Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Wie kunnen reisbeurzen en verblijfsbeurzen aanvragen??
Waar zijn reis- en verblijfsbeurzen voor bestemd??
Indienen van een aanvraag
Beoordeling
Besluiten
Hoogte
Uitbetaling
Definitieve vaststelling
Regeling bij overlijden
Algemeen Reglement en Huishoudelijk Reglement
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling reisbeurzen en verblijfbeurzen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling reisbeurzen en verblijfbeurzen
Inleiding
Reisbeurzen en verblijfsbeurzen zijn projectsubsidies voor schrijvers en vertalers van literair werk in het Nederlands of Fries die een aantal dagen, weken of maanden in binnen- of buitenland willen verblijven. De reis- en verblijfsbeurzen kunnen worden aangewend voor een specifiek literair project dat in boekvorm zal verschijnen, maar ook ten behoeve van research of deelname aan activiteiten die verdieping van het eigen literaire werk of reflectie daarop beogen.
Deze regeling is een deelreglement als bedoeld in artikel 5 lid 2 van het Algemeen Reglement van het Fonds voor de Letteren.
Wie kunnen reisbeurzen en verblijfsbeurzen aanvragen??
Deze regeling is bestemd voor literaire schrijvers van Nederlands- en Friestalig werk en vertalers die literair werk in het Nederlands of Fries vertalen.
De aanvrager dient tenminste één literair werk op zijn naam te hebben, dat - vóór het indienen van de aanvraag - in boekvorm is verschenen 1 of door een professioneel toneelgezelschap is opgevoerd.
Waar zijn reis- en verblijfsbeurzen voor bestemd??
Het is mogelijk beurzen aan te vragen, zijnde een bijdrage in de kosten voor reis, verblijf, research en/of deelname aan activiteiten die een aantoonbaar verband hebben met het eigen letterkundig werk of met een voorgenomen, in boekvorm te verschijnen, literair werk.
Binnen deze voorwaarden kunnen beurzen dus ook aangevraagd worden voor bezoek aan bibliotheken en symposia, voor cursussen, archiefonderzoek en het deelnemen aan belangrijke literaire manifestaties met een internationale uitstraling. Auteurs en vertalers die deelnemen aan buitenlandse manifestaties die georganiseerd worden door het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds komen niet in aanmerking voor een reisbeurs.
Vertalers aan wie door een van de twaalf Vertalershuizen in Europa een verblijf is aangeboden, deels bekostigd met subsidie van de Europese Gemeenschappen, kunnen binnen deze regeling bij het Fonds voor de Letteren een bijdrage in de kosten aanvragen. Ook schrijvers en vertalers die in de studio's die het Fonds ter beschikking heeft of in andere 'residences' of Schrijvershuizen willen verblijven, kunnen een beroep doen op deze regeling.
Nadere informatie over de diverse mogelijkheden treft u aan op de website van het Fonds (www.fondsvoordeletteren.nl) of kunt u opvragen bij het secretariaat.
Indienen van een aanvraag
Reisbeurzen en verblijfsbeurzen moeten door de schrijver of vertaler zelf worden aangevraagd met gebruikmaking van een daarvoor bestemd aanvraagformulier. Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend, maar steeds tenminste drie maanden voor aanvang van de reis.
Aanvraagformulieren zijn het hele jaar door opvraagbaar. Zij dienen tijdig (d.w.z. tenminste drie maanden voor aanvang van de reis) volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend in het bezit te zijn van het secretariaat van het Fonds. Later ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen.
De schrijver/vertaler dient de aanvraag vergezeld te doen gaan van:
Een zo concreet mogelijke omschrijving van het doel en de functie van de reis en/of het verblijf. Ook de duur van de reis en/of het verblijf dient gemotiveerd te worden.
Een volledig overzicht van literaire boekpublicaties en/of opgevoerde toneelwerken.
Een gespecificeerde begroting voor kosten van vervoer, verblijf en/of kosten voor research, deelname symposia etc. (voorzover blijkens het aanvraagformulier deze informatie gegeven dient te worden).
Het secretariaat kan, indien de aanvraag daartoe aanleiding geeft, de aanvrager om nadere informatie verzoeken.
Een schrijver of vertaler die een reis- of verblijfsbeurs aanvraagt, dient er rekening mee te houden dat drie exemplaren van tenminste de meest recente boekpublicatie kort na ontvangst van de aanvraag door het Fonds kunnen worden opgevraagd. Vertalers kunnen bovendien worden verzocht van de toe te zenden vertaling minimaal 10 pagina's uit het midden van de tekst van de oorspronkelijke boekuitgave bij te sluiten.
De aanvrager is verantwoordelijk voor een juiste en volledige informatieverstrekking op grond waarvan het Fondsbestuur redelijkerwijs tot een besluit kan komen. Indien de aanvraag, na gelegenheid tot reparatie, onvolledig is wordt deze niet ontvankelijk verklaard.
Beoordeling
Nadat is vastgesteld dat de aanvraag aan alle voorwaarden voor behandeling voldoet, wordt de beoordeling van de aanvragen voorbereid door de voor een periode van één jaar te benoemen reisbeurscommissie, bestaande uit leden van de Adviesraad, die daarbij gebruik kan maken van preadviezen van externe deskundigen.
Bij het nemen van de beslissingen wordt rekening gehouden met de volgende (combinatie van) factoren:
De motivering van de functie van de reis en/of het verblijf;
De literaire kwaliteit c.q. vertaalkwaliteit van het reeds in boekvorm gepubliceerde werk;
De begroting en de hoogte van de gevraagde bijdrage (voorzover deze informatie blijkens het aanvraagformulier gegeven dient te worden);
De mate van realisering van een eerder gesubsidieerde reis of verblijf, tot uiting komend in het reisverslag, boekpublicaties of anderszins met de gesubsidieerde reis in verband staand werk;
De subsidiëring van het project uit andere financieringsbronnen;
Het beschikbare budget.
Schrijvers/vertalers van wie eerder een aanvraag voor een reis- of verblijfsbeurs is afgewezen op grond van de literaire kwaliteit c.q. vertaalkwaliteit van hun werk, kunnen pas weer opnieuw een aanvraag indienen als er een nieuwe boekpublicatie ter beoordeling kan worden voorgelegd.
Bij de toekenning van reisbeurzen en verblijfsbeurzen wordt voorrang gegeven aan aanvragers die niet eerder in het kalenderjaar voor een toekenning in aanmerking kwamen.
Zo lang eerder toegekende reis- of verblijfsbeurzen niet definitief zijn vastgesteld (door ontbreken van de gevraagde gegevens) wordt niet overgegaan tot toekenning van een nieuwe beurs.
Besluiten
Het bestuur stelt de aanvrager binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag schriftelijk van zijn beslissing in kennis.
Hoogte
Bij het vaststellen van de hoogte van de beurs wordt rekening gehouden met het doel en de duur van de reis en/of verblijf en eventueel overige met het literaire project/onderneming in verband staande kosten. Ten aanzien van die aanvragen waarvoor in het aanvraagformulier verzocht werd om een begroting, wordt ook rekening gehouden met de ingediende begroting. Het bestuur behoudt zich echter het recht voor een lagere bijdrage dan gevraagd toe te kennen.
Subsidieverplichtingen De beurs dient uitdrukkelijk gebruikt te worden voor de in de aanvraag omschreven reis, verblijf en/of activiteit. Bij wijziging van reisdoel of bij het geheel vervallen van reisplannen, dient het bestuur tijdig te worden ingelicht en vervalt de toekenning. De schrijver/vertaler is dan gehouden tot terugstorting van een eventueel reeds uitgekeerd voorschot.
Bij wijziging van reisbestemming of indien de reis niet wordt aangevangen binnen de in de toekenningsbrief aangegeven periode, dient het bestuur tijdig te worden ingelicht. Het bestuur kan dan besluiten de subsidieverlening in te trekken.
Binnen drie maanden na terugkomst dient een verslag aan het bestuur te worden overgelegd. In het verslag moet de samenhang tussen de reis en/of het verblijf en de opgedane ervaringen tot uitdrukking komen en dient te worden aangegeven wat het resultaat is van de reis of het verblijf.
Voor reisbeurstoekenningen, waarbij dat in de toekenningsbrief als verplichting is opgenomen, geldt dat het verslag vergezeld moet gaan van financiële bewijsstukken betreffende de gemaakte reis- en verblijfskosten en eventueel andere begrote (en gehonoreerde) kosten.
Uitbetaling
Nadat de subsidieverlening heeft plaatsgevonden, kan de subsidie-ontvanger schriftelijk verzoeken tot betaling van maximaal 90% van het toegekende bedrag als voorschot.
Het restant van de beurs (10%) wordt uitgekeerd wanneer binnen drie maanden na terugkomst een verslag is ontvangen. Voor reisbeurzen geldt dat het verslag vergezeld dient te gaan van financiële bewijsstukken.
Definitieve vaststelling
De reis- of verblijfsbeurs worden definitief vastgesteld na ontvangst van een verslag. Voor zover dit in de toekenningsbrief als verplichting is opgenomen, dient het verslag vergezeld te gaan van de financiële bewijsstukken betreffende de reis- en verblijfskosten en eventueel andere begrote (en gehonoreerde) kosten.
Indien niet binnen twee jaar na de toekenningsbrief de gevraagde gegevens (verslag, financiële bewijsstukken) worden overgelegd, dan kan het bestuur besluiten het subsidie definitief vast te stellen op nihil.
Reeds uitbetaalde voorschotten kunnen dan worden teruggevorderd of gecompenseerd met andere subsidies bestemd voor de betreffende schrijver/vertaler.
De subsidie-ontvanger is verplicht tot terugbetaling van het voorschot voor zover dat voorschot de definitief vastgestelde reis- of verblijfsbeurs overtreft.
Regeling bij overlijden
Erfgenamen kunnen slechts aanspraak maken op uitbetaling van een toegekende beurs indien en voor zover door de overleden schrijver/vertaler aantoonbare kosten zijn gemaakt in verband met de te ondernemen reis. Indien de schrijver/vertaler overleden is nadat de reis was aangevangen, zal de reisbeurs definitief worden vastgesteld nadat de financiële bewijsstukken betreffende de reis- of verblijfskosten en eventueel andere begrote (en gehonoreerde) kosten zijn ontvangen.
Algemeen Reglement en Huishoudelijk Reglement
Van toepassing op deze regeling is het Algemeen Reglement van het Fonds voor de Letteren waarin algemene bepalingen omtrent de subsidieverdeling zijn omschreven, zoals de aanvraagprocedure, de criteria, voorwaarden en de bezwaarprocedure. Eveneens van toepassing is het Huishoudelijk Reglement waarin de interne organisatie van het Fonds voor de Letteren wordt geregeld. Beide reglementen zijn op verzoek verkrijgbaar bij het secretariaat. 1
Het gaat dan om werk dat is uitgegeven bij een erkende uitgever in een oplage van minstens 500 exemplaren en dat in de reguliere boekhandel verkrijgbaar is. Uitgaven in eigen beheer, publicaties die uitsluitend in een bepaalde boekhandelketen te koop zijn, gelegenheidsuitgaven, werk in de vorm van redactie en samenstelling, herdrukken, bewerkingen en publicaties van geringe omvang (de omvang van een poëziebundel dient minimaal 20 pagina's te zijn, van proza minstens 35.000 woorden en van kinderboeken minstens 7.000 woorden) vallen hier niet onder.