Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Project
Artikel 3. Aanvraag
Artikel 4. Voorwaarde
Artikel 5. Verplichtingen
Artikel 6. Beoordeling
Artikel 7. Bijdrage
Artikel 8. Indiening
Artikel 9. Subsidieplafond
Artikel 10. Inwerkingtreding
Artikel 11. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Snelloket

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 15 juni 2011.
Regeling Snelloket
Stichting Nederlands Fonds voor de Film,
Gelet op de Wet op het specifiek cultuurbeleid;
Het Nederlands Fonds voor de Film publiceert de Regeling Snelloket in opdracht van het ministerie van OC&W;
Ter uitvoering van het bepaalde in het Bijdragenreglement geldt het volgende.
a. Afwerkingsbijdrage: bijdrage voor alle werkzaamheden verbonden aan het vertoningsgereed-maken van een film, na voltooiing van de werkkopie van de betreffende film.
b. Beginnend regisseur: een regisseur die minder dan vier jaar voorafgaand aan de aanvraag is afgestudeerd met een film aan de filmacademie of een beeldende kunstopleiding in de richting AV.
c. Project: een project zoals bedoeld in artikel 1 van het Bijdragenreglement.
2.1
Projecten uit alle genres komen in aanmerking voor een afwerkingsbijdrage.
2.2
Projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage op grond van een andere regeling van het Filmfonds worden niet in behandeling genomen.
2.3
Televisieproducties, reportages en registraties komen op grond van deze regeling niet voor een bijdrage in aanmerking.
3.1
Een aanvraag voor een financiële bijdrage ten behoeve van de afwerking van een project wordt ingediend door een beginnend regisseur.
3.2
Een aanvraag wordt in de Nederlandse taal in drievoud ingediend met gebruikmaking van een voor dit doel door het fonds ter beschikking gesteld aanvraagformulier.
3.3
Bij een aanvraag worden in ieder geval de volgende gegevens overgelegd:
Een korte inhoud;
Een werkkopie die zo goed mogelijk zicht geeft op het beoogde eindresultaat;
Begroting van de nog te maken afwerkingskosten van de film en een beschrijving van de werkzaamheden;
C.V. maker;
Een plan voor openbare vertoning en/of distributie van de film.
3.4
Aanvragen die worden ingediend enkel op basis van nog ongemonteerde opnamen worden niet in behandeling genomen.
Artikel 4. Voorwaarde
Subsidie wordt verleend op voorwaarde dat de aanvrager meewerkt aan de totstandkoming van een uitvoeringsovereenkomst.
Artikel 5. Verplichtingen
In geval van subsidieverlening is de aanvrager verplicht:
5.1 Uiterlijk een jaar na verlening van een subsidie een vertoningskopie en een dvd van de afgewerkte film op te leveren.
5.2 De door een aanvrager beoogde techniek voor de afwerking van het project is zodanig dat het eindproduct geschikt is voor vertoning aan een publiek.
5.3 Indien de aanvrager de in dit artikel en in de uitvoeringsovereenkomst genoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is het Bestuur bevoegd de verlening van de financiële bijdrage in te trekken of ten nadele van de subsidieontvanger te wijzigen.
6.1
Het project waarvoor de aanvraag is ingediend, wordt beoordeeld op:
inhoudelijke en
cinematografische benadering.
6.2
Op aanvragen wordt door het bestuur beslist.
6.3
Het bestuur van het Fonds beslist uiterlijk binnen vier weken na indiening op de aanvraag.
Artikel 7. Bijdrage
De maximale hoogte van een financiële bijdrage bedraagt € 15.000,–
8.1
Het Snelloket hanteert geen inleverdata. Aanvragen kunnen het hele jaar door worden ingeleverd met uitzondering van de maanden juli en augustus.
8.2
Een aanvraag voor een afwerkingsbijdrage kan slechts één keer worden ingediend.
Artikel 9. Subsidieplafond
Het totale beschikbare bedrag dat het bestuur van het Fonds voor het uitvoeren van deze regeling onder aanvragers kan verdelen, bedraagt in totaal € 150.000,–.
Artikel 10. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 11. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling Snelloket.
Stichting Nederlands Fonds voor de Film.