1 september.
In de gesubsidieerde publicatie moet worden vermeld dat deze gerealiseerd is met een stimuleringsbeurs, samen met het logo van de Fondsen. De logo's en de formulering kunnen worden opgevraagd bij de Fondssecretariaten.
6. Uitbetaling
Voor de regeling geldt geen inkomensgrens. Een voorschot van 75% van de stimuleringsbeurs wordt uitbetaald nadat een kopie van de intentieverklaring of het contract van de uitgever is toegezonden. Het restbedrag wordt overgeschreven na ontvangst van 5 exemplaren van de publicatie.
Indien het boek een jaar na de toekenning van de beurs nog niet verschenen is, moet de aanvrager een voortgangsrapport indienen.
De stimuleringsbeurs dient te worden aangewend voor het in de aanvraag omschreven werkplan. Wanneer een project geen doorgang kan vinden, dient het Fondssecretariaat tijdig te worden ingelicht en vervalt de aanspraak op de stimuleringsbeurs.
Wanneer de publicatie wordt uitgesteld, dient het Fondssecretariaat eveneens tijdig te worden ingelicht.
Wanneer het gesubsidieerde project binnen twee jaar na uitbetaling van het voorschot niet is gepubliceerd, kunnen de Fondsbesturen besluiten het subsidiebedrag definitief vast te stellen op nihil. Reeds uitbetaalde voorschotten kunnen dan worden teruggevorderd of gecompenseerd met andere toegekende subsidies bestemd voor de betreffende schrijver.
7. Regeling bij overlijden
Bij het overlijden van de aanvrager, kan de projectbeurs of het restbedrag niet worden opgeëist door de erfgenamen. Een reeds uitgekeerd voorschot wordt bij overlijden niet teruggevorderd.
8. Bezwaarprocedure
De bezwaarprocedures tegen de besluiten verschillen in Vlaanderen en Nederland en worden bij het besluit kenbaar gemaakt.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van het Nederlands Fonds voor de Letteren. In dit Algemeen Reglement zijn algemene bepalingen over de subsidieverdeling opgenomen, zoals de aanvraagprocedure, de criteria, de voorwaarden en de bezwaarprocedure. Eveneens van toepassing is het Huishoudelijk Reglement waarin de interne organisatie van het Fonds voor de Letteren is geregeld.
De interne werking van het Vlaams Fonds voor de Letteren wordt geregeld door het decreet van 30 maart 1999 (Belgisch Staatsblad 27 augustus 1999), het Huishoudelijk Reglement van 6 juli 2001 en de specifieke reglementeringen per subsidievorm.
De reglementen zijn op verzoek verkrijgbaar op het secretariaat van het betreffende Fonds. 1
In principe worden de beoordelingsexemplaren, zowel bij toekenning als bij afwijzing van een stimuleringsbeurs, niet aan de auteur teruggezonden en wordt er van uitgegaan dat de aanvrager er afstand van heeft gedaan. Werken die formeel onontvankelijk zijn, kunnen wel teruggezonden worden indien de aanvrager daar uitdrukkelijk om verzoekt binnen de maand na berichtgeving.