Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Verplichtingen
Artikel 5. Alternatief medium
Artikel 6. Intrekking oude regeling
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling publicatie wachttijden geestelijke gezondheidszorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling publicatie wachttijden GGZ
Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:
Ingevolge de artikelen 38, leden 4 en 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de informatievoorziening van zorgaanbieders.
Artikel 1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die geestelijke gezondheidszorg (GGZ) leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zorgaanbieders die enkel crisis GGZ leveren vallen niet onder de reikwijdte van deze regeling.
Artikel 2. Doel
Deze regeling beoogt de beschikbaarheid van keuze-informatie voor de patiënt en de verwijzer te vergroten door het publiceren van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg.
Artikel 3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.
Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.
b. Actuele situatie: de derde beschikbare mogelijkheid in de agenda voor het maken van een afspraak.
c. Retrospectieve wachttijd: de gemiddelde gerealiseerde wachttijd van de laatste twee maanden.
d. Aanmeldingswachttijd: het aantal weken tussen het moment dat een patiënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de patiënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. Voor de bepaling van de aanmeldings-wachttijd wordt gekozen voor de actuele situatie.
e. Behandelingswachttijd: het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd is de retrospectieve wachttijd van de laatste twee maanden voor alle behandelingen bij de vestigingslocatie(s) van de zorgaanbieder.
f. Vestigingslocatie: locatie waar geestelijke gezondheidszorg wordt geleverd.
g. Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, behalve de generalistische basis-GGZ en crisis GGZ. Dit omvat behandeling al dan niet gepaard met verblijf.
h. Generalistische basis-GGZ: geneeskundige geestelijke gezondheidszorg als omschreven bij of krachtens de Zvw, niet zijnde gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.
i. Hoofddiagnosegroep: DSM-IV diagnosetyperingen zijn ingedeeld in 14 hoofddiagnosegroepen; aandachtstekort-en gedrag, pervasief, overige kindertijd, delirium dementie en overig, alcohol, overige aan een middel, schizofrenie, depressie, bipolair en overig, angst, restgroep diagnoses, persoonlijkheid, somatoforme & eetstoornis. Wanneer in deze regeling verwezen wordt naar de hoofddiagnosegroep wordt de gestelde werkdiagnose bedoeld.
j. Treeknorm: de maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen, zoals afgesproken door veldpartijen in het Treekoverleg. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden. 1
1.
De zorgaanbieder publiceert voor iedere vestigingslocatie de volgende informatie op zijn website 2 :
a. De aanmeldingswachttijd.
b. De behandelingswachttijd, indien hier sprake van is. Als de zorgaanbieder (ook) gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg levert en voor de behandeling van (een) bepaalde hoofddiagnosegroep(en) een langere wachttijd is dan de wachttijd voor behandeling van de overige hoofddiagnosegroepen die de zorgaanbieder levert, dan moet dit expliciet vermeld worden. Als er géén sprake is van een behandelingswachttijd of als de behandelingswachttijd voor de hoofddiagnosegroepen die de zorgaanbieder levert niet onderling verschilt, dan moet dit expliciet vermeld worden.
c. Een uitleg wanneer wachttijden mede afhankelijk zijn van de zorgverzekeraar waar de patiënt verzekerd is. Indien dit het geval is dan wordt de wachttijd voor patiënten van die betreffende zorgverzekeraar vermeld. Dit geldt voor zowel de aanmeldingswachttijd als de behandelingswachttijd. Als de wachttijd niet afhankelijk is van waar de patiënt verzekerd is, dan moet dit expliciet vermeld worden.
d. De datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.
e. De volgende tekst: ‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’
2.
Voor publicatie van de wachttijden worden deze omgerekend naar hele weken door naar boven af te ronden.
3.
Het is toegestaan om de wachttijden van vestigingslocaties te clusteren tot een enkele wachttijd wanneer verschillende vestigingslocaties zich bevinden binnen één gemeente (of deelgemeente) of wanneer vestigingslocaties van een aanbieder zich in verschillende gemeentes, maar op maximaal tien kilometer afstand van elkaar bevinden.
4.
De gegevens op de website moeten minimaal 1 keer per maand worden geactualiseerd tussen de eerste en de tiende dag van de maand.
Artikel 5. Alternatief medium
Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft of de patiënt of verwijzer geen toegang heeft tot internet en contact opneemt met de zorgaanbieder, wordt de wachttijd-informatie zoals opgenomen in artikel 4 direct mondeling of schriftelijk verstrekt.
Artikel 6. Intrekking oude regeling
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling ‘ publicatie wachttijden ambulante tweedelijns GGZ ’, met kenmerk GG/NR 100.106, ingetrokken.
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2016. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling publicatie wachttijden geestelijke gezondheidszorg’.
1
Zie hierover ‘Toezichtkader zorgplicht zorgverzekeraars ZVW’ (TH/BR-018). 2
Zie voor een schematische weergave de tabel in de toelichting.
Nederlandse Zorgautoriteit
voorzitter Raad van Bestuur