Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Werkingssfeer
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Verplichtingen
Artikel 4. Alternatief medium
Artikel 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling publicatie wachttijden ambulante tweedelijns GGZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2016. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2016.
Regeling publicatie wachttijden ambulante tweedelijns GGZ
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
Gelet op de artikelen 38, leden 4 en 7, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Werkingssfeer
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die ambulante tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg leveren als bedoeld in de Zorgverzekeringswet .
Artikel 2. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. Zorgaanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.
Waar in deze regeling wordt gesproken van zorgaanbieder wordt tevens gedoeld op degene die een administratie voert als bedoeld in artikel 44, van de Wmg.
b. Actuele situatie: Ruimte voor het maken van afspraken in het afsprakenregister aan het begin van de maand waarvoor de wachttijden gepubliceerd worden.
c. Retrospectieve wachttijd: De gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste twee maanden.
d. Aanmeldingswachttijd: Het aantal weken tussen het moment dat een cliënt of verwijzer een eerste afspraak maakt bij een zorgaanbieder voor een intakegesprek, tot het moment dat de cliënt hiervoor bij de zorgaanbieder terecht kan. Voor de bepaling van de aanmeldings-wachttijd wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afspraken-register in de actuele situatie.
e. Behandelingswachttijd: Het aantal weken tussen de intake en de start van de behandeling. De behandelingswachttijd is de retrospectieve wachttijd van de laatste twee maanden voor alle ambulante behandelingen bij de vestigingslocatie(s) van de zorgaanbieder.
f. Vestigingslocatie: Locatie waar ambulante curatieve geestelijke gezondheidszorg wordt geleverd.
1.
De zorgaanbieder dient voor elke vestigingslocatie de volgende informatie te publiceren op zijn website:
i. een lijst met aanmeldings- en behandelingswachttijden (uitgedrukt in weken) voor elk van de volgende vier circuits;
jeugdigen;
volwassenen;
ouderen;
verslavingszorg.
ii. melding of deze wachttijden actueel of gemiddeld zijn door gebruik te maken van de zin:
‘actuele wachttijden per [datum actualisatie]’ respectievelijk ‘tweemaandelijkse gemiddelde wachttijden per [datum actualisatie]’;
iii. de datum van de laatste actualisatie van de getoonde wachttijden.
2.
Voor publicatie van de wachttijden worden deze omgerekend naar hele weken door naar boven af te ronden.
3.
Het is toegestaan om de wachttijden van vestigingslocaties te clusteren tot een enkele wachttijd wanneer verschillende vestigingslocaties zich bevinden binnen één gemeente (of deelgemeente) of wanneer vestigingslocaties van een aanbieder zich in verschillende gemeentes maar op maximaal tien kilometer afstand van elkaar bevinden.
4.
De gegevens op de website moeten minimaal 1 keer per maand worden geactualiseerd tussen de eerste en de tiende dag van de maand.
1.
De zorgaanbieder verstrekt aan eenieder die daarom verzoekt onverwijld mondeling of schriftelijk de wachttijdinformatie zoals opgenomen in artikel 3.
2.
Wanneer de zorgaanbieder geen website heeft, wordt de wachttijd-informatie zoals opgenomen in artikel 3 op verzoek van eenieder direct mondeling of schriftelijk verstrekt, in een vorm die aansluit bij de behoefte van de verzoekende partij.
1.
De regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling publicatie wachttijden ambulante tweedelijns GGZ’.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit ,
voorzitter a.i.