Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Verplichting
Artikel 5. Voorwaarden
Artikel 6. Informeren van consumenten
Artikel 7. Verantwoordelijkheid
Artikel 8. Intrekking oude regeling
Artikel 9. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling standaardprijslijst fysiotherapie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling standaardprijslijst fysiotherapie
De Nederlandse Zorgautoriteit,
Gelet op artikel 38 lid 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vast.
Besluit:
Artikel 1. Algemeen
De regeling is van toepassing op zorgaanbieders die paramedische zorg of dienst leveren zoals fysiotherapeuten die bieden.
Artikel 2. Begripsbepalingen
In deze nadere regeling wordt verstaan onder:
1. vrij tarief: een tarief als bedoeld in artikel 7 lid 4 sub c Wmg;
2. prestatie: een prestatie als bedoeld in artikel 1sub j Wmg;
3. standaardprijslijst: de prijslijst, zoals gedefinieerd is in artikel 5 van deze regeling;
4. behandelingsovereenkomst: een overeenkomst inzake geneeskundige behandeling, zoals bedoeld is in artikel 7:446 Burgerlijk Wetboek;
5. consument: een patiënt, een potentiële patiënt of degene die namens een patiënt informeert.
Artikel 3. Doel
Deze regeling heeft tot doel dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, consumenten tijdig en zorgvuldig informeren over de tarieven die de zorgaanbieders voor prestaties in rekening brengen. De standaardprijslijst geeft inzicht in de tarieven voor niet-verzekerde consumenten of voor verzekerde consumenten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.
Artikel 4. Verplichting
Een zorgaanbieder, welke zorg levert zoals onder artikel 1 van deze regeling is beschreven, die één of meer prestaties levert waarvoor een vrij tarief geldt, maakt een standaardprijslijst bekend.
Deze verplichting treedt op 1 januari 2011 in werking.
Artikel 5. Voorwaarden
De standaardprijslijst fysiotherapie voldoet aan de volgende voorwaarden:
1.
De standaardprijslijst voorziet in één tarief per prestatie.
2.
De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties waarvoor de betreffende zorgaanbieder een tarief in rekening kan brengen.
3.
De standaardprijslijst bevat per prestatie de meest recente tarieven en heeft een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de standaardprijslijst.
1.
Het is voor consumenten mogelijk om voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze kennis te nemen van de standaardprijslijst.
2.
De standaardprijslijst hangt op een voor consumenten duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder.
3.
Desgevraagd stelt de zorgaanbieder consumenten via de telefoon op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de standaardprijslijst.
4.
Desgevraagd doet de zorgaanbieder consumenten binnen achtenveertig uur per post dan wel digitaal de standaardprijslijst toekomen.
1.
Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.
2.
Indien een zorgaanbieder in een maatschap werkzaam is en niet zelf de tarieven bepaalt of in rekening brengt, draagt de maatschap de zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.
Artikel 8. Intrekking oude regeling
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de ‘Regeling standaardprijslijst fysiotherapeuten’, met kenmerk CV/NR-100.039, ingetrokken.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub a, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2010, treedt de regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2011.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling standaardprijslijst fysiotherapie’.
Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter Raad van Bestuur.