Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Verplichting
Artikel 5. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling publicatie wachttijden somatische zorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op 8 januari 2010.
Regeling publicatie wachttijden somatische zorg Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op artikel 38 lid 4 juncto 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Stelt de volgende regeling vast:
Artikel 1. Algemeen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet en wordt geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg 1 .
Uitgezonderd van deze regeling zijn:
Zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden te onderscheiden naar categorieën van specialismen overeenkomstig het onderscheid zoals dat wordt gemaakt in het specialistenregister van de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, zoals dat register luidt op het tijdstip van vaststellen van een tarief/prestatiebeschrijving door de Nederlandse Zorgautoriteit voor het desbetreffende specialisme
en
zorgaanbieders die geneeskundige zorg aanbieders zoals psychiaters of psychotherapeuten die bieden.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 2. Begripsbepalingen
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In deze regeling wordt verstaan onder:Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
2.1 Wachttijd polikliniek
Het aantal weken tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de 3e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.
2.2 Wachttijd behandeling
Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt de indicatie voor een operatie krijgt van de behandelend arts, tot het moment van opname of operatie. Hierbij wordt gekozen voor de 3 e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie. Wanneer meerdere varianten van een behandeling bestaan, wordt de wachttijd opgegeven voor de meest voorkomende behandeling.
2.3 Wachttijd diagnostiek
Het aantal weken tussen het moment dat de patiënt van buiten de instelling een afspraak maakt voor gebruik van een diagnostische techniek tot het moment van toepassing van de diagnostiek. Hierbij wordt gekozen voor de 3 e mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.
2.4 Vestigingslocatie
Locatie waar medisch specialistische zorg of diensten geleverd worden.
2.5 Actuele situatie
Ruimte voor het maken van afspraken in het afsprakenregister aan het begin van de maand waarvoor voor de wachttijden gepubliceerd worden.
2.6 Retrospectieve wachttijden
De gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste drie maanden.
Artikel 3. Doel
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling heeft tot doel wachttijden voor electieve medisch specialistisch zorg op eenduidige wijze transparant en vergelijkbaar beschikbaar te maken voor consumenten.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4. Verplichting
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
4.1 Afronding wachttijd naar hele weken
Voor publicatie van de wachttijden worden deze omgerekend naar hele weken door naar boven af te ronden.
4.2 Informatie openbaar maken
Een zorgaanbieder zoals bedoeld in artikel 1 van deze regeling dient voor elke vestigingslocatie de volgende informatie te publiceren op haar website
1. lijst met wachttijden (uitgedrukt in weken) voor polikliniek, behandeling en diagnostiek, op basis van de lijst opgenomen in bijlage 1 ;
2. melding of deze wachttijden actueel of retrospectief zijn gebruik te maken van de zin:
? [actuele/driemaandelijks gemiddelde] wachttijden per [datum actualisatie]
3. de datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.
4.3 Aggregatieniveau wachttijd polikliniek
Het publiceren van wachttijd polikliniek is verplicht voor alle specialismen (genummerde lijst in bijlage 1 ) wanneer deze als polikliniek operationeel is. Zorgaanbieders die poliklinieken georganiseerd hebben rond sub-specialismen (aangegeven met een letter in bijlage 1 ) kunnen wachttijden publiceren voor deze subspecialismen. Mocht er geen wachttijd per specialisme (aangegeven met een cijfer in bijlage 1 ) meetbaar zijn, dan geldt de laagste 2 wachttijd van de subspecialismen onder dit specialisme.
4.4 Frequentie publicatie
De gegevens op de website moeten minimaal 1 keer per maand worden geactualiseerd tussen de 1 e en de 10 e dag van de maand.
4.5 Alternatief medium
a. De wachttijdinformatie zoals opgenomen in artikel 4.2 wordt aan mensen die geen toegang hebben tot internet ook direct op verzoek mondeling of schriftelijk verstrekt.
b. Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft, wordt de wachttijdinformatie zoals opgenomen in artikel 4. op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt, in een vorm die aansluit bij de behoefte van de verzoekende partij.
4.6 Actuele wachttijden
Per 1 juli 2009 is het niet meer toegestaan retrospectieve wachttijden op te geven en moeten alle gepubliceerde wachttijden actueel zijn.
Artikel 5. Slotbepaling
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling publicatie wachttijden somatische zorg’.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.
Namens de
Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit
portefeuillehouder Zorgmarkten Cure
Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 20258, datum inwerkingtreding 09-01-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Voorzitter