{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. – Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. – Kapitaalbuffervereisten
+ Hoofdstuk 3. – Macroprudentiële maatregelen
+ Hoofdstuk 4. – Opties en discreties
+ Hoofdstuk 5. – Overgangsbepalingen en transitie volgend uit de CRR
+ Hoofdstuk 6. Liquiditeitsdekkingsvereiste (liquidity coverage requirement)
+ Hoofdstuk 7. – Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 9 december 2013, houdende regels met betrekking tot de implementatie van specifieke bepalingen uit de richtlijn kapitaalvereisten en de uitvoering van specifieke bepalingen van de verordening kapitaalvereisten (Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR)
De Nederlandsche Bank N.V.,
Na overleg met de representatieve organisaties;
Gelet op de Wet op het financieel toezicht en het Besluit prudentiële regels Wft;
Gelet op Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn nr. 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen nr. 2006/48/EG en nr. 2006/49/EG (CRD IV; PbEU L 176), in het bijzonder de artikelen 128 en 141;
Gelet op Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (CRR; PbEU L 176), in het bijzonder de artikelen 26, 52, 63, 89, 115, 116, 148, 311, 400, 465, 467, 468, 473, 478, 479, 480, 481, 486 en 496;
Gelet op artikel 2 van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten;
Besluit:
Artikel 1:1. – definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Wft: Wet op het financieel toezicht ;
b. Besluit: Besluit prudentiële regels Wft ;
c. DNB: de Nederlandsche Bank N.V.;
d. CRD IV: Richtlijn nr. 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van richtlijn nr. 2002/87/EG en tot intrekking van de richtlijnen nr. 2006/48/EG en nr. 2006/49/EG (PbEU L 176; richtlijn kapitaalvereisten of Capital Requirements Directive IV);
e. CRR: Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU L 176; verordening kapitaalvereisten of Capital Requirements Regulation);
f. CET1 kapitaal: Common Equity Tier 1 capital of Tier 1-kernkapitaal, als bedoeld in artikel 50 van de CRR;
g. AT1 kapitaal: Additional Tier 1 capital of Aanvullend Tier 1-kapitaal, als bedoeld in artikel 61 van de CRR;
h. T2 kapitaal: Tier 2 capital of Tier 2-kapitaal, als bedoeld in artikel 71 van de CRR;
i. eigen vermogen: eigen vermogen of own funds, als bedoeld in artikel 72 van de CRR;
j. EBA: de Europese Bankenautoriteit (European Banking Authority);
k. technische reguleringsnormen of technische uitvoeringsnormen van de EBA: door de EBA ontwikkelde ontwerpen van technische reguleringsnormen (draft regulatory technical standards) of ontwerpen van technische uitvoeringsnormen (draft implementing technical standards), die door de Europese Commissie zijn bevestigd;
l. kredietinstelling: een kredietinstelling als bedoeld in artikel 4 van de CRR, dat wil zeggen een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft.;
m. instelling: een instelling of een onderneming waarop deze regeling op grond van artikel 1:3 van toepassing is;
n. DA LCR: Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor kredietinstellingen (gedelegeerde verordening liquiditeitsdekkingsvereiste of Delegated Act Liquidity Coverage Requirement; PbEU L 11);
o. LCR: de liquidity coverage requirement of het liquiditeitsdekkingsvereiste als bedoeld in artikel 412, eerste lid, van de CRR en nader gespecificeerd in de DA LCR, of de liquidity coverage ratio, als bedoeld in de DA LCR.
1.
Deze regeling is van toepassing op:
a. kredietinstellingen met zetel in Nederland;
b. kredietinstellingen met zetel in een staat die geen lidstaat is en die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren;
c. beleggingsondernemingen met zetel in Nederland; en
d. beleggingsondernemingen met zetel in een staat die geen lidstaat is en die in Nederland beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten.
2.
Deze regeling is van overeenkomstige toepassing op clearinginstellingen met zetel in Nederland en op clearinginstellingen met zetel in een niet-aangewezen staat die hun bedrijf uitoefenen vanuit in Nederland gelegen bijkantoren, tenzij de aard van een bepaling of de systematiek van deze regeling deze overeenkomstige toepassing uitsluit.
1.
Een instelling die de voorgenomen uitgifte van een CET1-instrument ingevolge artikel 26, derde lid, van de CRR ter goedkeuring voorlegt aan DNB, overlegt daarbij de volgende documentatie:
a. een onderbouwde en ondertekende aanvraag tot goedkeuring van het desbetreffende instrument;
b. voor zover van toepassing: het prospectus; en
c. overige gegevens of bescheiden die relevant zijn voor de in de aanhef bedoelde beoordeling door DNB.
2.
Onverminderd het eerste lid, kan DNB de instelling verzoeken nadere gegevens of bescheiden te verstrekken die DNB met het oog op de in het eerste lid bedoelde toetsing nodig acht.
1.
Telkens waar de CRR de toestemming van de bevoegde autoriteit voorschrijft voor het uitoefenen van een optie of discretie door de instelling, dient de instelling een aanvraag tot instemming in bij DNB.
2.
Instellingen melden hun keuze voor een optie of discretie uit de CRR waarvoor geen toestemming van DNB is vereist aan DNB. Indien van toepassing geven instellingen bij deze melding aan dat is voldaan aan de toepasselijke voorwaarden van de CRR voor het toepassen van de betreffende optie of discretie, alsmede aan de relevante technische reguleringsnormen of technische uitvoeringsnormen van de EBA. Deze melding vindt in ieder geval plaats indien het een optie of discretie betreft uit de volgende artikelen van de CRR:
artikel 33 derde lid, artikel 42 onderdeel a, artikel 45 onderdeel a, artikel 57 onderdeel a, artikel 67 onderdeel c, artikel 69 onderdeel a, artikel 90, artikel 94 eerste lid, artikel 102 vierde lid, artikel 111 tweede en derde lid, artikel 125 derde lid, artikel 126 derde lid, artikel 132 derde lid, artikel 137 eerste lid, artikel 138, artikel 152 vierde lid, artikel 155 eerste lid, artikel 160 vierde lid, artikel 166 achtste lid onderdeel e, artikel 180 tweede lid onderdeel c, artikel 193 derde lid, artikel 194 derde en vierde lid, artikel 197 vierde en vijfde lid, artikel 199 tweede, derde en vierde lid, artikel 202, artikel 214 eerste lid, artikel 221 vijfde lid, artikel 222 zesde lid, artikel 223 zesde lid, artikel 227 eerste en tweede lid, artikel 230 derde lid, artikel 243 eerste lid, artikel 244 eerste lid, artikel 246 tweede lid, artikel 254, artikel 255 eerste lid, artikel 258, artikel 266 eerste en derde lid, artikel 271 tweede lid, artikel 301 tweede lid, artikel 303 vierde lid, artikel 305 tweede en vierde lid, artikel 314 tweede lid, artikel 331 tweede lid, artikel 340 eerste lid, artikel 345 eerste lid, artikel 350 tweede en derde lid, artikel 356 eerste lid, artikel 361, artikel 402 derde lid en artikel 421 vijfde lid.
3.
DNB plaatst een formulier op haar website waarmee de toestemmingen, bedoeld in het eerste lid, kunnen worden aangevraagd respectievelijk de meldingen, bedoeld in het tweede lid, kunnen worden gedaan.
1.
Onder regionale en lokale overheden als bedoeld in artikel 115 van de CRR worden verstaan:
a. In Nederland: provincies, gemeenten en waterschappen, alsmede gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld;
b. in de overige lidstaten van de Europese Unie: regionale en lokale overheden die door de toezichthouder op financiële ondernemingen in het betrokken land op de lijst zijn geplaatst van regionale en lokale overheden waarvoor hetzelfde risicogewicht geldt als voor hun centrale overheid.
2.
Onder publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 116, eerste lid, van de CRR wordt verstaan:
a. in Nederland:
1°. gemeenschappelijke regelingen, als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen, voor zover zij niet vallen onder het eerste lid, onderdeel a;
2°. kerkgenootschappen en andere godsdienstige gemeenschappen met een publiekrechtelijke grondslag;
3°. universiteiten, hogescholen of academische ziekenhuizen, als genoemd in de Bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ;
b. in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte: publiekrechtelijk lichamen die door de toezichthouder op financiële ondernemingen in het betrokken land worden aangemerkt als een publiekrechtelijk lichamen en voldoen aan de definitie van publiekrechtelijk lichaam in artikel 4, eerste lid, onderdeel 8, van de CRR.
3.
Voor de toepassing van dit artikel worden onder derde landen die toezicht- en reguleringsvereisten toepassen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke in de Unie worden toegepast, uitsluitend verstaan de derde landen en grondgebieden die zijn opgenomen in het Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2014 betreffende de gelijkwaardigheid van de toezicht- en reguleringsvereisten van bepaalde derde landen en grondgebieden ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2014/908/EU; PbEU L 359).
1.
Een bank met zetel in Nederland als bedoeld in artikel 3:62a, eerste lid, van de wet, die naar het oordeel van de Nederlandsche Bank een dominante positie heeft in het financiële stelsel van Nederland of anderszins is blootgesteld aan systeemrisico's, bedoeld in artikel 133 van de richtlijn kapitaalvereisten, beschikt over een systeemrisicobuffer, bedoeld in artikel 105, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit.
2.
Voor een bank als bedoeld in het eerste lid bedraagt de systeemrisicobuffer drie procent van het overeenkomstig artikel 92, derde lid, van de CRR berekende totaal van risicoposten.
3.
Een bank als bedoeld in het eerste lid voldoet aan de verplichting van het tweede lid op basis van de geconsolideerde positie, overeenkomstig afdeling 2 van deel een van de CRR. De systeemrisicobuffer wordt aangehouden op het hoogste geconsolideerde niveau in Nederland.
4.
De vereiste omvang van de systeemrisicobuffer wordt gedurende de hierna genoemde perioden vermenigvuldigd met de daarbij vermelde percentages:
a. tot en met 31 december 2015: 0%;
b. voor de duur van het kalenderjaar 2016: 25%;
c. voor de duur van het kalenderjaar 2017: 50%;
d. voor de duur van het kalenderjaar 2018: 75%;
e. vanaf 1 januari 2019: 100%.
1.
Een instelling berekent het maximaal uitkeerbare bedrag (Maximum Distributable Amount – MDA), als bedoeld in artikel 141, vierde lid, van de CRD IV, als het product van de uitkeerbare winst, bedoeld in het tweede lid, en het percentage, bedoeld in het derde lid.
2.
De uitkeerbare winst als bedoeld in het eerste lid bedraagt de som van onderdeel a en b minus onderdeel c:
a. interim winsten, berekend ingevolge Titel 2 Boek 9 van het Burgerlijk wetboek of de toepasselijke internationale jaarrekeningstandaarden, voor zover deze winsten nog niet zijn toegerekend aan het CET1 kapitaal zoals bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de CRR en voor zover deze winsten zijn gegenereerd sinds de meeste recente beslissing over handelingen, als bedoeld in artikel 141, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de CRD IV; en
b. winsten, berekend ingevolge Titel 2 Boek 9 van het Burgerlijk wetboek of de toepasselijke internationale jaarrekeningstandaarden, voor zover deze winsten nog niet zijn toegerekend aan het eigen vermogen en voor zover deze winsten zijn gegeneerd sinds de meeste recente beslissing over handelingen, als bedoeld in artikel 141, tweede lid, onderdelen a, b en c, van de CRD IV;
c. de te betalen belasting als de winsten, bedoeld in onderdelen a en b van dit lid, door de bank of beleggingsonderneming zouden worden aangehouden.
3.
Een bank of beleggingsonderneming, stelt het percentage als bedoeld in het eerste lid vast door de waarde van het CET1 kapitaal, voor zover dit niet wordt gebruikt om te voldoen aan de solvabiliteitsvereiste uit hoofde van artikel 92, eerste lid, onderdeel c, van de CRR, af te zetten tegen het gecombineerde buffervereiste, als bedoeld in artikel 128, onderdeel 6, van de CRD IV, waarbij:
a. indien de omvang van het CET1 kapitaal afgezet tegen de vereiste kapitaalbuffer kleiner is dan vijfentwintig procent, het percentage nul procent (0%) bedraagt;
b. indien de omvang van het CET1 kapitaal afgezet tegen de vereiste kapitaalbuffer kleiner is dan vijftig procent, het percentage twintig procent (20%) bedraagt;
c. indien de omvang van het CET1 kapitaal afgezet tegen de vereiste kapitaalbuffer kleiner is dan vijfenzeventig procent, het percentage veertig procent (40%) bedraagt;
d. indien de omvang van het CET1 kapitaal afgezet tegen de vereiste kapitaalbuffer kleiner is dan honderd procent, het percentage zestig procent (60%) bedraagt;
e. indien de omvang van het CET1 kapitaal groter is dan de vereiste kapitaalbuffer, het percentage honderd procent (100%) bedraagt.
4.
Een instelling beschikt over adequate procedures om te waarborgen dat de berekening van het maximaal uitkeerbare bedrag (Maximum Distributable Amount – MDA), als bedoeld in het eerste lid, accuraat is.
Artikel 4:1. – berekening exposure op een CCP op grond van alternatieve formule
Indien een CCP is gestopt met het berekenen van de K CCP in de zin van artikel 308, derde lid, van de CRR, dan mogen instellingen de alternatieve formule uit artikel 310 van de CRR gebruiken om het vereiste eigen vermogen voor hun handelspositie op de CCP en de bijdrage aan het faillissementsfonds voor de CCP zoals omschreven in artikel 311, tweede lid, van de CRR te berekenen, mits aan de volgende vereisten is voldaan:
a. de CCP heeft conform artikel 311, eerste lid, onderdeel a, van de CRR aan de instelling gemeld dat de CCP gestopt is met het berekenen van de K CCP ; en
b. naar het oordeel van DNB is voldaan aan de voorwaarden van artikel 311, tweede lid, van de CRR.
Artikel 4:2. – grote posities
Gelet op artikel 400, tweede lid, van de CRR zijn de volgende posities vrijgesteld van het vereiste uit artikel 395, eerste lid, van de CRR:
a. gedekte obligaties in de zin van artikel 129, eerste, derde en zesde lid, van de CRR tot een maximum van 100% van het in aanmerking komend kapitaal;
b. posities, waaronder deelnemingen of andere belangen, die een instelling heeft met betrekking tot haar moederonderneming, andere dochterondernemingen van de moederonderneming en haar eigen dochterondernemingen, voor zover:
deze groepsondernemingen opgenomen zijn in het toezicht op geconsolideerde basis waaraan de instelling zelf onderworpen is, overeenkomstig de CRR, de richtlijn financiële conglomeraten of overeenkomstig daaraan gelijkwaardige, in een derde land geldende prudentiële standaarden;
de instelling aan DNB heeft aangetoond dat zij in redelijkheid niet aan de limieten van de grote postenregeling voor de betreffende posities kan voldoen;
de instelling aan DNB heeft aangetoond dat de posities op haar groepsondernemingen passen binnen de beheerste en integere uitoefening van haar bedrijf en dat de instelling beschikt over solide risicomanagementprocedures aan de hand waarvan zij doorlopend nagaat en ervoor zorgt dat de grote posities op groepsondernemingen aansluiten op haar risicoprofiel; en
de instelling aan DNB heeft aangetoond dat de posities op groepsondernemingen passen binnen de gezonde balansverhoudingen van de instelling en de desbetreffende groepsondernemingen, zowel voor wat betreft de bruto- als netto omvang als voor wat betreft looptijden;
c. activa die vorderingen op, en andere posities, waaronder deelnemingen of andere belangen, met betrekking tot regionale of centrale kredietinstellingen vertegenwoordigen waarmee de kredietinstelling krachtens wettelijke of statutaire bepalingen in het kader van een netwerk is verbonden en die op grond van die bepalingen belast zijn met de verevening van onderlinge geldposities binnen het netwerk;
d. activa die vorderingen op centrale banken vertegenwoordigen in de vorm van bij deze centrale banken aan te houden voorgeschreven minimumreserves die in de nationale valuta luiden; en
e. 50% van de documentaire kredieten met middelhoog tot laag risico buiten de balanstelling en van de niet-opgenomen kredietfaciliteiten buiten de balanstelling, bedoeld in bijlage 1 van de CRR, alsmede, met instemming van DNB, 80% van andere dan leninggaranties met een wettelijke of bestuursrechtelijke grondslag die voor de leden worden verstrekt door onderlinge garantiesystemen met de status van kredietinstelling.
Artikel 4:3. – interne modellen
Gelet op artikel 148, tweede lid, van de CRR hanteren de moederonderneming en dochterondernemingen van een instelling die een IRB model hanteert uiterlijk vanaf 1 januari 2017 voor alle posities een IRB model. DNB kan deze periode verkorten of verlengen, indien daartoe aanleiding bestaat op grond van de aard of de omvang van de betreffende instelling of van het aantal en de aard van de toe te passen ratingsystemen.
1.
Gelet op artikel 465, tweede lid, van de CRR wordt de vereiste CET1 ratio voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 vastgesteld op 4,5%.
2.
Gelet op artikel 465, tweede lid, van de CRR wordt de vereiste Tier 1 ratio voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 vastgesteld op 6%.
Artikel 5:2. – vaststelling percentages artikel 467 CRR met betrekking tot de ongerealiseerde verliezen
Gelet op artikel 467, derde lid, van de CRR worden de percentages waarvoor de ongerealiseerde verliezen gerelateerd aan activa of passiva die worden gewaardeerd op de reële waarde kunnen worden toegepast, als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, 20%;
b. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 40%;
c. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, 60%;
d. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 80%;
e. voor de periode vanaf 1 januari 2018, 100%.
Artikel 5:3. – vaststelling percentages artikel 468 CRR met betrekking tot ongerealiseerde winsten
Gelet op artikel 468, eerste lid, van de CRR worden de percentages waarvoor de ongerealiseerde winsten gerelateerd aan activa of passiva die worden gewaardeerd op de reële waarde kunnen worden toegepast, als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 60%;
b. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, 40%;
c. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 20%;
d. voor de periode vanaf 1 januari 2018, 0%.
Artikel 5:4. – toestaan gebruik berekening van artikel 473 CRR met betrekking tot het gebruik van IAS
Indien een instelling voldoet aan de vereisten van artikel 473, eerste lid, van de CRR, is het deze instelling toegestaan om voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2018 de berekening als bedoeld in artikel 473, tweede en derde lid, van de CRR toe te passen.
1.
Gelet op artikel 478, derde lid, onderdeel a, van de CRR worden de percentages voor onderdelen b, d en e van artikel 36, eerste lid, van de CRR als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, 20%;
b. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 40%;
c. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, 60%;
d. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 80%;
e. voor de periode vanaf 1 januari 2018, 100%.
2.
Gelet op artikel 478, derde lid, onderdeel a, van de CRR worden de percentages voor onderdeel c van artikel 36, eerste lid, van de CRR, voor zover de uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten en niet voortvloeien uit tijdelijke verschillen, als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, 20%;
b. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 40%;
c. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, 60%;
d. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 80%;
e. voor de periode vanaf 1 januari 2018, 100%.
3.
Gelet op artikel 478, derde lid, onderdeel a, van de CRR worden de percentages voor onderdelen a, f, g en h van artikel 36, eerste lid, van de CRR als volgt vastgesteld: voor de periode vanaf 1 januari 2014, 100%.
4.
Gelet op artikel 478, derde lid, onderdeel b, van de CRR worden de percentages voor onderdeel c van artikel 36, eerste lid, van de CRR, voor zover de uitgestelde belastingvorderingen die op toekomstige winstgevendheid berusten en voortvloeien uit tijdelijke verschillen, als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, 0%;
b. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 10%;
c. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, 20%;
d. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 30%;
e. voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, 40%;
f. voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, 50%;
g. voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, 60%;
h. voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 70%;
i. voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, 80%;
j. voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, 90%;
k. voor de periode vanaf 1 januari 2024, 100%.
5.
Gelet op artikel 478, derde lid, onderdeel b, van de CRR worden de percentages voor onderdeel i van artikel 36, eerste lid, van de CRR, als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014: 20%;
b. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015: 40%;
c. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016: 60%;
d. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017: 80%;
e. voor de periode vanaf 1 januari 2018: 100%.
6.
Gelet op artikel 478, derde lid, onderdeel c, van de CRR worden de percentages voor onderdelen b tot en met d van artikel 56 van de CRR als volgt vastgesteld: voor de periode vanaf 1 januari 2014, 100%.
7.
Gelet op artikel 478, derde lid, onderdeel d, van de CRR worden de percentages voor onderdelen b tot en met d van artikel 66 van de CRR als volgt vastgesteld: voor de periode vanaf 1 januari 2014, 100%.
Artikel 5:6. – vaststelling percentages artikel 479 CRR met betrekking tot minderheidsbelangen
Gelet op artikel 479, vierde lid, van de CRR worden de percentages als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, 80%;
b. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 60%;
c. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, 40%;
d. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 20%;
e. voor de periode vanaf 1 januari 2018, 0%.
Artikel 5:7. – vaststelling factor artikel 480 CRR met betrekking tot minderheidsbelangen en in aanmerking komend aanvullend-tier 1 en tier 2-kapitaal
Gelet op artikel 480, derde lid, van de CRR wordt de factor als volgt vastgesteld: voor de periode vanaf 1 januari 2014, 1.
Artikel 5:8. – vaststelling percentages artikel 481 CRR met betrekking tot additionele aftrekposten
Gelet op artikel 481, vijfde lid, van de CRR worden de percentages uit het derde en vierde lid van dat artikel als volgt vastgesteld: voor de periode vanaf 1 januari 2014, 0%.
Artikel 5:9. – vaststelling percentages artikel 486 CRR met betrekking tot limieten aan transitiebepalingen
Gelet op artikel 486, zesde lid, van de CRR worden de percentages, als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014, 80%;
b. voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015, 70%;
c. voor de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016, 60%;
d. voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017, 50%;
e. voor de periode van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018, 40%;
f. voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, 30%;
g. voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, 20%;
h. voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021, 10%;
i. voor de periode vanaf 1 januari 2022, 0%.
Artikel 5:10. – ontheffing voor Fonds Communs de Créances of gelijkwaardige instrumenten
De in artikel 129, eerste lid, onderdelen d en e, van de CRR vermelde limiet van 10% geldt tot en met 31 december 2017 niet voor preferente aandelen die zijn uitgegeven door Franse ‘Fonds Communs de Créances’ of door securitisatie-instellingen die gelijkwaardig zijn aan Franse ‘Fonds Communs de Créances’, mits wordt voldaan aan elk van de voorwaarden, bedoeld in artikel 496, eerste lid, van de CRR.
1.
Gelet op artikel 412, vijfde lid, en artikel 460 van de CRR, in samenhang met artikel 38 van de DA LCR, wordt het percentage van de LCR voor banken met zetel in Nederland, op geconsolideerde, gesubconsolideerde en individuele basis, als volgt vastgesteld: voor de periode vanaf 1 oktober 2015, 100%.
2.
Mits op geconsolideerd niveau wordt voldaan aan het eerste lid worden, gelet op artikel 412, vijfde lid, en artikel 460 van de CRR, in samenhang met artikel 38 van de DA LCR, de percentages voor de LCR voor banken met zetel in Nederland die niet een bank als dochteronderneming hebben, als volgt vastgesteld:
a. voor de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2016, 80%;
b. voor de periode vanaf 1 januari 2017, 100%.
3.
Gelet op artikel 412, vijfde lid, en artikel 460 van de CRR, in samenhang met artikel 38 van de DA LCR, wordt het percentage van de LCR voor in Nederland gelegen bijkantoren van banken met zetel in een staat die geen lidstaat is, als volgt vastgesteld: voor de periode vanaf 1 oktober 2015, 100%.
4.
Voor de toepassing van dit artikel is het uitsluitend met betrekking tot cash pooling products toegestaan de liquiditeitsuitstroom te berekenen na aftrek van een afhankelijke liquiditeitsinstroom (netting of liquidity outflows and inflows for cash pooling products), mits volledig wordt voldaan aan alle voorwaarden van artikel 26(a), 26(b) en 26(c) van de DA LCR.
Artikel 7:1. – intrekking van toezichthouderregelingen van DNB
De volgende regelingen van DNB worden ingetrokken:
a. Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010 ;
b. Regeling solvabiliteitseisen marktrisico Wft 2011 ;
c. Regeling solvabiliteitseisen operationeel risico Wft 2010 ;
d. Regeling hybride instrumenten banken en andere financiële ondernemingen (exclusief verzekeraars) Wft 2010 ;
e. Regeling securitisaties Wft 2010 ;
f. Regeling uitsluiting solvabiliteitsaftrek immateriële activa .
Artikel 7:2. – citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR.
Artikel 7:3. – inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 9 december 2013
.
De Nederlandsche Bank N.V.
directeur